Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2019

NF2_korici_


» Увод
» Избрани лекарствени полиморфизми и значението им за клиничната практика
» Роля на предварителния скрининг на пациентите за ефикасността и намаляване на нежеланите реакции от лечение на тумори с fluorouracil, capecitabine, tegafur и flucytosine
» Повишен риск от остеопороза при епилепсия. Роля на антиепилептичните лекарства
» Аналгетични ефекти на мелатонина – от предклинични към клинични доказателства
» Бременност и множествена склероза
» От годишния конгрес на европейското дружество по кардиология

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Уважаеми читатели, драги колеги!

Вече десет години списание „Наука Фармакология“ утвърждава комплексен подход и преглед на регулаторни аспекти на лекарствените продукти в тясно единство с персонализиране на терапията и имплементиране в страната ни на авангардни решения на ЕМА, свързани с безопасността и ефикасността на лекарствените продукти.
Това е напълно закономерно, като се има предвид и факта, че членове на редколегията на „Наука Фармакология“ са проф. Харалд Енцман, председател на Комитета за централизирано разрешаване на лекарствени продукти за ЕС към ЕМА, и проф. Андреа Ласлоп, член на Комитета за научни съвети към компаниите и биологични и биоподобни лекарствени продукти.

This content is for members only.

Избрани лекарствени полиморфизми и значението им за клиничната практика

Автор: Д-р Христина Златанова
Болница: Катедра по фармакология и клинична фармакология,
Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Генетичните характеристики са източник на вариабилност, за които е известно, че повлияват лекарствения отговор. Фармакогенетиката и фармакогеномиката представляват революционна ера в историята на фармакологията чрез персонализиране на стратегиите за лечение, основаващи се на индивидуалните различия в генетичния състав. Особено внимание във фармакогеномиката е отделено на цитохром Р450 (CYP)-ензимите, които участват в метаболизма на 70–90% от всички предписвани лекарства. Много полиморфизми с практическо значение са идентифицирани и са налице тестове за някои от тях. Въоръжени със знанието за генетичния статус на пациентите си, лекарите биха могли да предскажат техния отговор към определени лекарства, което води до по-добра ефикасност, по-малко нежелани лекарствени реакции и по-добро съотношение разход/полза. Фармакогеномното изследване едва наскоро започна да навлиза в клиничната практика и рутинното тестване понастоящем е ограничено до няколко клинични сценария.
Ключови думи: персонализирана медицина, фармакогенетика, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19.

Selected Drug Polymorphisms and Their Significance for the Clinical Practice
Hristina Zlatanova
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology, Medical University of Plovdiv

Abstract
Genetic characteristics are a source of variability known to influence drug response. Pharmacogenetics and pharmacogenomics represent a revolutionary era in the history of pharmacology by personalizing treatment strategies based on individual differences in genetic makeup. Particular attention in pharmacogenomics is paid to the cytochrome P450 (CYP) enzymes involved in the metabolism of 70-90% of all prescribed drugs. Many polymorphisms of practical importance have been identified and tests are available for some of them. Armed with knowledge of the genetic status of their patients, doctors could predict their response to certain medications, resulting in better efficacy, fewer side effects and a better cost/benefit ratio. Pharmacogenomic research has only recently begun to enter clinical practice, however, and routine testing is currently limited to several clinical scenarios.
Keywords: personalized medicine, pharmacogenetics, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19.

This content is for members only.

Роля на предварителния скрининг на пациентите за ефикасността и намаляване на нежеланите реакции от лечение на тумори с fluorouracil, capecitabine, tegafur и flucytosine

Автор: Д-р Велко Минчев1, д-р Марин Ангелов1, д-р Калина Каменова2, д-р Надя Христова-Авакумова3, доц. Вера Хаджимитова3, проф. Славина Сурчева2, доц. Румен Николов2
Болница: 1Отделение по медицинска онкология, УМБАЛ „Софиямед“
2Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София
3Катедра по медицинска физика и биофизика, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Флуоропиримидините са най-широко използваните антиметаболитни лекарства за лечение на много солидни тумори и особено при колоректален рак. Въпреки клиничната полза флуоропиримидините са свързани с нежелани лекарствени реакции, включително стомашно-чревни и хематологични токсичности и синдрома ръка–крак, които могат да бъдат животозастрашаващи. Полиморфизъм в метаболизиращия флуоропиримидинен ензим дихидропиримидиндехидрогеназа (DPYD*2A) е свързан с индуцираната от флуоропиримидина тежка и животозастрашаваща токсичност. Проучванията, които разгледахме, показват, че фармакогенетичните изследвания обещават директно персонализирано дозиране на флуоропиримидините. В тази връзка Европейската агенция по лекарствата (EMA) информира, че е започнала преглед на лекарства, съдържащи флуороурацил (03.2019), и ще проучи съществуващите методи за скрининг и тяхната стойност при идентифицирането на пациенти с повишен риск от тежки странични ефекти.
Ключови думи: флуоропиримидини,колоректален карцином, дихидропиридинредуктазна активност, нежелани лекарствени реакции.

The Role of Screening of Patients Before Treatment with Fluorouracil, Capecitabine, Tegafur and Flucytosine for Improvement of Efficacy and Alleviation of Adverse Effects
Velko Minchev1, Marin Angelov1, Kalina Kamenova2, Nadja Hristova-Avakumova3, Vera Hadjimitova3,
Slavina Surcheva2, Rumen Nikolov2
1Department of Medical Oncology, UMBAL “Sofiamed”, Sofia
2Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia
3Department of Medical Physics and Biophysics, Medical Faculty, Medical University of Sofia

Abstract
Fluoropyrimidines are the most widely used antimetabolite drugs for the treatment of many solid tumors, particularly for colorectal cancer.
Despite their clinical benefit, fluoropyrimidines are associated with adverse drug reactions, including gastrointestinal and hematological toxicities and hand foot syndrome, which may be life-threatening. A polymorphism in the fluoropyrimidine metabolizing enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD; ie, DPYD*2A) is strongly associated with fluoropyrimidine-induced severe and life-threateningtoxicity.
The studies were viewed indicate that pharmacogenetic test in gis promising to direct personalized dosing off luoropyrimidines, in this regard the European Medicines Agency (EMA) informed that it has started a review of medicines containing fluorouracil (03.2019) and will examine existing screening methods and their value in identifying patients at increased risk of severe side effects..
Keywords: fluoropyrimidines, colorectal carcinom, dihydropyridine reductase activity, adverse drug effects.

This content is for members only.

Повишен риск от остеопороза при епилепсия. Роля на антиепилептичните лекарства

Автор: Станислав Марчев1, проф. Стефка Вълчева-Кузманова2, проф. Славина Сурчева3, доц. Павлина Андреева-Гатева3
Болница: 1Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна
2Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия,
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна
3Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Наличието на епилепсия и лечението с антиепилептични лекарства (АЕЛ) повишават значително риска от появата на остеопороза и счупвания. Рискът е сравним, независимо дали се отнася за АЕЛ-ензимни индуктори или не. Статията разглежда основните патогенетични механизми, свързани с понижените нива на витамин Д и витамин К, както и хиперхомоцистеинемията като основни механизми, участващи в патогенезата на остеопорозата при епилепсия, и възможностите за профилактка чрез поддържане на адекватни нива на тези фактори. Дискутират се флавоноидите като терапевтична стратегия при епилепсия, както и ролята им за намаляване на прооксидантния потенциал на антиепилептичните лекарства и предизвиканата от тях остеопороза.
Ключови думи: остеопороза, витамин D, витамин К, антиепилептични лекарства, хомоцистеин.

Increased risk of osteoporosis in epilepsy; the role of anti-epileptic drugs
Stanislav Marchev1, Stefka Valcheva-Kuzmanova2, Slavina Surcheva3, Pavlina Andreeva-Gateva3
1University of Medicine “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”, Varna
2Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology and Therapy, Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”, Varna
3Medical University Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine, Medical University of Sofia

Abstract
The presence of epilepsy and anti-epileptic drug (AEL) treatment significantly increases the risk of osteoporosis and breakage. The risk is comparable, whether or not it concerns AEL enzyme inducers. The article examines the major pathogenetic mechanisms associated with decreased levels of vitamin D and vitamin K, as well as hyperhomocysteinemia as major mechanisms involved in the pathogenesis of osteoporosis in epilepsy and the potential for prevention by maintaining adequate levels of these factors. Flavonoids are discussed as a therapeutic strategy for epilepsy, as well as their role in reducing the pro-oxidant potential of antiepileptic drugs and their osteoporosis.
Keywords: osteoporosis, vitamin D, vitamin K, anti-epileptic drugs, homocysteine.

This content is for members only.

Аналгетични ефекти на мелатонина – от предклинични към клинични доказателства

Автор: Алекс Цонев, Ивет Манчева, Василена Колева, доц. Павлина Андреева-Гатева, проф. Славина Сурчева
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Използваните в практиката аналгетици често не могат да удовлетворят напълно нуждата на пациента от обезболяване и/или са свързани с нежелани лекарствени реакции. Това налага търсенето на нови алтернативи. Мелатонинът е хормон с редица неврофизиологични и антиоксидантни свойства, които все по-интензивно се проучват в последните години. В супрафизиологични дози той е разрешен за използване като лекарство при случаи на безсъние, свързано с нарушени циркадни ритми. Поради благоприятния му профил на безопасност, широко се използва и като хранителна добавка. Многобройни предклинични проучвания показват наличие на аналгетичен потенциал от прилагането на мелатонин самостоятелно или в добавка към утвърдени аналгетици, като в последния случай се отчита синергизъм по отношение на обезболяването. Данните относно прилагането на мелатонин при хора с цел повлияване на болката все още са недостатъчни, макар и обещаващи. Необходими са допълнителни изследвания.
Ключови думи: мелатонин, предклинични проучвания, клинични проучвания.

Analgesic Effect of Melatonin; Preclinical and Clinical Evidence
Alex Tzonev, Ivet Mancheva, Vasilena Koleva, Pavlina Andreeva-Gateva, Slavina Surcheva
Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia

Abstract
Commonly used analgesics are often unable to suppress pain adequately and are associated with a plethora of adverse effects, which makes the search for alternative methods of analgesia necessary. Melatonin is a hormone with various neurophysiological and antioxidative properties. Melatonin in supraphysiological doses is commonly used to treat insomnia, related to circadian rhythm disorders. Melatonin possesses a very good safety profile and is widely used as a nutritional supplement. A great number of preclinical trials have proven the potential for analgesia of melatonin- on its own, or in combination with commonly used analgesics. On the other hand, data related to the analgesic properties of melatonin in humans is insufficient, yet promising. Further studies are needed and the focus is to be shifted in the direction of systematic and controlled clinical trials.
Keywords: Melatonin, preclinical studies, clinical studies.

This content is for members only.

Бременност и множествена склероза

Автор: Д-р Георги Славов
Болница: Катедра по неврология, Медицински университет, Плодив

Резюме
Множествената склероза е социалнозначимо имунообусловено заболяване с неизвестна етиология и лечение с ограничена ефективност. Първите прояви най-често се регистрират в репродуктивна възраст – между 20 и 40 година от живота. Жените боледуват по-често от мъжете – съотношението жени/мъже е 2:1, 3:1. Концепцията за зависимост между образеца на миелинната деструкция, клиничните прояви и потенциала на терапевтичен отговор е основание да се проучва ролята на различни фактори в аберантния имунен отговор –
хормонални, генетични, от външната среда, за да се подобри контролът на разстроената имунна регулация. Предмет на съвременни изследвания и обсъждане са въпросите за: ролята на женските полови хормони и контрацептивни препарати в имунообусловения процес, имуноефективното лечение при планиране на бременност, през бременността и в пуерпериума, генетичен риск от предаване на болестта при първо поколение родственици на пробанда.
Актуалната научна информация и дискусионните въпроси са с определящо значение за развитието на научните изпитвания и за фармакологичния контрол на автоимунно заболяване при жени във фертилна възраст.
Ключови думи: множествена склероза, бременност, ex rate, генетичен риск, лечение.

Pregnancy and Multiple Sclerosis
Georgi Slavov
Department of Neurology, Medical University of Plovdiv

Abstract
Multiple sclerosis is a socially significant immunosuppressive disease with unknown etiology and treatment with limited efficacy. The first manifestations are most often at reproductive age between the 20th and the 40th year of life. Women are more likely to suffer than men, a female / male ratio is 2:1, 3:1. The concept of dependence between the pattern of myelin destruction, clinical manifestations and the potential of a therapeutic response is a reason to explore the role of various factors in the aberrant immune response –
hormonal, genetic, and external – to improve control of impaired immune regulation. The subject of modern research and discussion is about the role of female sex hormones and contraceptives in the immune process, efficient treatment in pregnancy planning, during pregnancy and in puerperium, genetic risk of transmission of the disease in first generation relatives.
Current scientific information and discussion issues are crucial for the development of scientific studies and the pharmacological control of this autoimmune disease in women of fertile age.
Keywords: multiple sclerosis, pregnancy, ex rate, genetic risk, treatment.

This content is for members only.

От годишния конгрес на европейското дружество по кардиология

Автор: Любомир Бранков
Кореспондент на „Арбилис“ на конгреса на Европейската асоциация по кардиология, Париж, 2019

На годишния конгрес на Европейското дружес­тво по кардиология (ESC), който се проведе в края на август и началото на септември в Париж, бяха представени някои интересни научни съобщения и резултати от изследвания, които могат да променят подходите в кардиологията в Европа.
„Основният преглед на научните доказателства на конгреса на ESC все повече се фокусира върху идеологията на ESC за директни проучвания, които могат да подобрят живота на пациентите“, каза проф. Силвия Приори (Университет на Павия, Италия), съпредседател на програмния комитет на конгреса.
На конгреса бяха представени нови разработки, които показаха, че при някои труднолечими болес­ти обещаващи иновации са на път да променят клиничната практика. Проф. Приори поясни: „Оптогенетиката е основен пример за това как учените използват новите подходи, за да отговорят на клиничните нужди. Например в бъдеще имплантирани сърдечни клетки ще могат да се трансформират в пейсмейкъри под действието на светлинна активация – подход, който е много по-физиологичен от използваните днес модерни устройства. Въпреки че това проучване е все още експериментално, то буди интереса не само на учените, но и на клиницистите, тъй като показва начина, по който болестите ще бъдат лекувани в следващите години“.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.