Main menu
Second Menu

Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Монографията на доц. Детелина Луканова „Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози“ е насочена към честата животозастрашаваща и инвалидизираща патология – мозъчния инсулт, предизвикан от атеросклеротична болест на каротидните артерии. Авторката прави задълбочен анализ на известното до момента за атеросклерозата като комплексно заболяване, което обхваща различни съдови басейни, анализира хистологичните особености на атеросклеротичните лезии и представя тяхната съвременна класификация.

Задълбочено са представени възможностите на различните клинични образни изследвания на атеросклерозата. Монографията е своеобразен синтез на най-съвременните постижения в тази област и на резултатите, получени от автора при сравняване на диагностичната стойност на неинвазивните образни изследвания на каротидната атеросклероза.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.