Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2013

NF2_korici_

Съдържание сп. „Наука Фармакология“ брой 2/2013:


» Увод
» Литературен обзор на протективната ефикасност, безопасността и фармакоикономическите ползи на ваксинацията против хепатит А
» Антитромбоцитни медикаменти за перорално приложение – настоящи и нови перспективи за клиничната практика
» Взаимодействия на антитромбоцитни и антикоагулантни лекарства
» Клинично приложение на Олмесартан медоксомил
» Фармакологично и нефармакологично лечение на исхемичния мозъчен инсулт
» Мястото на Eylea в лечението на макулната дегенерация, свързана с възрастта
» Фармакологични и аналитични проучвания на антидепресанти от групите на инхибиторите на обратно поемане на серотонин

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН

Тази година бе изключително активна за всички вас, които участвахте в организираните серии от обучителни мероприятия, посветени на лекарствени взаимодействия, на мултидисциплинарната Шеста научна конференция „От науката – до леглото на болния“, където се разглеждаха регулаторни, фармацевтични, фармакологични и клинични аспекти в профилактиката и лечението на изключително важни социални заболявания като сърдечни, съдови, неврологични, ендокринологични и др.
PDF-download

Литературен обзор на протективната ефикасност, безопасността и фармакоикономическите ползи на ваксинацията против хепатит А

Автор: Мария Димитрова, Мария Камуше ва, проф. Генка Петрова
Болница: Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Фармакоикономическите изследвания в областта на лечението, профилактиката и ваксинацията срещу хепатит от гледна точка на системата на здравеопазване в България са повече насочени към хроничен хепатит В и С. Цел на настоящия обзор е да обобщи публикуваните проучвания за ефикасност, безопасност и стойностна ефективност, както и на бюджетното въздействие на ваксинацията про-
тив хепатит А инфекция.
PDF-download

Антитромбоцитни медикаменти за перорално приложение – настоящи и нови перспективи за клиничната практика

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Ива Паскалева2, д-р Добринка Динева2, д-р Евелина Дончева2
Болница: 1Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница
2Отделение по лабораторна диагностика, Национална кардиологична болница

Един от основните подходи при лечението на острите коронарни синдроми е ефективно фармакологично инхибиране на тромбоцитната активност. През последните години бяха проведени редица проучвания с цел да бъдат установени клетъчните механизми на развитието на артериалната тромбоза. Разнообразни мембранни рецептори определят тромбоцитната реактивност с множество агонисти и адхезивни белтъци и по тази причина представляват прицел за разработването на различни антитромбоцитни медикаменти и терапевтични стратегии. В групата на антитромбоцитните медикаменти навлязоха много нови представители.
PDF-download

Взаимодействия на антитромбоцитни и антикоагулантни лекарства

Автор: Д-р Румяна Симеонова
Болница: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Антитромбозните лекарства (антитромбоцитни, антикоагуланти и фибринолитици) се използват за профилактика и лечение на много сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Едновременното им приложение, обаче, или употребата им в комбинация с други лекарства като нестероидни противовъзпалителни (НСПВЛ), селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI), някои противогъбични или антибактериални средства, крият риск от сериозни лекарствени взаимодействия. Тези взаимодействия могат да повишат риска от кървене или да компрометират антитромбозното лечение на пациента. Това изисква по-детайлни и задълбочени познания за съдбата на лекарствата в организма на болния и за механизмите на лекарствените взаимодействия.
PDF-download

Клинично приложение на Олмесартан медоксомил

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, чл-кор. проф. Мила Власковска2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Олмесартан медоксомил е последният ангиотензин II-рецепторен блокер, одобрен за приложение в България. Потенциалните предимства на този медикамент включват еднократно дневно дозиране, отсъствие на значими нежелани реакции и добра поносимост. Олмесартан медоксомил понастоящем се използва като антихипертензивен медикамент и са необходими допълнителни проучвания, които да установят дали може да е полезен в терапията на други сърдечно-съдови заболявания.
PDF-download

Фармакологично и нефармакологично лечение на исхемичния мозъчен инсулт

Автор: Проф. Димитър Масларов1, доц. Николай Габровски2
Болница: 1Клиника по неврология, Първа МБАЛ – София; Медицински колеж „Й. Филаретова“, Медицински университет, София
2Клиника по спешна неврохирургия, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Исхемичният мозъчен инсулт е динамичен процес, при който различни ексцитотоксични, възпалителни и микросъдови механизми водят до мозъчна некроза. Ранната реканализация и нарастване на доставката на кръв към зоната на бенигнена олигемия са предпоставка за по-добър изход от лечението. Наред с рутинната вече венозна тромболиза навлиза прилагането на интраартериална. Тя може и да бъде комбинирана или не с прилагането на механично ендоваскуларно лечение. Данните от рандомизирани проучвания не потвърждават предишни данни за по-добър изход от заболяването.
PDF-download

Мястото на Eylea в лечението на макулната дегенерация, свързана с възрастта

Автор: Проф. Ива Петкова
Болница: Катедра по офталмология, Медицински университет, София;
УМБАЛ „Александровска“; национален консултант по очни болести

Макулната дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ), е заболяване на възрастното население, което води до тежко засягане на централното зрение и до зрителна инвалидизация. В последните 10 години се утвърдиха няколко медикамента, които, приложени интравитреално, атакуват основния фактор на процеса на неоваскуларизацията VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Eylea представлява разтворим рецептор на VEGF и според проучванията показа сравнима с другите медикаменти ефективност и безопасност в лечението на МДСВ.
PDF-download

Фармакологични и аналитични проучвания на антидепресанти от групите на инхибиторите на обратно поемане на серотонин

Автор: Гл. ас. Лили Пейкова, доц. Иванка Пенчева, гл. ас. Маноела Манова, проф. Генка Петрова
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Настоящият преглед представя кратки данни за химичната структура и за известните фармакологични ефекти и по-специално се концентрира върху аналитичните методи за контрол и мониторинг на две основни вещества с антидепресивно действие, които са с най-широка употреба – Citalopram, Venlafaxinе, и имат характерни за групите химични структури.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.