Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2018

NF1_korici_


» Увод
» Полови различия в лечението на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и запазена или редуцирана фракция на изтласкване за периода 2010–2014 г.
» Гестационен захарен диабет – преглед на съвременните фармакотерапевтични и алтернативни методи на лечение
» Природните продукти като източници на антинеопластични лекарства (част 2)
» Приложението на рибено масло при хипертриглицеридемия понижава риска от исхемични инциденти
» Добавка на рибено масло или на витамин D в профилактиката на сърдечно-съдовите инциденти и злокачествените заболявания

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Тази година премина през една по-висока активност, свързана с лекарствената регулация в рамките на ЕС и оформяне на редица нови направления във вниманието на медицинската общественост, като проблемите на старческата възраст и на юношеската възраст.
Както знаете вече, нашето списание се стреми да отразява водещи проблеми, които се разглеждат от ЕМА, което е обусловено както от активните чуждестранни и наши членове на редколегията и ЕМА, така и от подчертания интерес на аудиторията.

This content is for members only.

Полови различия в лечението на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и запазена или редуцирана фракция на изтласкване
за периода 2010–2014 г.

Автор: Ас. маг. фарм. Надежда Хвърчанова1, доц. Мариета Георгиева1, проф. Бранимир Каназирев2, д-р Веселин Вълков3
Болница: 1Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ, Медицински университет, Варна
2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МФ, Медицински университет, Варна
3Първа кардиологична клиника с ИКО, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна

Резюме
Въведение: Целта на проведеното проучване е да се установят половите различия в медикаментозното лечение на пациентите със сърдечна недостатъчност (СН) със запазена (СНзФИ) и редуцирана (СНрФИ) фракция на изтласкване (ФИ) на лявата камера.
Материали и методи: Това е ретроспективно проучване на 535 пациенти със СН, хоспитализирани за периода от януари 2010 до декември 2014 г. Анализирано е предписването на АСЕ-инхибитори/ангиотензин-рецепторни блокери, бета-блокери, минералкортикоидни рецепторни антагонисти, блокери на калциевите канали, статини, Ivabradine, Trimetazidine, Acenocoumarol и ацетилсалицилова киселина. Пациентите са разделени на групи според техния пол и ФИ.
Резултати: Установени са много разлики между предписването на проучените медикаменти на групите пациенти с установяване на статистическо ниво на значимост за някои от тях.
Заключение: Има много разлики между пациентите със СНзФИ и СНрФИ, а също така и между мъже и жени със СН. Това обяснява различията в медикаментозното им лечение.
Ключови думи: сърдечна недостатъчност, СНрФИ, СНзФИ, пол, лечение.

Gender Differences in the Management of Patients with Chronic Heart Failure and Preserved and Reduced Ejection Fraction for the Period 2010-2014
Nadezhda Hvarchanova1, Marieta Georgieva1, Branimir Kanazirev2, Veselin Valkov3
1Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapy, Faculty of Pharmacy, Medical University of Varna
2Department of Propaedeutics of Internal Diseases, Faculty of Medicine, Medical University of Varna
3First Clinic of Cardiology, St. Marina University Hospital, Varna

Abstract
Introduction: The aim of the conducted study is to determine the gender differences in regard to the medical therapy of patients with heart failure (HF) with preserved (HFpEF) and reduced (HFrEF) left ventricular ejection fraction (EF).
Materials and Methods: This is a retrospect study including 535 patients hospitalized in the period January, 2010 – December, 2014. An analysis was conducted on the prescription of ACE-inhibitors/angiotensin receptor blockers, beta blockers, mineralocorticoid-receptor antagonists, calcium channel blockers, statins, Ivabradine, Trimetazidine, Acenocoumarol, and acetylsalicylic acid. The patients are divided into groups depending on their gender and EF.
Results: Many differences are established between the medicaments prescribed to the different groups and the statistical significance of some of them is calculated.
Conclusion: There are many differences between the patients with HFpEF and those with HFrEF, as well as between men and women with HF. This explains the variations in their medical therapy.
Keywords: heart failure, HFrEF, HFpEF, gender, therapy.

This content is for members only.

Гестационен захарен диабет – преглед на съвременните фармакотерапевтични и алтернативни методи на лечение

Автор: Mаг. фарм. Радиана Стайнова1, маг. фарм. Виолета Гетова2, доц. Станислав Георгиев1
Болница: 1Катедра по фармацевтични науки, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, Пловдив
2Изпълнителна агенция по лекарствата, София

Резюме
Гестационният захарен диабет (ГЗД) е често срещано усложнение на бременността, чието разпространение непрекъснато се увеличава в световен мащаб. Ненавременното лечение крие риск за сериозни усложения както за майката, така и за плода. Фармакологичната терапия на ГЗД е все още обект на обсъждане, като традиционно инсулиновите продукти се прилагат като първа линия на лечение, ако не е достигнат гликемичен таргет само с промяна в начина на живот. През последните години off-label употребата на някои орални антидиабетни продукти по време на бременност се увеличи. Оралните антидиабетни продукти са не само по-евтина алтернатива, но е и всеизвестен факт, че пероралният път на въвеждане е предпочитан сред пациентите и се свързва с по-добър комплайънс. Настоящият обзор има за цел да разгледа съвременните терапевтични възможности в лечението на ГЗД – техните предимства, недостатъци, ефикасност и безопасност.
Ключови думи: гестационен захарен диабет, инсулинови аналози, орални антидиабетни продукти.

Gestational Diabetes Mellitus – a Review of Current Pharmacological Strategies and Alternative Treatment Methods
Radiana Staynova1, Violeta Getova2, Stanislav Gueorguiev1
1Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy, Medical University of Plovdiv
2Bulgarian Drug Agency, Sofia

Abstract
Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is a common pregnancy complication, whose prevalence is steadily increasing worldwide. Untreated GDM is associated with higher risk of maternal and neonatal complications. Pharmacologic treatment of GDM is still under discussion, with insulin products being recommend as the first-line therapy if glycemic target is not met with lifestyle modification. In recent years the off-label use of some oral hypoglycemic agents during pregnancy has increased. Oral hypoglycemic agents have many advantages, including low cost, easier administration and higher patient compliance. This review will discuss the current therapeutic options for the management of GDM – their advantages, disadvantages, efficacy and safety.
Keywords: gestational diabetes mellitus, insulin analogs, oral hypoglycemic agents.

This content is for members only.

Природните продукти като източници на антинеопластични лекарства (част 2)

Автор: Проф. Георги Момеков, доц. Параскев Недялков, Яна Илиева
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Aлкилиращите съединения са от първия химичес­ки клас, който демонстрира значителна клинична регресия при малигнените тумори. Тези съединения се свързват ковалентно (aлкилират) с нуклеофилни бази на ДНК и причиняват клетъчна смърт, макар че увреждането подлежи на възстановяване под действие на различни репариращи ензимни системи44, 47. Монофункционалните алкилиращи агенти могат да причинят клетъчна смърт чрез клетъчна реакция в присъствието на лезия, докато бифункционалните взаимодействат с двете комплементарни вериги на ДНК молекулата, предотвратявайки клетъчното делене и индуцирайки клетъчна смърт независимо от това, че ковалентното модифициране на фармакологичната мишена е възстановимо4. Алкилирането има за резултат анормални нуклеотидни секвенции, нарушена информация от тРНК, блокирана ДНК репликация и ДНК разкъсвания. Туморните клетки не могат да се делят и претърпяват апоптоза29,44. При ДНК алкилирането добавянето на алкилни групи към специфични бази води до получаване на алкилирани продукти като O2-aлкилтимин, O4-алкилтимин, O6-метилгуанин и O6-етилгуанин, които причиняват ДНК-мутации47. Много алкилиращи лекарства са и монофункционални метилиращи агенти (напр. temozolomide). Някои алкилатори продуцират адукти, които се наслагват върху новоразкрития процес на метилиране, което прави трудно разграничаването на увреждането на базите и т.нар. епигенетични адукти44.

This content is for members only.

Приложението на рибено масло при хипертриглицеридемия понижава риска от исхемични инциденти

Автор: Иван Батаклиев
Болница: Кореспондент на „Арбилис“ на годишния конгрес на Американската сърдечна асоциация, Чикаго, 2018

Проучване на Bhatt et al., публикувано в New England Journal of Medicine, бе представено на научните сесии на Американската сърдечна асоциация 2018 в Чикаго, САЩ. Проучването показва, че при пациентите с повишено ниво на триглицериди независимо от терапията със статини рискът от исхемични инциденти, включително сърдечно-съдова смърт, се понижава сигнификантно при прием на етил-ейкозапентаенова киселина (ЕЕПК) по 2 g два пъти дневно в сравнение с плацебо.
Известен е фактът, че пациентите с повишени нива на триглицеридите са с повишен риск за исхемични инциденти. Въпреки че ЕЕПК – високо пречистен етилов естер на ейкозапентаеновата киселина, понижава нивото на триглицеридите, са необходими допълнителни данни за установяване на ефекта є върху честотата на исхемичните инциденти. Представеното проучване е мултицентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 8179 пациенти с диагностицирана сърдечно-съдова болест или захарен диабет и други рискови фактори, които приемат статини и имат ниво на триглицеридите на гладно 135–499 mg/dL
(1.52–5.63 mmol/L) и на LDL-холестерола 41–100 mg/dL
(1.06–2.59 mmol/L). Пациентите са рандомизирани към терапия с ЕЕПК 2 g два пъти дневно (обща дневна доза 4 g) или плацебо.

This content is for members only.

Добавка на рибено масло или на витамин D в профилактиката на сърдечно-съдовите инциденти и злокачествените заболявания

Автор: Иван Батаклиев
Болница: Кореспондент на „Арбилис“ на годишния конгрес на Американската сърдечна асоциация, Чикаго, 2018

Проучването VITAL на Manson et al. показа, че суплементацията с омега-3 мастни киселини в доза 1 g дневно или с витамин D3 в доза 2000 IU дневно не е ефективна за първична превенция на сърдечно-съдовите и злокачествените заболявания при здрави мъже и жени на средна възраст за 5-годишен период на проследяване. Резултатите от проучването бяха съобщени на научните сесии на Американската сърдечна асоциация 2018 в Чикаго и публикувани в New England Journal of Medicine.
Проучването включва 25 871 здрави участници, които са проследени за среден период 5.3 години с цел оценка на ефективността на суплементация­та с омега-3 мастни киселини и с витамин D по отношение на превенцията на сърдечно-съдова болест и злокачествени заболявания в сравнение с плацебо. Здравите участници са рандомизирани в 2х2 факториален дизайн към: 1) суплементация с витамин D3 (в доза 2000 IU дневно) (n=12 927) или съответно плацебо (n=12 944) и 2) суплементация с омега-3 мастни киселини (в дневна доза 1 g, съдържаща 840 mg омега-3 мастни киселини – 460 mg ейкозапентаенова киселина [ЕПК] и 380 mg докозахексаенова киселина [ДХК]) (n=12 933) или съответно плацебо. Първичният показател на проучването (сърдечно-съдовият изход, включващ сърдечно-съдова смърт, нефатален миокарден инфаркт или инсулт) е настъпил при 3.1% vs. 3.2% съответно за витамин D3 и плацебо (HR 0.97, 95% CI 0.85–1.1).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.