Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2015

NF1_korici_


» Увод
» Употреба на лекарствени продукти off-label. Състояние на проблема
» Задължителни и препоръчителни ваксини – литературен преглед
» Нестероидни противовъзпалителни средства и кардиоваскуларен риск
» Нови орални антикоагуланти за профилактика при пациенти с неклапно предсърдно мъждене
» Антихипертензивна терапия при остър мозъчен инсулт
» Фиксирана двойна антихипертензивна комбинация със зофеноприл и хидрохлоротиазид

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги, драги приятели!
Много ми е приятно, че отново се срещамe с вас на страниците на „Наука Фармакология“. Това е шестата година на списанието и с радост отчитаме, че неговата аудитория се разраства. Нараства и броят на абонираните за него колеги специалисти и общопрактикуващи лекари. Това поставя необходимостта да се разширяват научната проблематика и тематичният обхват на „Наука Фармакология“. Стремежът на редакционния съвет е на страниците на списанието да бъдат представяни експертни становища от изтъкнати специалисти относно фармакологията, механизма на действие и лекарствените взаимодействия на нови и/или класически лекарствени продукти.

This content is for members only.

Употреба на лекарствени продукти off-label. Състояние на проблема

Автор: Д-р Любина Тодорова1, д-р Мария Попова1, Мери Пейчева1, чл.-кор. проф. Мила Власковска2
Болница: 1Изпълнителна агенция по лекарствата 2Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Предписването на лекарствени продукти за лечение на симптоми или заболявания, които не са включени в одобрената информация за продукта, е масово явление в медицинската практика. В регулаторните среди това е добило популярност под названието off-label use. До настоящия момент няма единна дефиниция, нито законово определение на територията на Европейския съюз. Същото не е разписано нито в българските закони, нито в подзаконови нормативни актове.

Off-label Use of Medicinal Products: State of the Problem
Lubina Todorova1, Maria Popova1, Mery Peicheva1, Mila Vlaskovska2
1Bulgarian Drug Agency
2Department of Pharmacology and Toxycology, Faculty of Pfarmacy, Medical University of Sofia

Abstarct
The prescription of medicinal products for treatment of symptoms or diseases not included in the approved product information (SPC) is a mass phenomenon in medical practice. Among the regulators is commonly known under the name “off-label use”. There is no legal definition on it within the European Union. The off-label use has been signed neither in Bulgarian
laws nor in regulations. The spectrum of use outside the approved indications reaches to the inclusion of active substances into the guidelines for clinical practice and the first line therapy.

This content is for members only.

Задължителни и препоръчителни ваксини – литературен преглед

Автор: Д-р Мария Камушева1, проф. Генка Петрова1, д-р Златко Кълвачев2, д-р Константин Митов1
Болница: 1Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Лаборатория по вирусология, УМБАЛ „София Мед“

Резюме
Цел: Целите на настоящия обзор са да се представят имунизационни програми в страните от Балканския регион и в страните-членки на Европейския съюз и да се изследва корелацията между задължителността на ваксинацията и ваксиналното покритие на населението в съответните страни.

Mandatory and recommended vaccination – a literature review
Maria Kamusheva1, Guenka Petrova1, Zlatko Kulvachev2, Konstantin Mitov1
1Faculty of Pharmacy, Medical Univerity of Sofia
2Virusology Laboratory, UMBAL “Sofia Med”

Abstract
Goal: The goals of the study are to be presented the immunization schedules in the Balkan countries and in The European union countries as well as to determine what the correlation between the status of the vaccines (obligator or recommended) and the vaccination coverage is.

This content is for members only.

Нестероидни противовъзпалителни средства и кардиоваскуларен риск

Автор: Д-р Емилия Мишева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) са сред най-често предписваните лекарства в световен мащаб. Техните показания за намаляване на болката, възпалението и треската обхващат голям диапазон от заболявания, при които се прилагат. Въпреки терапевтичната им ефективност, НСПВС са свързани с нефротоксичност, кардиоваскуларен риск (КВР), стомашно-чревни усложнения и др. Разгледани са обновени данни за КВР при употребата на най-широко използваните НСПВС.

Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs and Cardiovascular Disease Risk
Emilia Misheva
Department of Propedeutics of Internal Diseases, Medical University of Plovdiv

Abstract
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly prescribed drugs worldwide. Their indications for the relief of pain, inflammation and fever include a wide range of diseases. Despite their therapeutic efficacy, NSAIDs are associated with nephrotoxicity, cardiovascular disease risk, gastrointestinal complications, etc. Updated data have been reviewed on cardiovascular disease risk of administering the most widely used NSAIDs.

This content is for members only.

Нови орални антикоагуланти за профилактика при пациенти с неклапно предсърдно мъждене

Автор: Доц. Борислав Георгиев, проф. Ива Паскалева, д-р Евелина Дончева
Болница: Национална кардиологична болница

Резюме
Профилактиката на инсулта и периферните емболии е от ключово значение в терапията на пациентите с предсърдно мъждене. Антагонистите на витамин К са утвърдени средства за профилактика на инсулта при тези пациенти. В световен мащаб оралната антикоагулантна терапия остава субоптимална в сравнение с препоръките за терапия. Разработени са нови орални антикоагуланти, които показаха ефективност, сходна с тази на антагонистите на витамин К, но с по-малко ограничения и понижен риск от кръвоизливи.

New Oral Anticoagulants for Prophylaxis in Patients with Non-valvular Atrial Fibrillation
Borislav Georgiev, Iva Paskaleva, Evelina Doncheva
National Heart Hospital

Abstract
Prevention of stroke and peripheral embolism is crucial in the treatment of patients with atrial fibrillation. Vitamin K antagonists are validated for the prevention of stroke in these patients. Worldwide oral anticoagulant therapy remains suboptimal in comparison with recommendations for therapy. New oral anticoagulants are developed and they showed efficacy similar to that of the vitamin K antagonist, but with fewer restrictions and lower risk of bleeding.

This content is for members only.

Антихипертензивна терапия при остър мозъчен инсулт

Автор: Д-р Любомир Бауренски, доц. Елина Трендафилова, доц. Борислав Георгиев, проф. Любомир Хараланов
Болница: Национална кардиологична болница

Резюме
Повишено артериално налягане (АН) се среща много често при остър мозъчен инсулт (МИ) и се асоциира с по-лош изход (смъртност и инвалидност). Все още е спорен въпросът дали да се понижава медикаментозно високото налягане и доколко в острата фаза на инсулта поради недостатъчно доказателства за полза от антихипертензивната терапия и опасения от влошаване на церебралната исхемия. Съвременните препоръки за лечение, описани в международните ръководства за поведение (guidelines), се различават за двата основни вида инсулт – исхемичен и хеморагичен. Не се препоръчва редукция на високото АН при исхемичен МИ, освен при много високи стойности (>220/120 mmHg), предстояща фибринолиза или наличие на органни увреждания, като АН трябва да се намалява постепенно с не повече от 15–20% за първите 24 часа.

Antihypertensive Therapy in Acute Stroke
Liubomir Baurenski, Elina Trendafilova, Borislav Georgiev, Liubomir Haralanov
National heart hospital, Sofia, Bulgariа

Abstract
High blood pressure (BP) is very common in patients with acute stroke and is associated with worse outcome (death and dependency). The question to reduce or not and how much this pressure in the acute phase of stroke is debatable because of lack of sufficient evidence for benefit from the antihypertensive therapy and concern about deterioration of cerebral ischemia. The current guidelines for management of hypertension in acute stroke are different for the two main types of stroke – ischemic and hemorrhagic. Reduction of high BP in ischemic stroke is not recommended unless very high
levels (>220/120 mm Hg), expected fibrinolythic therapy or organ damage is present and BP should be lowered gradually (<5–20% for the first 24 hours).

This content is for members only.

Фиксирана двойна антихипертензивна комбинация със зофеноприл и хидрохлоротиазид

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Големите интервенционални проучвания доказват, че комбинираната терапия с два или повече медикамента от различни антихипертензивни класове, комбинирани в зависимост от механизма им на действие, обикновено е ефективна и представлява алтернатива на повишението на дозата на медикаментите в монотерапевтични режими. Антихипертензивната ефективност и клиничната поносимост за някои медикаментозни комбинации са подкрепени с много данни от клинични проучвания и от практиката. Комбинацията с АСЕ-инхибитор и диуретик е най-често прилагана сред останалите комбинации поради висока ефективност при селектирани пациенти с лека до умерена артериална хипертония. Двата медикамента имат синергични ефекти върху ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС). Комбинацията на АСЕ-инхибитор с диуретик е ефективна не само за понижение на АН, но и за превенция на увреждането на прицелните органи, особено сърцето и бъбреците.

Fixed Double Antihypertensive Combination with Zofenopril and Hydrochlorothiazide
Borislav Georgiev1, Georgi Momekov2
1National Heart Hospital
2Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
Large interventional studies have shown that combination therapy with two or more drugs from different antihypertensive classes, combined depending on their mechanism of action, is generally effective and is an alternative to the drug dose increase in monotherapy regimens. Antihypertensive efficacy and clinical tolerance for some drug combinations are supported with a lot of data from clinical trials and practice. The combination of an ACE-inhibitor and a diuretic is most often applied in the combination therapy due to high efficiency in selected patients with mild to moderate hypertension. Both drugs have synergistic effects on the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS). The combination of an ACE-inhibitor with a diuretic is effective not only in lowering blood pressure, but also for preventing the target organs damages, especially the heart and kidneys.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.