Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2013

NF2_korici_
Съдържание сп. „Наука Фармакология“ брой 1/2013:


» Увод
» Проследяване на лекарствената безопасност в новото европейско законодателство за лекарствата
» Лекарствени продукти за модерни терапии: характеристики и регулаторни изисквания
» Клинична и фармакогеномна оценка на рутинно използваните антиагреганти и антикоагуланти – опит за персонализирано лечение на пациенти с мозъчен инсулт
» Олмесартан/хидрохлоротиазид: нова антихипертензивна фиксирана комбинация
» Фармакология на детската възраст
» Лекарствени продукти, съдържащи ботулинов невротоксин

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги,
В продължение на обявената стратегия на списание „Наука Фармакология“ да ви предоставяме актуална информация за решенията и действията по проблемите на лекарствената политика в европейски и национален план, в настоящия брой на списанието разглеждаме няколко важни въпроса, свързани с европейските приоритети в областта на лекарствата.

PDF-download

Проследяване на лекарствената безопасност в новото европейско законодателство за лекарствата

Автор: Д-р Мария Попова
Изпълнителна агенция по лекарствата

Този преглед има за цел да запознае медицинските специалисти с някои промени на европейското законодателство в областта на проследяването на лекарствената безопасност. Представени са промените, които имат значение и могат да повлияят п ряко или косвено упражняваната от медицинските специалисти дейност: европейски лекарствен портал; лекарства, обект на допълнително наблюдение; спешни процедури на равнището на ЕС; системи за управление на риска на лекарствените продукти.

PDF-download

Лекарствени продукти за модерни терапии: характеристики и регулаторни изисквания

Автор: Проф. Метода Липник-Стангели1, д-р Любина Тодорова2, доц. Димитър Масларов3, чл.-кор. проф. Мила Власковска4
Болница: 1Медицински университет, Медицински факултет, Любляна, Словения 2Изпълнителна агенция по лекарствата, София 3I МБАЛ, София 4Медицински университет, Медицински факултет, София

Лекарствените продукти за модерна терапия (както са определени от Регламент 1394) (ATMPs) са сравнително нова група и се класифицират на: 1) лекарствени продукти за генна терапия; 2) лекарствени продукти за соматично-клетъчна терапия и 3) продукти на тъканно инженерство. В настоящото ревю ще бъде обърнато внимание и на комбинираните продукти за модерни терапии (с медицински изделия), регулаторните процедури и изискванията към документацията за разрешаване за употреба и т.нар. болнични изключения. Първите АТМР продукти, разрешени в ЕС, са ChondroCelect и Glybera (alipogene tiparvovec)

PDF-download

Клинична и фармакогеномна оценка на рутинно използваните антиагреганти и антикоагуланти – опит за персонализирано лечение на пациенти с мозъчен инсулт

Автор: Доц. Димитър Масларов1, д-р Десислава Дренска1, д-р Любина Тодорова2, д-р Олга Мицова3, член-кор. проф. Мила Власковска4
Болница: 1Клиника по неврология, Първа МБАЛ, София 2Изпълнителна агенция по лекарствата 3Университетска болница „Лозенец“ 4Катедра по фармакология и токсикология, МУ, София

Актуалната дефиниция за персонализирана медицина е „наука за индивидуализираната профилактика и терапия“. Фармакогеномиката използва индивидуалния генотип в помощ на избора на терапия, определяне на индивидуалната доза, като крайната идея е извличане на максимална ефективност при минимални странични ефекти за конкретния пациент. Генетичните варианти, които вляят върху метаболизма на аспирин, клопидогрел и аценокумарол, могат да бъдат идентифицирани и да се определят хората, които са резистентни, както и да бъдат избегнати редица странични ефекти. Все още обаче клиничното прилагане на тези данни не е широко прилагано. Нашето наблюдение върху малък брой пациенти с мозъчен инсулт потвърждава литературните данни.

PDF-download

Олмесартан/хидрохлоротиазид: нова антихипертензивна фиксирана комбинация

Автор: Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Олмесартан е най-новият ангиотензин-рецепторен блокер (АРБ), въведен масово в практиката, който е свързан с по-изразена редукция на артериалното налягане в сравнение с множество антихипертензивни медикаменти, включително други АРБ. Най-новата фиксирана комбинирана форма на АРБ на българския пазар е олмесартан + HCTZ. Настоящата статия представя част от публикуваните данни за антихипертензивната ефикасност и безопасността на лекарствената комбинация. Комбинацията олмесартан/HCTZ има адитивен ефект и понижава допълнително артериалното налягане в дози 20/12.5 mg и 40/25 mg. Терапията с олмесартан/HCTZ е добре поносима и е приемлива алтернатива за пациентите, при които монотерапията не е ефективна или които се нуждаят от по-изразено понижение на артериалното налягане за постигане на желаните прицелни стойности.

PDF-download

Фармакология на детската възраст

Автор: Проф. Анна Белчева, доц. Стефка Вълчева-Кузманова
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински университет, Варна

Детският организъм има особености, които обуславят различия във фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствата в сравнение с тези при възрастни хора. Тези особености определят избора на пътя на въвеждане и дозировката на лекарствата при деца и поставят специфични проблеми на лекарствената терапия в детската възраст.

PDF-download

Лекарствени продукти, съдържащи ботулинов невротоксин

Автор: Д-р Павлина Гатева
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

В последните години интересът към продуктите, съдържащи ботулинов токсин, все повече расте, не само по отношение на използването им в козметиката, но и при лечение на редица заболявания – спастицитет, блефароспазъм и др. Налични са няколко лекарствени продукта, разрешени за употреба от съответните регулаторни органи, но чрез интернет са достъпни и редица аналогични продукти, които крият повишен риск. Цел на настоящата статия е да се направи преглед на съществуващите лекарствени продукти, съдържащи ботулинов токсин, по отношение на тяхната ефикасност и безопасност, с оглед на повишаване бдителността при използването им в медицинската практика.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.