Main menu
Second Menu

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми – 2016

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми - 2016Книгата „Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми – 2016“ обобщава по превъзходен начин изключително богатата научно-практическа тематика от VII научна конференция „От науката до леглото на болния“ на тема: „От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести“.

Представените студии отразяват най-съвременните аспекти на профилактиката, диагностиката и терапията на редица заболявания като хипертония, захарен диабет, дислипидемии, мозъчен инсулт, ендотелна и еректилна дисфункция, които имат много голямо медицинско и социално значение в страната и в света. Основен акцент се поставя на въпроса как променените в съвременното общество рискови фактори може да резултират в специфични болестни прояви на мястото на генетичната предиспозиция и модерната фармакотерапия. Специално внимание е отделено на ролята на алдостерона и хиперурикемията като рискови фактори, на кардиореналния синдром, на ролята на стреса при артериалната хипертония. Пряко свързани с профилактичния подход са богатите материали, отнасящи се до хранителните фактори в превенцията и лечението на диабет, до хранителните фактори като специфичен риск за фертилното здраве, до рисковете за фетуса и за майката. Изключително широкият спектър на разглежданите заболявания включва отлични студии за алгоритъм на поведение в детската кардиология, съвременни диагностични и терапевтични методи и препоръки за лечение на периферна съдова болест и дълбока венозна тромбоза. Подробно са разгледани проблемите на сексуалното здраве и урологични нарушения.

Значителна част от тази книга е посветена на новостите във фармакотерапията, като се разглеждат съвременни антидиабетични средства, модерни подходи за лечение на хиперлипи демиите и съвременни антитромбозни средства.

Поради изключителното богатство на информация, книгата представлява отлично помагало за широк кръг лекари от различни специалности, специализанти и ентусиазирани студенти по медицина.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.