Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2015

NF1_korici_

Съдържание сп. „Наука Фармакология“ брой 1/2015:


» Увод
» Комплексен регионален болков синдром Клинични аспекти и критерии за диагностика на комплексен регионален болков синдром
» Лечение на невропатна болка с централен произход – лекарствени продукти, потенциални взаимодействия и нежелани реакции
» Тромболитични и фибринолитични свойства на природни продукти и изолирани биологично активни вещества
» Тромболитично лечение и алтернативи при лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт
» Инхибитори на PCSK9 – нови терапевтични възможности при лечението на хиперхолестеролемиите

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги, драги приятели!
Много ми е приятно, че отново се срещамe с вас на страниците на „Наука Фармакология“. Изминаха пет години от основаването на списанието и с радост отчитаме, че неговата аудитория нараства. Нараства и броят на абонираните за списанието колеги специалисти и общопрактикуващи лекари. Стремежът на редакционния съвет е на страниците да бъдат представяни експертни становища от изтъкнати специалисти относно фармакологията, механизма на действие и лекарствените взаимодействия на нови и/или класически лекарствени продукти.

This content is for members only.

Комплексен регионален болков синдром Клинични аспекти и критерии за диагностика на комплексен регионален болков синдром

Автор: Д-р Жасмина Тодорова1, проф. Николай Данчев1, проф. Генка Петрова2
Болница: 1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет,
Медицински университет, София
2Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Комплексният регионален болков синдром представлява хронично състояние, което засяга предимно дисталната част на крайника, обикновено след травма или хирургическа интервенция, и се характеризира с пареща болка и аномалии в сензорната, моторната и автономната нервна система. Признаците и симптомите могат да се различават при отделните пациенти и дори при един и същи пациент във времето. Дискутират се клиничната картина и диагнозата, която се базира предимно на анамнестичните данни на пациента и клиничната характеристика. Представени са осъвременените диагностични критерии.
Ключови думи: комплексен регионален болков синдром (КРБС), клинична характеристика, диагностични критерии

Complex Regional Pain Syndrome. Clinical Aspects And Diagnostic Criteria Of Complex Regional Pain Syndrome
Jasmina Todorova1, Nikolay Danchev1, Guenka Petrova2
1Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia
2Department of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
Complex Regional Pain Syndrome is a chronic condition that affects mainly distal part of the extremity, usually following a trauma or surgical intervention, and is characterized by burning pain and abnormalities in the sensory, motor, and autonomic nervous systems. The signs and symptoms may differ across patients and even within a patient over time. The clinical picture and the diagnosis, based primarily on the patient’s history and clinical characteristics, are discussed. The updated diagnostic criteria are presented.
Keywords: Complex regional pain syndrome – CRPS, clinical characteristics, diagnostic criteria

This content is for members only.

Лечение на невропатна болка с централен произход – лекарствени продукти, потенциални взаимодействия и нежелани реакции

Автор: Д-р Любина Тодорова1, проф. Димитър Масларов2, д-р Николай Янев4, проф. Славина Сурчева3,
чл.-кор. проф. Мила Власковска3

Болница: 1Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, Изпълнителна агенция по лекарствата
2Клиника по неврология, Първа МБАЛ – София; МК „Й. Филаретова“, Медицински университет, София
3Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София
4Royal Derby Hospital, Великобритания

Резюме
Невропатната болка може да бъде от централен или от периферен произход в зависимост от топиката на увредените части на нервната система. Тя е неприятно преживяване, което засяга не само физическото, но и психическото, и емоционалното състояние на човека, значително влошава качеството на живот и често води до инвалидизация. Лечението на невропатната болка е предмет на много проучвания и публикации. Всички те са обединени около търсенето на доказателства за ефикасността на няколко основни групи лекарства за облекчаване на болковия синдром, за техния профил на безопасност и за съотношението полза/риск с оглед наличието на други заболявания и мултифармакотерапията.
Ключови думи: невропатна болка, антиепилептици, антидепресанти, опиоидни аналгетици, нежелани лекарствени реакции

Treatment Of Neuropathic Pain Of Central Origin – Medicinal Products, Potential Interactions And Side Effects
Lubina Todorova1, Dimitar Maslarov2, Nikolay Yanev4, Slavina Surcheva3, Mila Vlaskovska3
1Bulgarian Drug Agency
2Neurology Department, First MHAT – Sofia, Medical College “Y. Filaretova”, Medical University of Sofia
3Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia
4Royal Derby Hospital, Great Britain

Abstract
Neuropathic pain is a chronic condition, usually causes unpleasant experiences, emotional and psychical disturbances and significantly deteriorates patient’s quality of life. Treatment of neuropathic pain is a subject of ample scientific researches, clinical trials and articles. All of them are concentrated on evidences (or lack of evidence) for clinical efficacy of several groups of active substances, their safety profiles and risk/benefit ratio in case of administration to elderly, people with concomitant diseases and multipharmacotherapy.
Keywords: neuropathic pain, anticonvulsants, antidepressants, opioid analgetics, adverse events

This content is for members only.

Тромболитични и фибринолитични свойства на природни продукти и изолирани биологично активни вещества

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2, доц. Деница Момекова2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Тромболитичните медикаменти имат способността ефективно да разграждат тромбите, но се различават по механизма си на действие и селективността си към фибрина. Стрептокиназата се изолира от стрептококи. Медикаментите от растителен произход имат дълга история като етнофармакологични средства за профилактика и терапия на болестите при човека. Значителни усилия са насочени към откриването и разработването на естествени продукти от различни растения, които имат антитромбоцитна, антикоагулантна, антитромбозна и тромболитична активност. Предвид високата цена на конвенционалните фибринолитици, необходимостта от парентерално приложение, както и във връзка с профила им на безопасност, е налице подчертан интерес към идентифициране и проучване на природни продукти с тромболитичен потенциал.
Ключови думи: тромболиза, етнофармакология, натокиназа

Thrombolytic And Fibrinolytic Properties Of Natural Products And Isolated Biological Active Substances
Borislav Georgiev1, Georgi Momekov2, Denitza Momekova2
1National heart hospital
2Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
Thrombolytic drugs have the ability to effectively break down clots, but differ in their mechanism of action and fibrin selectivity. Streptokinase is isolated from streptococci. Drugs of plant origin have a long history as ethnopharmacological medicines for prevention and treatment of human diseases. Significant efforts are focused on the discovery and development of natural products from different plants that have antiplatelet, anticoagulant, antithrombotic and thrombolytic activity. The high costs of conventional fibrinolytics, the need for parenteral administration and their safety profile made a marked interest in the identification and study of natural products with thrombolytic potential.
Keywords: thrombolysis, ethnopharmacology, Nattokinase

This content is for members only.

Тромболитично лечение и алтернативи при лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт

Автор: Проф. Димитър Масларов1, д-р Любина Тодорова2, проф. Славина Сурчева2, чл.-кор. проф. Мила Власковска2
Болница: 1Клиника по неврология, Първа МБАЛ – София; МК „Й. Филаретова“, Медицински университет, София
2Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Сърдечно-съдовите заболявания – атеросклероза, исхемична болест на сърцето, остър миокарден инфаркт, белодробна емболия и мозъчен инсулт, са основни причини за заболеваемост и смъртност в света. Ранната реканализация и нарастването на доставката на кръв към зоната на бенигнена олигемия са предпоставка за по-добър изход от лечението. Наред с рутинната вече венозна тромболиза навлиза прилагането на интраартериална. Тя може да бъде комбинирана или не с прилагането на механично ендоваскуларно лечение. Независимо от големия напредък в тази област през последните години, прилагането на тромболитична терапия остава лимитирано.
Ключови думи: исхемичен мозъчен инсулт, тромболиза, комбинирана тромболиза, невротрофични растежни фактори, трансплантация на стволови клетки

Thrombolysis And Alternative Treatment Of The Acute Ischemic Stroke
Dimitar Maslarov1, Lubina Todorova2, Slavina Surcheva2, Mila Vlaskovska2
1Neurology Department, First MHAT – Sofia, Medical College “Y. Filaretova”, Medical University of Sofia
2Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia

Abstract
Cardiovascular diseases including pulmonary embolism, atherosclerosis, coronary heart disease, myocardial infarction, and stroke are major causes of morbidity and mortality worldwide. Early recanalization and an increase in benign oligaemia zone blood supply are predictors of better outcome in acute ischemic stroke. According to routine use of venous thrombolysis, the intra-arterial, combined or not with additional mechanical endovascular treatment is increasingly given. Currently, the ability to dissolve thrombus using thrombolytic therapy is limited.
Keywords: ischemic stroke, thrombolysis, combined thrombolysis, neurotrophic growth factors, stem cell transplantation

This content is for members only.

Инхибитори на PCSK9 – нови терапевтични възможности при лечението на хиперхолестеролемиите

Автор: Доц. Борислав Георгиев, проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Резюме
Съвременната терапия на хиперхолестеролемиите е основно насочена към намаление на LDL-холестерола и статините са медикаменти на първа линия на приложение. При много пациенти, включително тези с фамилна хиперхолестеролемия и/или с непоносимост към статини, не може да се постигнат прицелните стойности на LDL-холестерола само с промяна на начина на живот и терапия със статини и съществува много висок остатъчен сърдечно-съдов риск. Медикаменти като езетимиб или фенофибрат, добавени към статиновата терапия, могат допълнително малко да понижат стойностите на LDL-холестерола и са с ограничен ефект по отношения на риска за атеросклеротични събития. PCSK9 е серинпротеаза, която се свързва с рецептора за LDL и опосредства ендоцитозата на комплекса PCSK9–LDL-рецептор до лизозомите за разграждането му.
Ключови думи: хиперхолестеролемия, PCSK9-инхибитори, моноклонални антитела

Pcsk9 Inhibitors – New Therapeutic Options In The Treatment Of Hypercholesterolemias
Borislav Georgiev, Nina Gotcheva
National Heart Hospital

Abstract
Modern treatment of hypercholesterolemias is mainly aimed to reduce LDL-cholesterol levels and statin therapy is the first line treatment option. Many patients, including those with familial hypercholesterolemia and/or statin intolerance, cannot achieve the LDL-cholesterol target levels only by lifestyle changes and statins therapy, and there is a very high residual cardiovascular
risk. Drugs such fenofibrate or ezetimibe added to statin therapy may further slightly lower the LDL-cholesterol levels and have a limited effect on the risk of atherosclerotic events.
Keywords: hypercholesterolemia, PCSK9-inhibitor, monoclonal antibodies

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.