Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2013

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 2/2013:


» Увод – За заразните болести и за ваксините срещу тях
» Ваксинопрофилактика при възрастни – предизвикателство пред обществото на ххi век
» Ваксинопрофилактика за защита от инфекции при международни пътувания
» Бактериални инфекции при пациенти с муковисцидоза
» Артериална хипертония и тютюнопушене в детска възраст
» Откриване на секвенции от човешки полиомен вирус KI (KI PyV) у деца в България
» НОВОСТИ

Увод – За заразните болести и за ваксините срещу тях

Автор: Проф. Мира Кожухарова
Болница: Национален консултант по епидемиология

Опитите на хората да се предпазят от заразни болести са толкова стари, колкото и самото човечество, съпътствано от най-ранната си история от тежки и смъртоносни епидемии, отнели живота на милиони. Изминали са малко повече от 200 години след като Едуард Дженер поставя началото на успешен контрол на заразните болести чрез ваксините – препарати, които стимулират организма да изработи антитела със същия предпазен ефект, както и образуваните след преболедуване, но с огромното преимущество, че са създадени от ваксината, а не в резултат на сериозна, често тежко протекла инфекция. За тези две столетия в света са постигнати огромни успехи в борбата с редица заболявания като вариола, полиомиелит, жълта треска, дифтерия, тетанус, морбили, паротит, рубеола, коклюш, хепатит В, грип, инфекции, причинени от хемофилус инфлуенце тип В, от пневмо-
коки и др.

PDF-download

Ваксинопрофилактика при възрастни – предизвикателство пред обществото на XXI век

Автор: Доц. Любомир Киров
Болница: Председател на Националнотo сдружение на общопрактикуващите лекари в България; Национален консултант по обща медицина

Целта на този материал е да посочи факторите, които превръщат ваксинопрофилактиката (ВП) при възрастни в истинско предизвикателство пред обществото на ХХI век, да подчертае нейното значение за общественото здраве и да потърси причините, поради които възможностите за ВП при възрастните хора не се използват достатъчно, въпреки че много от тях се разболяват от ваксинопредотвратими заболявания, страдат от усложненията им и умират. Публикациите в световната електронна мрежа, свързани с ВП при деца, са доста повече от тези за ВП при възрастни. Безспорно, здравето на децата е приоритет за всяко общество, но от това не следва да се пренебрегват действията на превантивната медицина с целева група – възрастните. Какво още трябва да се направи, за да осигурим достатъчно ваксинално покритие с ВП при възрастните и дали тази задача не е по-трудна за справяне, отколкото при децата? Можем ли да допуснем, че положителната промяна в отношението на възрастните към ВП за самите тях ще се отрази положително и на ваксиналното покритие при децата, което би било ефективен синергизъм в полза на общественото здраве? Да създадем нова парадигма за ВП като променим мисленето си като лекари и общество и да не говорим за ВП на деца или възрастни, а за ВП въобще, за смисъла и ползите.

PDF-download

Бактериални инфекции при пациенти с муковисцидоза

Автор: Доц. Ваня Недкова1, д-р Валентина Едрева2, д-р Любомир Бешев3, д-р Надя Коларова-Янева1, Христина Дрънгова4
Болница: 1Катедра „Педиатрия“, Медицински университет, Плевен 2Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика“, Медицински университет, Плевен 3Катедра „Хирургически болести“, Медицински университет, Плевен 4Кръжок по клинична микробиология, Медицински

Цел: Да се проведат микробиологични изследвания на материали от респираторния тракт при пациенти с муковисцидоза. Да се проучи етиологията на бактериалните инфекции и чувствителността към антибиотици на най-често изолираните патогени.
Материали и методи: Изследвани са 16 пациенти с цистична фиброза на възраст от 3 месеца до 30 години. Изследвани са 29 проби от дихателната и една проба от храносмилателната система. Идентификацията на изолираните патогени е извършвана с конвенционални методи и автоматизирани системи miniAPI и VITEK 2 (bioMerieux, France). Чувствителността към антибиотици е определяна чрез дисково-дифузионен метод или метод на минималните потискащи концентрации.
Резултати: Изолирани са общо 34 микробни щама от 15 пациенти, които се разпределят както следва: грамположителни бактерии – 12 (35.29%), грам-отрицателни бактерии – 20 (58.82%) щама, и дрождеподобни гъби 2 (5.88%). S. aureus е доминиращ патоген сред грам-положителните бактерии. По-голяма част от грам-отрицателните бактерии са идетнифицирани като P. aeruginosa и други неферментиращи глюкоза бактерии, а останалите като H. influenzae и E. coli., P. aeruginosa са били изолирани от пациенти от различна възраст. Щамовете са показвали добра чувствителност към антибиотици, но са имали редица фенотипни особености.
Заключение: Микроорганизмите, изолирани от дихателната система при пациенти с муковисцидоза, варират, когато пациентите се проследяват продължително време. Доминиращи са грам-отрицателните бактерии, специално P. aeruginosa. Щамовете P. aeruginosa показват определени фенотипни особености.

PDF-download

Артериална хипертония и тютюнопушене в детска възраст

Автор: Д-р Надя Коларова-Янева1, д-р Константин Господинов2, доц. Снежана Тишева2, доц. Мария Ангелова3
Болница: 1Катедра „Детски болести“, Медицински университет, Плевен 2Катедра „Кардиология, пулмология, ендокринология“, Медицински университет, Плевен 3Катедра „Химия и биохимия & физика и биофизика“, Медицински университет, Плевен

Повишената честота на артериалната хипертония в детска възраст с преобладаване на първичните форми поставя необходимостта от ефективна профилактика. Анализирайки проведените проучвания, се счита, че тютюневата експозиция е основен фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Върху здравето на детето влияят тютюнопушенето на майката по време на бременността (ППБ) и пасивното тютюнопушене (ПТ). Описаните литературни данни показват връзката между излагането на тютюнев дим и нарушената артериална, ендотелна функция, дебелината на каротидната артерия, промените в липопротеиновите нива и ранната поява на атеросклероза. Доказано е, че децата на пушещи по време на бременността жени имат по-високо систолно кръвно налягане, като децата на жените, пушещи в ранните срокове на бременността, са и с наднормено тегло. Изложените на пасивно тютюнопушене деца са с намалена аортна еластичност, ниски нива на липопротеини с висока плътност и по-високи стойности на артериалното налягане. Данните показват, че ППБ и ПТ се свързват с влошаване на съдовата функция и липидния профил в детска възраст. Това дава възможност да се проследи връзката между тютюнопушене и артериална хипертония при деца, което ще позволи провеждането на здравна просвета и отглеждането на децата в среда без тютюнев дим.

PDF-download

Откриване на секвенции от човешки полиомен вирус KI (KI PyV) у деца в България

Автор: Доц. Красимир Мекушинов1, д-р Методи Кунчев1, д-р Рада Маркова2, д-р Илия Цеков1, проф. Златко Кълвачев1
Болница: 1Център за диагностика и анализ на вируси и вирози, Военномедицинска академия, София 2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, София

През последното десетилетие бяха открити няколко „нови“ респираторни вируса от пациенти с респираторни заболявания, включително и третия човешки полиомен вирус KI PyV. Ролята на този вирус като етиологичен агент остава все още недоказана, тъй като се открива и у здрави лица. Този вирус обаче има доказан онкогенен потенциал и може да предизвика тежко заболяване у имунокомпрометирани пациенти. Затова неговото търсене и откриване в различни рискови контингенти има важно значение. Секвенции на KI PyV бяха открити чрез nested PCR и потвърдени чрез секвениране в назо-фарингеални секрети от деца с различни белодробни заболявания за първи път в България. От нашите изследания на 86 деца с респираторни заболявания честотата на разпространението на KI PyV е средно 3.49% (3/86), което е подобно на досега публикуваните данни от други автори, от 1% до 4.8%. От нашите резултати честотата на разпространение на KI PyV сред децата с респираторни заболявания (3.49%) и здравите деца (2.7%) е подобна – няма стистически значима разлика, p>0.05. Получената честота отразява по-скоро обичайното разпространение на вируса в популацията, независимо от вида на изследвания контингент.

PDF-download

НОВОСТИ

Превенцията на детската пневмония и менингита е област на много научни открития, разработване на ваксини и практическо приложение на резултатите през последните две години; пример за това е разработването на конюгатната ваксина с Haemophilus influenzae тип b (Hib), последвана от разработване и бързо въвеждане в практиката на пневмококова конюгатна ваксина (PCV). Подходът за превенция на пневмококовата болест е много по-сложен в сравнение с хемофилусната инфекция поради наличие на множество пневмококови серотипове, многообразната промяна на капсулата им и техническите предизвикателства пред разработването на поливалентна ваксина. Бяха успешно разработени 10-валентна (Synflorix, GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA) и
13-валентна ваксина (Prevnar-13, Pfizer, New York, NY), които са в ранна фаза на въвеждане в практиката.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.