Main menu
Second Menu

Статините в сърдечно-съдовия континуум

Статините в сърдечно-съдовия континуумСтатините в сърдечно-съдовия континуум

Корици Меки
Страници 288
Формат 140/210 mm

„Сърдечно-съдов континуум – теоретични постановки и доказателства” е първата книга от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”. Тя е с автори проф. Нина Гочева, доц. Елина Трендафилова и доц. Борислав Георгиев, а нейн рецензент е проф. Жанета Георгиева.
Концепцията за сърдечно-съдовия континуум е в основата на съвременното разбиране на еволюцията на сърдечно-съдовите заболявания от рисковия фактор до крайния стадий на болестта. Обзорът на данните от клиничните проучвания върху промените в начина на живот, медикаментозната терапия и интервенционалните процедури показва, че прекъсването на патофизиологичния процес има профилактична стойност по отношение на еволюцията на сърдечно-съдовите заболявания. Клиничните резултати и резултатите от патофизиологични проучвания показват, че терапевтична интервенция може да бъде проведена на нивото на всеки компонент от сърдечно-съдовия континуум. Концепцията за терапия на отделните заболявания със специфични медикаменти и процедури се развива в по-комплексен подход за контрол на сърдечно-съдовата болестност и смъртност.
В книгата „Сърдечно-съдов континуум – теоретични постановки и доказателства”, авторският колектив представя идеите за възникване на концепцията на Браувалд и Дзау (вече двадесет години медицината следва насоките, дадени от експертната група на Браувалд и Дзау) и анализира накратко доказателствата от последните 20 години, които подкрепят този унифициран подход при анализа на последователността от рисковите фактори до крайните стадии на сърдечно-съдовата болест. Представени са тенденциите и ключовите доказателства. В следващите книги от поредицата по-задълбочено са анализирани доказателствата за ползата от основни класове медикаменти по хода на сърдечно-съдовия континуум.
Книгата е издадена благодарение на обучителен грант от Актавис ЕАД.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.