Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2020

NF2_korici_


» Увод
» Мелатонин при епилепсия и коморбидни състояния – през погледа на доказателствената медицина
» Aнтиоксидантна активност, фармакологични ефекти и разпространение в хранителни продукти на витамините С, А и Е
» Витамин К и съдовата калцификация
» Полифеноли и остеопороза
» Приложение на мезопорестите силикатни материали във фармацията и медицината – възможности и перспективи
» Съвременна терапия на рака и потенциална роля на RGD пептидите и полиамините като противотуморни агенти

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Тази година отмина под многообразната и динамично развиваща се информация за пандемията от COVID-19.
В първи брой бяха предоставени всички налични данни към началото на пандемията с фокус върху основните терапевтични подходи и течащи клинични проучвания.
По-подробни данни от приключването на проучванията ще Ви бъдат предоставени в брой 1 за 2021 г. Това, което всички знаят засега, е, че неспазването на противоепидемичните мерки доведе до нов тежък взрив от заразени и болни не само у нас, но и в целия свят. Основната утвърдена към момента терапия се практикува успешно в Република България.

This content is for members only.

Мелатонин при епилепсия и коморбидни състояния – през погледа на доказателствената медицина

Автор: Доц. Павлина Андреева-Гатева, Станислав Марчев
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Мелатонинът притежава статут на нутрицевтик и на регистрирано лекарство въз основа на убедителни доказателствата за синхронизиране на биоритмите и подобряване на съня. Хранителните добавки с мелатонин се предлагат в допълнение към терапията при пациенти с епилепсия главно на базата на някои положителни резултати, получени от предклинични изпитвания, показващи невропротективни ефекти с повлияване на мозъчния метаболизъм, оксидативния стрес и невровъзпалението. При епилепсията е налице висока честота на неврологични и психиатрични коморбидни състояния като аутизъм, депресия, мигрена, деменция и други. Въпреки че не е напълно изяснена, ролята на серотонин-N-ацетилсеротонин-мелатониновата система се очертава като възможна терапевтична цел за повлияване на съпътстващите заболявания при епилепсия. Представен е интегративен преглед на метаанализи върху коморбидността при епилепсия, целящ да проучи наличните доказателства за ползата от прилагането на мелатонин при пациенти с епилепсия. Резултатите показват, че клиничните доказателства за терапевтичната стойност на мелатонина като добавъчна терапия при епилепсия и невропсихиатрични коморбидни заболявания не са достатъчни, за да подкрепят препоръчване на суплементиране с мелатонин при пациенти с епилепсия и коморбидни състояния.
Ключови думи: мелатонин, епилепсия, аутизъм, депресия, мигрена, деменция.

Melatonin in epilepsy and comorbid conditions – through the eyes
of evidence-based medicine
Pavlina Andreeva-Gateva, Stanislav Marchev
Department of Pharmacology and Toxicology, Medical University – Sofia

Abstract
Melatonin has the status both of a nutraceutical and a registered drug, based on convincing evidence for synchronizing biorhythms and improving sleep. Melatonin supplements are available in addition to therapy in patients with epilepsy, mainly based on some positive results from preclinical trials showing neuroprotective effects affecting brain metabolism, oxidative stress and neuroinflammation. In epilepsy, there is a high incidence of neurological and psychiatric comorbid conditions, such as autism, depression, migraine, dementia and others. Although not fully elucidated, the role of the serotonin-N-acetylserotonin-melatonin system is emerging as a possible therapeutic target for influencing comorbidities in epilepsy. An integrative review of meta-analyzes on comorbidity in epilepsy is presented to examine the available evidence for the benefit of melatonin in patients with epilepsy. The results show that clinical evidence for the therapeutic value of melatonin as adjunctive therapy in epilepsy and neuropsychiatric comorbid conditions is not sufficient to support the recommendation of melatonin supplementation in patients with epilepsy and comorbid conditions.
Keywords: melatonin, epilepsy, autism, depression, migraine, dementia.

This content is for members only.

Антиоксидантна активност, фармакологични ефекти и разпространение в хранителни продукти на витамините С, А и Е

Автор:Гл. ас. Добрина Цветкова1, ас. Стефка Иванова2, проф. Данка Обрешкова2, доц. Петър Атанасов3,
доц. Павлина Йорданова-Лалева4, ас. Александър Пашев2

Болница: 1Катедра по фармацевтична химия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Катедра по химия и биохимия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, Плевен
3Клиника по вътрешни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
4Катедра по физика, биофизика, предклинични и клинични науки, Фармацевтичен факултет,
Медицински университет, Плевен

Резюме
Оксидативният стрес води до развитие на хронични заболявания, включително сърдечно-съдови заболявания, инсулт, невродегенеративни заболявания (Алцхаймер, Паркинсон), канцерогенеза, артрит, макулна дегенерация и катарактогенеза. Витамините С, А и Е са важни диетични антиоксиданти, които значително намаляват неблагоприятния ефект на кислородните радикали. Аскорбиновата киселина е мощен водоразтворим антиоксидант, способен да неутрализира редица реактивни кислородни видове: хидроксилни, алкок­силни, пероксидни, супероксидни аниони, хидропероксидни радикали и реактивни азотни радикали като азотен диоксид, нитроксид, пероксинитрит. Посредством регенерация на витамин E, витамин С предотвратява индиректно липидната пероксидация. Механизмът на антиоксидантното действие на витамин А се дължи на директното свързване на пероксидни радикали. Витамин Е предпазва от окисление нископлътностните липопротеини, липидите на клетъчните мембрани и други липидосъдържащи компоненти чрез директно свързване със свободните радикали. Витамин Е блокира синтеза на свободни радикали чpeз инхибиране на активния център на ензима 12-липоксигеназа.
Витамините C, A и E участват в поддържането и регулирането на различни метаболитни процеси в организма: синтеза на протеини и метаболизма на въглехидратите и мазнините. Витамин С и витамин А се съдържат в плодове, зеленчуци и животински продукти, а витамин E има в зародишите на житните растения, в изсъхливите масла, яйцата и рибата. Приемът като хранителни добавки на поливитаминни продукти, съдържащи антиоксидантните витамини C, A и E, е препоръчителен при превантивна или възстановителна терапия, при инфекциозни заболявания, обменни разстройства, неврити, интоксикации и остеопороза.
Ключови думи: витамини, антиоксидантна активност, фармакологични ефекти.

Antioxidant Activity, Pharmacological Effects and Distribution in Food Products of Vitamins С, А and Е
Dobrina Tsvetkova1, Stefka Ivanova2, Danka Obreshkova2, Peter Atanasov3, Pavlina Yordanova-Laleva4,
Aleksandar Pashev2
1Department of Pharmaceutical Сhemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia
2Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Pleven
3Clinic of Internal Diseases UMHATEM “N. I. Pirogov”, Sofia
4Department of Physics, Biophysics, Pre-clinical and Clinical Sciences, Faculty of Pharmacy, Medical University of Pleven

Abstract
Oxidative stress leads to development of chronic diseases, including cardiovascular disease, stroke, neurodegenerative diseases (Alzheimer, Parkinson), carcinogenesis, artrtitis, macular degeneration and cataractogenesis. Vitamins C, A and E are an important dietary antioxidants, which significantly decrease the adverse effect of reactive species. Ascorbic acid is a potent water soluble antioxidant capable of scavenging an array of reactive oxygen species, hydroxyl, alkoxyl, peroxyl, superoxide anion, hydroperoxyl radicals and reactive nitrogen radicals such as nitrogen dioxide, nitroxide, peroxynitrite.
By regenerating Vitamin E, Vitamin C indirectly prevents lipid peroxidation. The mechanism of the antioxidant action of Vitamins A is due to the direct binding of peroxide radicals. Vitamin E protects low-density lipoproteins, cell membrane lipids and other lipid-containing components from oxidation by direct binding to free radicals. Vitamin E blocks the synthesis of free radicals by inhibiting the active site of the enzyme 12-lipoxygenase.
Vitamins C, A and E are involved in the maintenance and regulation of various metabolic processes in the body: protein synthesis and metabolism of carbohydrates and fats. Vitamin C and Vitamin A are found in fruits, vegetables, and animal products, while Vitamin E is found in cereals, dried oils, eggs and fish. The use as a nutritional supplement of multivitamin products containing the antioxidant Vitamins C, A and E is recommended for preventive or restorative therapy, for infectious diseases, for metabolic disorders, for neuritis, intoxication and osteoporosis.
Keywords: Vitamins, antioxidant activity, pharmacological effects.

This content is for members only.

Витамин К и съдовата калцификация

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Резюме
Съдовата калцификация е хроничен възпалителен процес и е свързана със сърдечно-съдови събития и смъртност. Витамин К е мастноразтворим витамин, който е незаменим за активирането на протеини, зависими от витамин К (VKDP), и може да има участие в сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Доказано е, че витамин К оказва противовъзпалителни ефекти при in vitro и in vivo проучвания, което предполага, че витамин К може да предотврати съдовата калцификация чрез противовъзпалителни механизми. Витамин К може също така да инхибира прогресията на съдовата калцификация чрез засилване на активността на MGP по механизма на улеснено карбоксилиране. Има няколко проучвания, показващи връзката на циркулиращите нива на dp-ucMGP с приема на витамин К, съдова калцификация, смъртност и ССЗ.
Ключови думи: атеросклероза; dp-ucMGP; съдова калцификация.

Vitamin K аnd Vascular Calcification
Borislav Georgiev
National Heart Hospital

Abstract
Vascular calcification is a chronic inflammatory process and is associated with cardiovascular events and mortality. Vitamin K is a fat-soluble vitamin that is indispensable for the activation of vitamin K-dependent proteins (VKDPs) and may be implicated in cardiovascular disease (CVD). Vitamin K has been demonstrated to exert anti-inflammatory effects in in vitro and in vivo studies, suggesting that vitamin K may prevent vascular calcification via anti-inflammatory mechanisms. Vitamin K may also inhibit progression of vascular calcification by enhancing the activity of MGP through facilitating its carboxylation. There have been several studies showing the association of circulating levels of dp-ucMGP with vitamin K intake, vascular calcification, mortality, and CVD.
Keywords: atherosclerosis; dp-ucMGP; vascular calcification.
This content is for members only.

Полифеноли и остеопороза

Автор: Д-р Антоанета Георгиева, проф. Стефка Вълчева-Кузманова
Болница: Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна

Резюме
Остеопорозата и остеопенията са състояния с изключителна значимост за съвременното общество. Това налага непрекъснато търсене на нови методи и средства за тяхното предотвратяване и лечение. Полифенолите, съединения от природен произход с голям потенциал за лечение на различни заболявания, все по-често предизвикват интереса на научната общност. Настоящият обзор обобщава наличните литературни данни за ефекта на полифеноли при остеопороза/остеопения, получени in vitro в клетъчни култури и in vivo в експериментални модели и клинични проучвания.
Ключови думи: остеопороза, остеопения, полифеноли.

Polyphenols and Оsteoporosis
Antoaneta Georgieva, Stefka Valcheva-Kuzmanova
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology and Therapeutics, Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”, Varna

Abstract
Osteoporosis and osteopenia are extremely important for the modern society. Their prevention and treatment require continuous search for new methods and remedies. Polyphenols, natural compounds with a great potential for treatment of various diseases, attract a lot of interest in the scientific community. This review summarizes the available literature data on the effects of polyphenols in osteoporosis/osteopenia obtained from studies in vitro in cell cultures, as well as in vivo in experimental models and clinical trials.
Keywords: osteoporosis, osteopenia, polyphenols.

This content is for members only.

Приложение на мезопорестите силикатни материали във фармацията и медицината – възможности и перспективи

Автор: Гл. ас. Теодора Попова, гл. ас. Христина Войчева, доц. Борислав Цанков, проф. Николай Ламбов
Болница: Катедра по технология на лекарствените средства с биофармация,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Наномедицината и нанофармацията са перспективни и бързо развиващи се в последните години насоки, на които се възлагат големи надежди за преодоляване на редица проблеми, свързани с конвенционалните лекарствени форми. Изследвани са разнообразни по химична природа наносистеми, като по-голямата част от тях са с органичен произход. Наред с тях на преден план излизат и неорганичните наносистеми, характеризиращи се с изключително висока стабилност. Една голяма група неорганични наночастици, отличаващи се с много благоприятни характеристики за биомедицинско приложение, са мезопорестите силикатни частици. Различни типове мезопорести силикати се изследват интензивно за насочено доставяне на лекарствени вещества, гени, наносистеми, за преодоляване на множествена лекарствена резистентност.
Ключови думи: неорганични наночастици, мезопорести силикатни материали, лекарство-доставящи системи.

Application of Mesoporous Silica Materials in Pharmacy and Medicine –
Opportunities and Perspectives
Teodora Popova, Christina Voycheva, Borislav Tzankov, Nikolai Lambov
Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
Nanomedicine and nanopharmacy have been promising and rapidly evolving directions in recent years, with potential for overcoming a number of problems associated with conventional dosage forms. Nanosystems of various chemical nature (organic and inorganic) have been investigated as drug and gene delivery systems. Inorganic nanosystems are characterized by extremely high stability. One large group of inorganic nanoparticles having very favorable biomedical application characteristics is mesoporous silica particles. Different types of mesoporous silicates have been extensively investigated for the targeted delivery of drugs, genes, nanosystems, overcoming multiple drug resistance.
Keywords: inorganic nanoparticles, mesoporous silica materials, drug-delivery systems.

This content is for members only.

Съвременна терапия на рака и потенциална роля на RGD пептидите и полиамините като противотуморни агенти

Автор: Момчил Ламбев1, Анелия Балачева2, Димана Димитрова1, Антония Христова1, доц. Тамара Пайпанова2,
проф. Стефка Вълчева-Кузманова1

Болница: 1Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна
2Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Българска академия на науките, София

Резюме
Ракът е една от главните причини за смърт в света. Постиженията в молекулярната диагностика и персонализираната медицина дават възможност за прецизиране на терапевтичните схеми. Настоящият обзор обобщава литературните данни за различните терапевтични подходи при лечение на рака с акцент върху потенциалната роля на RGD пептидите, полиамините и RGD полиамините като противотуморни агенти.
Ключови думи: рак, терапия, RGD пептиди, полиамини.

Current Anti-cancer Therapies and the Potential Role of RGD Peptides and Polyamines as Antitumor Agents
Momchil Lambev1, Anelia Balacheva2, Dimana Dimitrova1, Antonia Hristova1, Tamara Paipanova2,
Stefka Valcheva-Kuzmanova1
Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”, Varna
Institute of Molecular Biology “Acad. Roumen Tsanev”, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

Abstract
Cancer is one of the leading causes of death in the world. Advances in molecular diagnostics and personalized medicine make it possible to refine therapeutic regimens. The present review summarizes the literature data on the various therapeutic approaches in the treatment of cancer with an emphasis on the potential role of RGD peptides, polyamines and RGD/polyamines as antitumor agents.
Keywords: cancer, therapy, RGD peptides, polyamines.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.