Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2016

NF1_korici_


» Увод
» Критична оценка на лекарствените форми за деца: проблеми, предизвикателства и перспективи
» Неорганичните наночастици в наномедицината – предимства и приложения
» Лечение на хроничната болка при възрастни пациенти
» Ключови въпроси в Консенсуса за атерогенна дислипидемия
» Адренергичната и ренин-ангиотензин-алдостероновата система – таргети в кардиологията
» Ефективност и безопасност на лекарствените продукти за контролирана онвариална стимулация

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги, драги приятели!
Много ми е приятно да се обърна отново към Вас, нашите читатели, в края на седмата година от основаването на списание „Наука Фармакология“. За изтеклите 7 години трябва да се отбележи прогресивното развитие на списанието, което разшири рязко аудиторията си у нас и набира популярност в чужбина.

This content is for members only.

Критична оценка на лекарствените форми за деца: проблеми, предизвикателства и перспективи

Автор: Проф. Николай Ламбов
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Разработването на възрастово-специфични лекарствени форми за педиатрията е основно направление на съвременната фармацевтична наука и практика. Изхождайки от концепцията за създаване на подходящи лекарства за деца (Letter medicines for children) и препоръките на европейските и световните регулаторни органи (ЕМЕА, СЗО) е направен анализ на използваните понастоящем лекарствени форми за деца и са очертани основните им предимстваи проблеми при приготвянето им.
Най-често използваният път за въвеждане при децата е пероралния, като основен превес имат течните и твърдите лекарствени форми, които се характеризират с редица предимства. Особено внимание е отделено на най-честите проблеми при тяхната употреба – при течните стабилност и вкусово коригиране, при твърдите – адаптиране на дозировката съобразно възрастта на детето и поглъщането. В тази връзка са разгледани съвременните подходи за решаване на тези проблеми по технологичен път.
Наред с тях е отделено внимание и на лекарствените форми за парентерално, дермално, пулмонарно и назално приложение.
Ключови думи: детски лекарствени форми, анализ, проблеми, основни направления в технологията.

Critical analysis of drug formulations for children: issues, challenges and perspectives
Nikolay Lambov
Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The development of age-specific drug formulations for paediatric patients is a major direction in modern pharmaceutical science and practice. Based on the concept of development of medicines for children (Letter medicines for children) and recommendations of the European and international regulatory authorities (EMEA, WHO) an analysis of the currently used drug forms for children and their main advantages and disadvantages is performed. The main route of administration of the drugs in children is per os, especially for solid and liquid drugs. Particular attention is given to most common problems associated with their use – stability and taste corrections for liquid drugs and dose adjustment according to age of the child and ingestion for solid drugs. Here are discussed also modern technological approaches for solving these problems. Attention is given to drug formulations for parenteral dermal, pulmonary and nasal administration.
Keywords: drug formulations for children, analysis, issues, main directions in technology.

This content is for members only.

Неорганичните наночастици в наномедицината – предимства и приложения

Автор: Гл. ас. Борислав Цанков1, Елена Георгиева2, доц. Красимира Йончева1, доц. Вирджиния Цанкова2
Болница: 1Катедра по технология на лекарствените форми и биофармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
През последните години наночастиците намират все по-широко приложение в медицината и фармацията. Интензивно се разработват наносистеми, предназначени както за ранна диагностика, така и за терапия и насочено доставяне на лекарствени вещества. Освен наночастиците с органична структура, поради множеството предимства и специфични характеристики голям интерес предизвикват частиците с неорганична природа. Най-често тези наносистеми са на базата на различни метали и силикати. В настоящия обзор е направен преглед на основните видове неорганични наночастици, техните характеристики и възможностите за приложението им.
Ключови думи: неорганични наночастици, метални наночастици, квантови точки, силикатни наночастици.

Non organic nanoparticles in nanomedicine.
Borislav Tzankov1, Elena Georgieva2, Krasimira Yoncheva1, Virginia Tzankova2
1Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia
2Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
In the recent years, nanoparticles from different origin are intensively used in the medicine and pharmacy. Nanosystems
designed for early diagnosis, therapy and targeted drug delivery have been developed. Beside of the use of biocompatible
organic nanoparticles, a great interest of using different inorganic particles rise because of the many advantages and specific
characteristics they have. Usually, these nanosystems are based on different metals or silicates. In this review, we present an
overview of the main types of inorganic nanoparticles, their characteristics and possible application.
Keywords: inorganic nanoparticles, metal nanoparticles, quantum dots, silica nanoparticles.

This content is for members only.

Лечение на хроничната болка при възрастни пациенти

Автор: Проф. Славина Сурчева, чл.-кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Лечението на болката при възрастни пациенти често е предизвикателство поради промени, свързани с възрастта, които затрудняват избора на аналгетик. Авторите изследват клиничните данни и правят преглед на литературата за лечение на болката при пациенти в напреднала възраст. Направен е изводът, че хроничната болка в по-напреднала възраст се пренебрегва и аналгезията често е недостатъчна. Обобщени са данни за фармакокинетичните и фармакодинамичните характеристики на широко използвани аналгетични лекарства. Авторите дават практически насоки за управление на болката при възрастните хора в амбулаторни условия.
Ключови думи: аналгетици, възрастен пациент, лечение на болката, фармакокинетика, фармакодинамика.

Treatment of chronic pain in the elderly
Slavina Surcheva, Mila Vlaskovska
Departmen of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia

Abstract
Pain is often challenging to manage in the geriatric population due to age-related changes that make drug selection difficult.
The authors surveyed the clinical data and reviewed the literature on the pain management in elderly patients. The conclusion
was made that chronic pain in older age is neglected and analgesia is often insufficient. Data for pharmacokinetic and
pharmacodynamic characteristics of widely used analgesic drugs are summarized. The authors provide practical guidelines for
pain management of elderly people in outpatients departments.
Keywords: older patient, pain management, analgesic drugs, pharmacokinetics, pharmacodynamics.

This content is for members only.

Ключови въпроси в Консенсуса за атерогенна дислипидемия

Автор: Доц. Людмила Владимирова-Китова, Спас Китов
Болница: Медицински университет, Пловдив

Резюме
На 10 ноември 2014 г. в Париж се състоя Работна среща за обсъждане и създаване на Консенсус за атерогенна дислипидемия. Целта на срещата беше да се постигне консенсус по ключови въпроси, свързани с липидите и сърдечно-съдовия (СС) риск, включително остатъчния СС риск, свързан с атерогенната дислипидемия. Консенсусът, който беше създаден,съдържаше две групи въпроси. По първaта група, свързана с атерогенната дислипидемия и сърдечно-съдовия риск, се достигна до четири основни извода:

 • Високите нива на LDL-холестерола и повишените триглицериди са свързани с повишен риск от СС инциденти.
 • Повишените триглицериди и ниските нива на HDL-холестерола имат синергичен пагубен ефект върху СС риск.
 • Клиницистите трябва да отдадат нужното внимание на остатъчните липопротеини и на тяхното влияние върху СС риск.
 • Non-HDL-холестеролът, който отчита всички атерогенни липопротеини, може да е по-добър маркер за СС риск от LDL-холестерола.

По втората групи въпроси, свързани с лечението на атерогенната дислипидемия, се направиха шест основни извода:

 • Статините могат да намалят СС риск при всички пациенти, но пациентите на лечение със статини може все още да са с риск от СС инциденти, т.е. с остатъчен СС риск, който зависи от техния липиден профил.
 • В клиничната практика non-HDL-холестеролът и триглицеридите след нахранване могат да спомогнат за оценка на СС риск и прицелните нива на non-HDL-холестерола трябва да са във фокуса на лечението на СС риск при пациенти с АД.
 • Клинични проучвания, подгрупови анализи и метаанализи показват ползата от лечението с фибрати при пациенти с атерогенна дислипидемия.
 • Пациенти с повишени нива на триглицеридите и с ниски нива на HDL-холестерола могат да имат полза от комбинираната терапия фенофибрат+статин.
 • Необходим е внимателен подбор на пациентите, подходящи за терапия с фенофибрат-статин, и се препоръчва внимателно проследяване по отношение на потенциалния риск от панкреатит.
 • Необходимо е да се увеличи фокусът върху вторичната профилактика.
  Ключови думи: атерогенна дислипидемия, остатъчен риск, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол.

Key questions in the Consensus of atherogenic dyslipidaemia
Ludmila Vladimirova-Kitova, Spas Kitov
Medical University of Plovdiv

Abstract
On the 10-th of November 2014 in Paris a meeting took place about the creation of an consensus for atherogenic dyslipidemia (AD). The idea behind the meeting was to come to anconsensusabout keyproblems associated with lipids and CV risk, including the remaining CV risk in AD. The createdconsensus had two kinds of problems. The first were about AD and cardiovascular risk and the following conclusions were presented:

 • High levels of LDL-c and elevated TGs are associated with an increased risk of CV events
 • Elevated TGs and low levels of HDL-c have a synergistic detrimental impact on CV risk
 • An increased clinical focus should be devoted to remnant lipoproteins and their implications for CV risk
 • Non-HDL-c, which accounts for all atherogenic lipoproteins, may be a better CV risk marker than LDL-c

Regarding the second group of problems concerning the treatment of AD the following conclusions were presented:

 • Statins can reduce CV risk in all patients, but statin-treated patients may still be at risk of CV events, i.e. residual CV risk, depending on their lipid profile
 • In clinical practice, non-HDL-c and non-fasting TGs can help to assess the CV risk, and target non-HDL-c levels should be the focus of CV risk management in patients with AD
 • Clinical trials, subgroup analyses and meta-analyses demonstrate the benefit of fibrate treatment in patients with AD
 • Patients with elevated TGs and low levels of HDL-c can benefit from fenofibrate–statin combination therapy
 • Careful selection of patients suitable for fenofibrate–statin therapy and vigilance for potential risk of pancreatitis is advocated
 • An increased focus on secondary prevention is needed

Keywords: atherogenic dyslipidemia, residual risk, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol.

This content is for members only.

Адренергичната и ренин-ангиотензин-алдостероновата система – таргети в кардиологията

Автор: Проф. Славина Сурчева1, доц. Борислав Георгиев2, чл.-кор. проф. Мила Власковска1
Болница: 1Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София
2Национална кардиологична болница

Резюме
Патогенезата на сърдечно-съдовите заболявания е сложен процес. Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) и адренергичната система играят важна роля в хомеостазата и патогенезата на сърдечно-съдовата система. Тази статия се фокусира върху публикуваните данни по отношение на РААС и адренергичната система като ключови цели за фармакологична модулация. Блокадата на РААС и адренергичната система е ефективно лечение, а също и за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Също така се описват нови таргети и лекарствени молекули, които в момента са в процес на проучване.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, РААС-блокери, адренергични блокери.

Adrenergic and RAAS systems as targets in pharmacotherapy
Slavina Surcheva1, Borislav Georgiev2, Mila Vlaskovska1
1Departmen of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia
2National Heart Hospital

Abstract
The pathogenesis of cardiovascular disease is a complex process. The rennin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) and adrenergic system play a critical role in both the homeostatic and pathologic status in cardiovascular system. This article focuses on the published data regarding RAAS and adrenergic system as a key targets for pharmacological modulation. RAAS and adrenergic blockade has been an effective treatment and for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease likewise. A novel drugs targeting both systems that are currently under investigation are also discussed.
Keywords: cardiovascular disease, RAAS blockers, adrenergicblockers.

This content is for members only.

Ефективност и безопасност на лекарствените продукти за контролирана онвариална стимулация

Автор: Маг. фарм. Боряна Бенбасат, доц. Aлександра Савова, проф. Генка Петрова
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Цел на настоящото проучване е систематизирането на научните пубикации, свързани с прилаганите лекарствени продукти и схеми за контролирана овариална хиперстимулация в световен мащаб по отношение на фармакологични данни, данни за ефикасност, ефективност и безопасност. Проведено е търсене в информационните бази данни Scopus, PubMed, Google Scholar.
Ключови думи: асистирани репродуктивни технологии, контролирана овариална хиперстимулация, ефективност, безопасност.

Effectiveness and safety of the medicinal products and schemes for controlled ovarian hyperstimulation: an overvew
Boriana Benbassat, Alexandra Savova, Guenka Petrova
Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The aim of this study is the systematization of scientific publications related administered medicinal products and schemes for controlled ovarian hyperstimulation in the world in terms of pharmacological data, efficacy, effectiveness and safety. The search is conducted in database Scopus, PubMed, Google Scholar.
Keywords: assisted reproductive technology, controlled ovarian hyperstimulation, effectiveness, safety.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.