Main menu
Second Menu

Сърдечно-съдови биомаркери

Сърдечно-съдови биомаркериСърдечно-съдови биомаркери

Корици Твърди
Страници 483
Формат 160/230 mm
Цена 28.80 лв.

Монографията „Сърдечно-съдови биомаркери” е с автор проф. Жанета Георгиева, дългогодишен заместник ректор на Медицинския университет във Варна и изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД.
Рецензенти са чл.-кор. проф. Мила Власковска, дмн (чл.-кореспондент на БАН, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София) и д-р Корнелия Коцева, дм (Имперски колеж, Лондон, Великобритания).
В съвременната наука и клинична практика рязко нараства интересът към неизползвани досега биомаркери за идентифициране на индивиди с риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания, както и за очертаване на специфични таргети за превенция и по-адекватно фармакотерапевтично повлияване. Настоящата монография разглежда тези възможности в светлината на медицината на доказателствата за новите биомаркери в кардиологията. Mного отделни биомаркери са свързани със сърдечно-съдовия риск при болни със ССЗ. Изследването на няколко биомаркери едновременно може да повиши възможността за стратификация на риска при пациенти с потенциални сърдечно-съдови заболявания. Монографията е съвременен прочит на възможностите и ограниченията при употребата на настоящите биомаркери за предсказване на сърдечно-съдовия риск при пациенти със ССЗ и за оптимизиране на фармакотерапевтичния ефект. В книгата авторът обобщава най-съвременните аспекти, отнасящи се до биомаркерите във водещите кардиологични заболявания и значението им за профилактиката, диагнозата и индивидуализиране на терапията. От позицията на задълбочен учен и клиницист, доц. Георгиева успява да обобщи огромен литературен материал, като в систематизиран вид представя най-новите данни и перспективите за развитие и използване на сърдечно-съдовите биомаркери.
„Сърдечни биомаркери” дава отговор на много въпроси, касаещи биомаркерите. Задълбоченото изясняване на проблема на най-съвременно ниво, научните доказателства от тестването на различни биомаркери при различни патофизиологични състояния, както и доказателствата за тяхната роля при направляването на терапията ще представляват интерес за изследователи, клиницисти, специализанти, стажант-лекари и студенти.

imagesЗа заявка по електронен път можете да попълните и изпратите текстовия файл на имейл arbilis@arbilis.com

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.