Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2012

Съдържание сп. „Наука Фармакология“ брой 1/2012:


» Увод
» Фармакоикономически проучвания в България
» Законодателни изисквания при реимбурсирането на животоспасяващи и скъпоструващи лекарства „сираци“ в България
» Регулаторни изисквания към лекарствените продукти при пациенти в старческа възраст
» Лекарствени взаимодействия при терапия с нестероидни противовъзпалителни средства при възрастни пациенти
» Съвременните възможности на агресивното нутритивно суплементиране и на фармакотерапията при анорексия и кахексия
» Инхибиторна хемофилия – съвременна концепция за етиопатогенеза и превенция
» NAFTIDROFURYL – защо и как за лечение на периферна артериална болест

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги,
За мен е особено удоволствие да се обърна към вас, семейните лекари, които са първите, на които са поверени грижите за здравето на хората у нас и най-широката аудитория медицински специалисти. Списанието „Наука Фармакология“ навлиза успешно в своята трета годишнина. Макар и младо на възраст, то се утвърди с интересните проблеми, свързани основно с данни за нови и генерични лекарствени продукти, нежелани лекарствени реакции и лекарствени взаимодействия, съвременни подходи за лечение на заболявания, които не са предмет на сериите „Наука Кардиология“, „Наука Ендокринология“, Наука Пулмология“ и т. н.

PDF-download

Фармакоикономически проучвания в България

Автор: Проф. Генка Петрова
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Настоящата разработка представя резултатите от проучване на публикуваните в научната литература статии в областта на фармакоикономиката в България. Проведено е търсене в електронните бази данни PubMed, Scopus, Google Scholar, Google с ключови думи фармакоикономика, България, разход-ефективност, разход-минимум. Открити са общо 30 научни публикации, които са систематизирани по водещ автор и година на публикуване. За най-често срещаните автори е проведено повторно търсене по име и ключова дума фармакоикономика. Така общият брой на публикациите се увеличи до 77.

PDF-download

Законодателни изисквания при реимбурсирането на животоспасяващи и скъпоструващи лекарства „сираци“ в България

Автор: Мария Камушева,1 Светла Георгиева,2 проф. Генка Петрова1
Болница: 1 Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София 2 УМБАЛ „Александровска“

Цел на настоящата разработка е да анализира промените в законодателното регулиране на снабдяването с животоспасяващи и скъпоструващи лекарства за редки заболявания в България и влия нието му върху реимбурсирането им. Обект на анализ са три наредби, регламентиращи доставката на животоспасяващи и скъпоструващи лекарства от 2003, 2008 и 2009 г., както и позитивния лекарствен списък от 2003 г. и след това. Анализирани са промените в обхвата на наредбите, процедурите за включване на лекарства в позитивния лекарствен списък (ПЛС) и заплащането им, както и промените в лекарствата със статут на лекарства сираци в ПЛС.

PDF-download

Регулаторни изисквания към лекарствените продукти при пациенти в старческа възраст

Автор: Д-р Любина Тодорова,1 доц. Славина Сурчева,2 чл.-кор. Мила Власковска2
Болница: 1 Изпълнителна агенция по лекарствата 2 Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

В настоящата работа се прави преглед на необходимостта от регулаторни изисквания при изследване на лекарствени продукти при пациенти в напреднала възраст. Разгледани са данни на Евростат за застаряване на населението и постепенно налагащите се промени в дизайна на клинични проучвания, като се препоръчва включването на възрастни пациенти с цел отчитане на спецификите във фармакодинамиката и фармакокинетиката на нови лекарствени продукти.

PDF-download

Лекарствени взаимодействия при терапия с нестероидни противовъзпалителни средства при възрастни пациенти

Автор: Доц. Славина Сурчева,1 д-р Любина Тодорова,2 чл.-кор. Мила Власковска1
Болница: 1Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София 2Изпълнителна агенция по лекарствата

НСПВС са едни от най-широко използваните средства за потискане на болкова симптоматика при възрастни пациенти. Механизмът на действие на НСПВС повлиява сериозно сърдечно-съдовата система и желаните и нежеланите ефекти на сърдечно-съдовите средства.

PDF-download

Съвременните възможности на агресивното нутритивно суплементиране и на фармакотерапията при анорексия и кахексия

Автор: Д-р Павлина Гатева
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София

Анорексия/кахексия синдромът е важен проблем при пациентите с рак. Разпадни продукти от тумора (в резултат от протеолиза или липолиза), както и вещества, продуцирани в отговор на тумора от страна на организма (TNF, интерлевкини, други), действат синергично, предизвиквайки метаболитни промени, загуба на тегло, понижен апетит, умора, хронично. Това води до по-чести инфекции и смърт след оперативна интервенция, намална поносимост към лъче- и химиотерапия, по-трудно лечение, намалена активност, астения.

PDF-download

Инхибиторна хемофилия – съвременна концепция за етиопатогенеза и превенция

Автор: Доц. Петрана Чакърова,1 д-р Мария Спасова,2 д-р Иван Чакъров,1 д-р Ангелина Стоянова2
Болница: 1Клиника по детски болести, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора 2Клиника по Педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив

Най-важният страничен ефект при лечението на хемофилия А е развитието на антитела срещу фактор VIII. Те влияят върху реинфузирания фактор VIII и могат напълно да блокират хемостатичния потенциал на съсирващия продукт. Развитието на инхибитори при хемофилия А и хемофилия В се смята за многофакторно явление, което включва генетични и външни (свързани със средата) фактори. Най-силният показател за потенциалното развитие на инхибитори е генният дефект на фактор VIII, който определя тежестта на заболяването. Установени са две основни групи генни модификации, влияещи развитието на инхибитори: мутации с висок риск (големи делеции, инверсии на интрон 22 и интрон 1, nonsense мутации, non-A-run малки делеции, splice мутации в запазени позиции), които са свързани с неутрализиращ антиген и с тежък фенотип на хемофилия А. Втората група са мутации с нисък риск (misssense мутации, дупликации и малки делеции/инсерции в A-run, splice мутации), които водят до липса на функционалност на фактор VIII гена и до тежък или в повечето случаи слаб/среден хемофилия А фенотип. Развитието на инхибитори е предизвикано от сложното взаимодействие между генетични и външни фактори.

PDF-download

NAFTIDROFURYL – защо и как за лечение на периферна артериална болест

Автор: Чл.-кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Периферната артериална болест (ПАБ) е заболяване, при което е влошено кръвоснабдяването в крайниците (най-често в подбедрицата и ходилото) вследствие на атеросклеротични изменения на феморалната и/или поплитеалната и тибиалната артерия. Атеросклеротичните плаки и калцификации стесняват лумена на артерията, което води до инсуфициентно кръвоснабяване на съответната група мускули, особено при увеличена кислородна консумация, която настъпва при засилена мускулна активност (физически усилия). Най-честият симптом на ПАБ е появата на болка в мускулите на подбедрицата при ходене, която се облекчава при почивка описано като claudicatio intermittens (inermettent claudication, ИК).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.