Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 2/2020

NЕ1_korici_


» Увод
» Нефункциониращи хипофизни аденоми: съвременни диагностични и терапевтични подходи
» Нови маркери за гликемичен контрол – гликиран албумин и 1.5-анхидроглюцитоля
» Роля на изчисления гликиран хемоглобин при оценката на гликемичния контрол на деца и юноши с тип 1 захарен диабет на постоянен глюкозен мониторинг
» Е-кадхерин – потенциален нов биомаркер за бъбречна увреда при захарен диабет (част 2)

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова, Гл. редактор

Извънредното положение във връзка с пандемията от COVID-19 отмина. Но коронавирус SARS-CoV-2 продължава да e сред нас. И вероятно още дълго ще живеем, като се съобразяваме с него.
Всички сме в процес на опознаване на SARS-CoV-2 и публикациите в тази област на научното познание се увеличават ежедневно. Интензивно се изучават механизмите, определящи по-високия риск от по-тежко протичане на COVID-19 при захарен диабет в сравнение с останалата популация. Установено е, че повишеният риск е свързан с нивото на хипергликемията. И се натрупаха доказателства, че поддържането на добър контрол на кръвната захар е свързано с добра прогноза при COVID-19 при захарен диабет. Ето защо съвместните усилия на здравните специалисти и пациентите трябва да са насочени към постигане и поддържане на добър гликемичен контрол при хората със захарен диабет.

This content is for members only.

Нефункциониращи хипофизни аденоми: съвременни диагностични и терапевтични подходи

Автор: Проф. Сабина Захариева, доц. Атанаска Еленкова
Болница: Катедра по ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, София
Експертен център по редки ендокринни заболявания-София

Нефункциониращите хипофизни аденоми (НФХА) са доброкачествени аденохипофизни тумори, които съставляват 22% до 54% от всички хипофизни аденоми. Честотата им е 7–41 случаи/100 000 население с два възрастови пика (25–45 и 60–70 г.). Годишната заболеваемост се оценява на 0.65–2.34 случаи/100 000 и се засягат еднакво двата пола. НХФА са хетерогенна група тумори, характеризиращи се обикновено с бавен растеж. Съобразно класификацията на СЗО от 2017 г., базирана на имунохистохимичната експресия на хипофизни хормони и специфични хипофизни транскрипционни фактори, НФХА се категоризират в осем субтипа: тихи гонадотрофни, кортикотрофни, соматотрофни, тиреотрофни, лактотрофни, плурихормонални Pit-1, нулевоклетъчни и двойни/тройни НФХА. Преобладаващата част продуцират гонадотропини, но не могат да ги секретират в циркулацията (тихи гонадотропиноми). Повечето НФХА са асимптоматични и се диагностицират инцидентно чрез МРТ или КТ като хипофизни инциденталоми. Макроаденомите се представят клинично предимно със симптоми от туморния растеж като главоболие, зрителни нарушения и дефицити на хипофизни хормони. Най-честият дефицит е централният хипогонадизъм, следван от вторичен хипотиреоидизъм и вторичен хипокортицизъм. Извършване на динамични тестове се препоръчва само когато се подозира вторична адренална недостатъчност. Магнитно-резонансната томография на селарната област с контрастно усилване на образа е златен стандарт в образната диагностика на НФХА. Терапевтичните подходи включвагт активно наблюдение, хирургично лечение, радиотерапия и медикаментозна терапия. Проследяващият алгоритъм се определя индивидуално на базата на размера на тумора, предшестващото лечение и клиничните симптоми.

This content is for members only.

Нови маркери за гликемичен контрол – гликиран албумин и 1.5-анхидроглюцитол

Автор: Д-р Полина Царкова, д-р Невена Чакърова, проф. Цветалина Танкова
Болница: УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, Катедра по ендокринология, Медицински университет, София

До настоящия момент гликираният хемоглобин (HbA1c) е класическият показател и златен стандарт за оценка на гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет с доказана пряка корелация с честотата и тежестта на хроничните усложнения на заболяването. Въпреки това той има известни ограничения и редица източници го посочват като ненадежден показател при пациенти с нарушения в червения кръвен ред (анемия, железен дефицит, хемоглобинопатия, хемолитични състояния), при пациенти с напреднало хронично бъбречно заболяване, както и при наличие на някои физиологични състояния като бременност. Друг съществен недостатък е, че той не отразява резки промени в ежедневния гликемичен контрол и не предоставя насоки за коригиране на терапевтичния режим.

This content is for members only.

Роля на изчисления гликиран хемоглобин при оценката на гликемичния контрол на деца и юноши с тип 1 захарен диабет на постоянен глюкозен мониторинг

Автор: Д-р Юлия Баздарска1, 2, проф. Виолета Йотова1, 2
Болница: 1Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“, Варна
2Първа детска клиника и ДОИЛ, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

Измерването на гликирания хемоглобин (HbA1c) е основен метод за оценка на гликемичния контрол. В последните години, с нарастващата честота на употреба на системите за непрекъснат глюкозен мониторинг (НГМ) в оценката на диабетния контрол на пациенти, използващи сензори, навлизат нови показатели.
Цел: Да се установи корелацията между конвенционално измерения HbA1c от венозна кръв и изчисления HbA1c (eHbA1c) oт сензора в рамките на 6-месечно проспективно проучване при деца и юноши с тип 1 захарен диабет на постоянно глюкозно мониториране.
Участници и методи: Децата с тип 1 захарен диабет, използващи непрекъснато сензори, от 48 семейства, бяха проследени минимално за 6 месеца. Венозен HbA1c бе определян изходно и на 6 месец.

This content is for members only.

Е-кадхерин – потенциален нов биомаркер за бъбречна увреда при захарен диабет (част 2)

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Много данни има в подкрепа на влиянието на Е-кадхерина върху тъканната морфогенеза. Както показва името му, Е-кадхеринът е необходим за епителизацията в ранните етапи на ембрионалното развитие при мишки, като мишките с дефицит на Е-кадхерин не успяват да развият епител или бластоцист61. По-ранно съобщение за ролята на Е-кадхерин по време на ембриогенезата показва, че инхибиторно антитяло към Е-кадхерин предотвратява компактирането на ембрионални карциномни клетки62. Оттогава бяха установени различни функции на Е-кадхерин в множество аспекти на тъканната архитектура и морфогенеза63.
Способността на клетките да се разграничават от други типове клетки позволява да се формират различни типове тъкани и граници между тях43. В епителни тъкани образуването на адхезивни връзки с участието на Е-кадхерин улеснява формирането на други междуклетъчни адхезионни структури като дезмозоми и плътни контакти. Това на свой ред осигурява апикално-базолатералната полярност на епителните клетки.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.