Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 1/2019

NЕ1_korici_


» Увод
» Епидемиология на микроваскуларните усложнения при пациенти с предиабетни състояния
» Епидемиология на мaкроваскуларните усложнения при пациенти с предиабетни състояния
» Артериална ригидност, калцификация на кръвоносните съдове и диабет (част 2)
» Сърдечно-съдови ефекти на новите групи медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2
» Статините в първичната профилактика на атеросклеротичната болест

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова, Гл. редактор

На 10 ноември 2018 г. по време на годишната среща на Американската кардиологична асоциация (AHA) в
гр. Чикаго, САЩ, бяха представени резултатите от проучването DECLARE-TIMI 58 (Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events). Това е най-голямото (17 160 участници) и най-продължителното (4.2 години) проучване за оценка на сърдечно-съдовата безопасност на SGLT2-инхибитор, което включва широка популация от пациенти за първична и вторична профилактика – 40% с установено сърдечно-съдово заболяване и 60% с наличие на сърдечно-съдови рискови фактори.

This content is for members only.

Епидемиология на микроваскуларните усложнения при пациенти с предиабетни състояния

Автор: Д-р Антоанета Гатева, проф. Здравко Каменов
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София

Предиабетът представлява метаболитно състояние, което заема междинно място между нормалната глюкозна хомеостаза и захарния диабет и е свързано с повишен риск от развитие на захарен диабет. Критериите, които поставят границите между нормалните стойности, нарушената гликемия на гладно, нарушения глюкозен толеранс и захарния диабет, се базират на изчисления на прага, над който се изявяват усложненията на диабета. Напоследък става ясно обаче, че диабетните усложнения вероятно започват развитието си в по-ранни фази от нарушената глюкозна хомеостаза, тъй като микроваскуларните увреждания в много случаи са налице при поставянето на диагнозата „диабет“. Идентифицирането на субклинични промени в макро- и микросъдовата функция при пациенти без изявен захарен диабет представлява интерес с оглед на възможностите за по-ранно терапевтично повлияване. В този обзор ще разгледаме епидемиологичните данни за наличие на микроваскуларни усложнения при пациенти с предиабетни състояния и рисковите фактори, свързани с повишения микроваскуларен риск.

This content is for members only.

Епидемиология на мaкроваскуларните усложнения при пациенти с предиабетни състояния

Автор: Д-р Антоанета Гатева, проф. Здравко Каменов
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София

Диабетната ангиопатия се характеризира с функционална и структурна органна увреда като резултат от промени в съдовата система, свързани с повишената кръвна захар. Последици от диабетната ангиопатия са късните диабетни усложнения, които имат значителен негативен ефект върху прогнозата, очакваната продължителност на живота и качеството на живот на хората с диабет. Сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за смърт при пациентите с въглехидратни нарушения. По тази причина е изключително важно да се предотврати прогресията на сърдечно-съдовите заболявания чрез ранна диагноза и агресивни терапевтични интервенции с цел подобряване на преживяемостта и качеството на живот. Повишеният сърдечно-съдов риск е налице и при пациенти с предиабетни състояния, като множество различни проучвания потвърждават връзката на нарушения глюкозен толеранс със сърдечно-съдовите заболявания. В този обзор ще разгледаме епидемиологията на макроваскуларните нарушения при пациенти с предиабетни състояния и допълнителните рискови фактори, свързани с повишения СС риск.

This content is for members only.

Артериална ригидност, калцификация на кръвоносните съдове и диабет (част 2)

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Промените в съдовете, които водят до развитие на артериална ригидност, включват структурно ремоделиране и промени в състава на артериите, които не могат да бъдат установени бързо при хора. Наблюдавани са и клетъчно-специфични промени, които допринасят за общото нарушение на артериалната функция и структура (фиг. 1).
Дебелината на интима-медия е често използван клиничен показател за състоянието и възраст­та на кръвоносните съдове. Задебеляването на интимата и медията настъпва в процеса на стареенето и е асоциирано с повишение на ригидността и със сърдечно-съдови инциденти. Дебелината на интима-медия е сурогатен показател за артериалната ригидност в клиничната практика, но в по-голяма степен е показател за промени в структурата на артериалната стена. Дебелината на интима-медия не е толкова чувствителен предиктор за настъпването на големи сърдечно-съдови инциденти при високорискови пациенти с диабет и/или хипертония, както други директни показатели на артериалната ригидност5, напр. скоростта на пулсовата вълна в аортата, тъй като отразява предимно морфологията и изключва допълнителните фактори20. Задебеляването на интимата и медията обаче е относително лесен за измерване показател от обучен специалист и предоставя информация за състоянието на артерията и за риска от настъпване на сърдечно-съдов инцидент.

This content is for members only.

Сърдечно-съдови ефекти на новите групи медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2

Автор: Проф. Цветалина Танкова
Болница: Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология и геронтология; Катедра по ендокринология, Медицински университет, София

Захарният диабет се приема за еквивалент на коронарната болест на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания, включващи мозъчен инсулт, коронарна болест на сърцето и периферна артериална болест, са причина за над 50% от смъртността при хората с диабет тип 2. От 2008 г. Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA), а впоследствие и Европейската агенция за лекарствата (EMA) изискват за всеки нов медикамент за лечение на захарен диабет тип 2 да се докаже сърдечно-съдова безопасност и да се изключи неприемливо увеличаване на сърдечно-съдовия риск. В проучванията за оценка на сърдечно-съдовата безопасност е установен кардиопротективен ефект на представители на SGLT2-инхибиторите и GLP-1-рецепторните агонисти. Тези резултати отреждат на двете групи медикаменти приоритетни позиции в терапията на захарния диабет тип 2 в публикуваните през 2018 г. препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2, разработени от Еврпейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) и Американската диабетна асоциация (ADA).

This content is for members only.

Статините в първичната профилактика на атеросклеротичната болест

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовата болест е основната причина за смъртност и една от най-важните причини за заболеваемост. Дислипидемията е един от най-важните рискови фактори за сърдечно-съдовата болест и повлияването на този рисков фактор е важна здравна стратегия. Статините са най-масово прилаганите липидопонижаващи медикаменти за профилактика на атеросклерозата и нейните усложнения. Употребата на статините в първичната профилактика се препоръчва в много ръководства. Метаанализи показаха, че понижението на относителния риск за настъпване на сърдечно-съдови инциденти се повишава с продължителността на терапията. Терапията със статини за първична профилактика при хора с висок сърдечно-съдов риск е ценово ефективна. Необходими са допълнителни проучвания на ефективността на статините за първична профилактика при хората с нисък и умерен сърдечно-съдов риск.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.