Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2017

NF1_korici_


» Увод
» Лекарствени продукти за модерни терапии (advanced therapies) – фармакологично-токсикологични и регулаторни аспекти
» Метформин – златният стандарт при лечението на захарен диабет тип 2 с доказани ползи; потенциално опасен при неконтролирана употреба
» Йодирани контрастни лекарства – ползи и рискове при тяхното приложение
» Етиология на остеопорозата и подходи при лечението
» Епидемиологични и фармакоикономически модели на хроничната обструктивна белодробна болест

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Уважаеми читатели, драги колеги!
С удоволствие се обръщам към всички вас, които активно съдействате в годините не само да се увеличава броят на читателите, но да се изменя характерът на списанието в съответствие с новите тенденции в регулацията на лекарствените продукти, подобряването на законовите нормативи и възможностите за персонализирана медицина и фармакотерапия, навлизането на високотехнологични нови лекарствени продукти.

This content is for members only.

Лекарствени продукти за модерни терапии (advanced therapies) – фармакологично-токсикологични и регулаторни аспекти

Автор: Д-р Мария Камушева, проф. Генка Петрова, проф. Георги Момеков
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Целта на настоящата разработка е да представи основните фармакологични, токсикологични и регулаторни аспекти на лекарствата за модерни терапии (ATMP). Представен е броят на класифицираните и на разрешените за употреба в рамките на Европейския съюз ATMP към септември 2016 г., както и техните терапевтични показания и характеристики.
В приетия през 2007 г. Регламент 1394 на ЕП и Съвета е посочено, че лекарствен продукт за генна терапия, за терапия със соматични клетки или получен чрез тъканно инженерство може да бъде класифициран като лекарствен продукт за модерна терапия. Разработването на АТМР представлява сериозно предизвикателство пред фармацевтичните компании, предвид рисковете и спецификите на тези група лекарствени продукти в хода на клиничните изпитвания и осигуряването на качеството при тяхното производство. Значителният им терапевтичен потенциал предопределя все по-нарастващия интерес към тях, особено в областта на редките заболявания, които в по-голямата си част са генетично обусловени. Тези терапии имат потенциала да моделират лечението на широк набор от патологии като туморни, сърдечно-съдови, мускулно-скелетни и имунни заболявания, за които конвенционалните подходи са неефективни.
Разрешените за употреба лекарства за модерни терапии в ЕС са осем, от които две не са налични и едно е изтеглено от пазара. Независимо от трудностите и предизвикателствата, лекарствените продукти за модерна терапия могат да бъдат определени като терапията на бъдещето, за която големите открития тепърва предстоят.
Ключови думи: лекарствени продукти за модерни терапии, разрешение за употреба, фармакологични аспекти.

Advanced Therapy Medicinal Products: Pharmacological, Toxicological and Regulatory Aspects
Maria Kamusheva, Guenka Petrova, Georgi Momekov
Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The goal of current study is to present the main pharmacological, toxicological and regulatory aspects of advanced therapy medicinal products (ATMP). The number of classified and authorized ATMP until September 2016 is presented as well as their therapeutic indications and characterisitics.
Regulation 1394/2007 in the EU defines that medicinal products for gene therapy, for somatic cell therapy or derived through tissue engineering could be classified as medicinal products for advanced therapy. Development of ATMP is a great challenge in front the pharmaceutical companies due to the significant risks and specifics of AMPT during the process of clincial trials and the provision of quality assurance in their manufacturing. AMPT’s significant therapeutic potential predetermines the increasing interest especially in the area of rare diseases, which in most cases are with genetic pathology. These therapies could remodel the therapeutic process of a wide range of pathologies such as cancer and immune disorders for which no existing therapy is available or the existing therapy is without effectiveness in real life settings.
The marketing authorized advanced therapies in the European Union are 8, 2 of them are not available on the market and 1 is withdrawn. Despite the difficulties and the challenges ATMPs could be defined as therapies of the future for which the great discoveries are yet to come.
Keywords: advanced therapy medicinal products, marketing authorization, pharmacological aspects.

This content is for members only.

Метформин – златният стандарт при лечението на захарен диабет тип 2 с доказани ползи; потенциално опасен при неконтролирана употреба

Автор: Д-р Габриела Найденова, д-р Ангел Маринчев, д-р Красимира Атанасова
Болница: УМБАЛ „Света Анна“, Медицински университет, София

Резюме
Метформинът е орален антидиабетен медикамент от първи избор при новодиагностициран неинсулинозависим захарен диабет при липса на контраиндикации. Натрупаният 60-годишен опит с медикамента е доказал многобройните му положителни ефекти, въпреки че някои аспекти от механизмите му на действие на молекулярно ниво все още не са напълно известни. Метформинът се смята за безопасен по отношение на странични ефекти, най-честите от които са от страна на стомашно-чревния тракт. В този обзор ще обърнем по-специално внимание на един, считан за рядък, но потенциално летален страничен ефект, а именно метформин-индуцираната лактатна ацидоза (МАЛА). Повишени нива на плазмения метформин, възникващи при пациенти с бъбречна недостатъчност, и придружаващо състояние, което допълнително нарушава лактатното образуване и/или клирънс, са условия, потенциращи развитието на МАЛА. Представени са данни от нашия опит с пациенти, при които е доказана токсична стойност на метформин в плазмата. Акцентът е поставен върху етиологията, патогенезата, възможността за идентифициране на диабетно болните с повишен риск от настъпване на това остро състояние и превенцията му.
Ключови думи: метформин, захарен диабет тип 2, механизъм на действие, странични ефекти, лактатна ацидоза, МАЛА, бъбречна недостатъчност.

Metformin – the Gold Standard in Type 2 Dabetes with Proven Benefits; Potentially Dangerous if not Regularly Monitored
Gabriela Naydenova, Angel Marinchev, Krasimira Atanasova
UMHAT “Sveta Anna”, Medical University of Sofia

Abstract
Metformin is an oral antihyperglycemic medication considered first-line therapy for patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus when there are no contraindications present. With approximately 60 years of accumulated practical experience, metformin has proven its numerous benefits even though some aspects of its molecular mechanisms of action are not yet fully understood. Metformin is generally regarded as safe with the most frequent adverse effects being gastrointestinal in nature. In this article we want to draw attention to an adverse effect that is considered rare but potentially lethal – metformin-associated lactic acidosis (MALA). Elevated plasma metformin concentrations, occurring in patients with renal failure, and a secondary event that further disrupts lactate production and/or clearance are necessary to cause MALA. We present data from our own experience with patients in whom toxic metformin levels were measured. The emphasis is put upon etiology, pathogenesis, ability to identify high risk patients and prevention of the acute complication.
Keywords: metformin, type 2 diabetes mellitus, mechanism of action, adverse effects, lactic acidosis, MALA, renal failure.

This content is for members only.

Йодирани контрастни лекарства – ползи и рискове при тяхното приложение

Автор: Проф. Стефка Вълчева-Кузманова, проф. Анна Белчева
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински университет, Варна

Резюме
Контрастните лекарства са важни диагностични средства за определяне на структурата и функционалната активност на органите. Най-широко използвани са йодираните контрастни лекарства (ЙКЛ). Целта на настоящия обзор е да се проследят най-често срещаните нежелани реакции при приложение на ЙКЛ със специален акцент върху контраст-индуцираната нефропатия (КИН). Посочват се рисковите фактори за по-висока честота на КИН, както и мерките за нейното предотвратяване.
Ключови думи: йодирани контрастни лекарства, нежелани лекарствени реакции, контраст-индуцирана нефропатия.

Iodinated Contrast Agents – Benefits and Risks of Their Use
Stefka Valcheva-Kuzmanova, Anna Belcheva
Department of Preclinical and Clinical Pharmacology, Medical University “Prof. d-r Paraskev Stoyanov”, Varna

Abstract
Contrast agents are important diagnostic tools to determine the structure and functional activity of organs. The most widely used are iodinated contrast agents (ICA). The purpose of this review is to present the most common adverse effects of ICA with a special emphasis on contrast-induced nephropathy (CIN). Risk factors for a higher incidence of CIN are identified as well as measures for its prevention.
Keywords: iodinated contrast agents, adverse effects, contrast-induced nephropathy.

This content is for members only.

Етиология на остеопорозата и подходи при лечението

Автор: Ас. Стефка Иванова1, гл. ас. Добрина Цветкова1, проф. Николай Данчев2
Болница: 1Катедра по фармацевтична химия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Поради широкото си разпространение в целия свят остеопорозата се счита за сериозен рисков фактор за общественото здраве. Рискови фактори са повишените нива на щитовидните хормони и pедица заболявания: стомашно-чревни, ендокринни и хематологични. Лекарствата, причиняващи остеопороза, са: глюкокортикоиди, антиестрогени, LHRH-аналози, антидепресанти, антиконвулсанти, антихипертензивни, диуретици, имуносупресори, седативни, анксиолитици, антихипергликемични, химиотерапевтици. Цели при лечението на остеопорозата са намаляване на честотата на фрактурите и повлияване на рисковите фактори.
Oстеокластогенезата се забавя при прием на калций, витамин D, инхибитори на RANKL (Denosumab), естрогени и селективни модулатори на естрогеновите рецептори (SERM). Инхибитори на активността на остеокластите са бисфосфонатите, Calcitonin, катепсин К и протеазният инхибитор Odanacatib. Стимулатори на апоптозата на остеокластите са бисфосфонатите и Calcitonin. Бисфосфонатите потискат костната резорбция и активността на остеокластите и понижават вертебралния и невертебралния фрактурен риск. Хормоналната терапия намалява риска от остеопорозни фрактури, подобрява костната минерална плътност, потиска биохимичните маркери на костната резорбция и понижава загубата на костна маса. Комбинацията от бисфосфонати и хормонални средства оказва адитивни ефекти върху намаляването на костните маркери на резорбция и на костната минерална плътност. SERM-лекарствата (Bazedoxifene, Lasofoxifene, Raloxifene, Arzoxifene) потискат резорбтивната дейност чрез понижаване на производството на интерлевкин 6, тумор-некрозисния фактор α и броя на остеокластите. Фитоестрогените са полифенолни растителни метаболити с естрогенна активност. Стимулатори на образуването на кости са паратиреоидният хормон PTH и Teriparatide. Strontium ranelate и Alfacalcidol оказват кост-формиращ ефект и антирезорбтивно действие чрез инхибиране на остеокластогенезата. Комбинации с адитивни ефекти върху намаляването на костните маркери на резорбция и на костната минерална плътност са естрогени/Testosteron; естрогени/Bazedoxifene, селективни естроген-рецепторни модулатори/Alfacalcidol; PTH 1-84/Teriparatide 1–34.
Ключови думи: остеопороза, етиология, комбинирана терапия, бисфосфонати, хормони.

Ethiology of osteoporosis and therapeutic strategies
Stefka Ivanova1, Dobrina Tsvetkova1, prof. Nikolay Danchev2
1Department of Pharmaceutical Сhemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia,
2Department of Pharmacology, toxicology and pharmacotherapy, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
Osteoporosis is considered to be a serious risk factor for public health due to its widespread prevalence worldwide. Risk factors include elevated thyroid hormone levels and diseases: gastrointestinal, endocrine and haematological. Drugs causing osteoporosis are: glucocorticoids, antiestrogens, LHRH analogues, antidepressants, anticonvulsants, antihypertensives, diuretics, immunosuppressants, sedatives, anxiolitics, antihyperglycaemic, chemotherapeutics. Objectives in the treatment of osteoporosis are the reduction of the incidence of fractures and the influence of the risk factors.
Osteoclastogenesis is delayed with calcium, vitamin D, RANKL inhibitors (Denosumab), estrogens and selective estrogen receptor modulators (SERM). Inhibitors of the activity of osteoclasts are: bisphosphonates, calcitonin, cathepsin K and the protease inhibitor Odanacatib. Stimulators of osteoclast apoptosis are bisphosphonates and calcitonin. Bisphosphonates suppress bone resorption and osteoclast activity and reduce vertebral and nonvertebral fracture risk. Hormone therapy reduces the risk of osteoporosis fractures, improves bone mineral density, suppresses biochemical markers of bone resorption, and lowers bone loss. The combination of bisphosphonates and hormonal agents has additive effects on the reduction of bone resorption markers and bone mineral density. SERM drugs (Bazedoxifene, Lasofoxifene, Raloxifene, Arzoxifene) suppress resorptive activity by decreasing interleukin 6 production, tumor necrosis factor α and number of osteoclasts. Phytoestrogens are polyphenol plant metabolites with estrogenic activity. Stimulators of bone formation are parathyroid hormone PTH and Teriparatide. Strontium ranelate and Alfacalcidol have a bone-forming effect and an antiresorptive effect by inhibition of osteoclastogenesis. Combinations with additive effects on the reduction of bone resorption markers and bone mineral density are: estrogens/testosterone; estrogens/Bazedoxifene; selective estrogen receptor modulators/Alfacalcidol; PTH 1-84/ Teriparatide 1-34.
Keywords: osteoporosis, etiology, combination therapy, bisphosphonates, hormones.

This content is for members only.

Епидемиологични и фармакоикономически модели на хроничната обструктивна белодробна болест

Автор: Маг. фарм. Константин Ташков, доц. Константин Митов, доц. Александра Савова
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Настоящият литературен преглед има за цел да представи водещите епидемиологични и фармакоикономически модели за оценка на разпро­странението и стойностната ефективност на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ).
Проведено е систематично търсене на световните бази данни за научна литература PubMed, Scopus, Google Scholar, както и в базите данни с българска научна литература на Централната медицинска библиотека (ЦМБ). Ключови думи на търсенето са ХОББ, епидемиологични модели, фармакоикономически модели. Извлечени са 46 проучвания, които са представени в резюме в обзора.
В обобщение на представените в обзора проучвания се формира мнението за важността на ХОББ като хронично заболяване, което е свързано с високи директни и индиректни разходи, както и със социална и икономическа тежест за болните и обществото. Прогнозите за нарастването на броя на болните и тежестта на заболяването са в основата на интереса на изследователите към проучването на епидемиологията и разработването на модели за оценка на лечението и превенцията му с оглед намаляване на тежестта му. Данните за епидемиологията и икономическата тежест на ХОББ в България на национално ниво са сравнително ограничени.
Ключови думи: ХОББ, епидемиологични модели, фармакоикономически модели.

Epidemiological and Pharmacoeconomic Models of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Konstantin Tachkov, Konstantin Mitov, Alexandra Savova
Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The objective of the current desktop study is to present the leading epidemiology and pharmacoeconomic models for evaluation of the prevalence and cost-effectiveness of COPD.
A systematic search was performed in international scientific databases PubMed, Scopus, Google Scholar, as well the Bulgarian database of Central Medical Library.
Key search words were COPD, epidemiology models, pharmacoeconomic models. On total 46 studies were extracted and discussed in the review.
In general the COPD is an important chronic disease with high direct and indirect costs, social and economic burden for the patients and the society. The forecasts for the increase of the number of patients are formulating the researchers’ interest towards epidemiology studies and development of the models for COPD therapy and prevention in order to decrease its burden. Epidemiological and economic studies in Bulgaria are relatively limited.
Keywords: COPD, epidemiological models, pharmacoeconomic models

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.