Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 1/2015

NЕ6_korici_


» УВОД
» Значение на хомоцистеина за повишението на сърдечно-съдовия риск и развитието на хронични усложнения при пациенти със захарен диабет
» Оксидативен стрес и възможности за антиоксидантна терапия при пациенти със захарен диабет (част 2)
» Ограничения при проследяване на контрола на пациентите със захарен диабет
» Тестостерон и сърдечно-съдов риск (част 2)
Тестостерон и сърдечно-съдови заболявания
» Галанин-подобен пептид (GALP) в регулацията на репродуктив ната функция
» Клиничната инерция – данни от проучването EDGE в България
» Възможно ли е приложението на физикалната медицина при пациенти с тиреоид-асоциирана офталмопатия и злокачествен екзофталм?

Увод – Нов прицел на терапия при дислипидемиите – обещаващите резултати от проучванията с инхибитори на PCSK9

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Лечението на дислипидемиите остава предизвикателство пред съвременната медицина. Големи епидемиологични проучвания доказват лоши резултати при постигането на прицелните стойности на липидните параметри. Това се дължи както на лоша съпричастност на пациентите към терапията, така и на субдозиране от страна на лекарите, на страх от странични ефекти на медикаментите, но и от невъзможност на моно- и комбинираната терапия със статини в максимални дози да постигнат желаните прицелни нива (LDL-холестерол

This content is for members only.

Значение на хомоцистеина за повишението на сърдечно-съдовия риск и развитието на хронични усложнения при пациенти със захарен диабет

Автор: Д-р Румяна Димова
Болница: Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Хомоцистеинът е доказан предиктор за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност при пациенти със захарен диабет. Механизмът, по който хомоцистеинa причинява сърдечно-съдови заболявания при тези пациенти, все още остава неизяснен.

This content is for members only.

Оксидативен стрес и възможности за антиоксидантна терапия при пациенти със захарен диабет (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев, проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница, София

Въпреки усилията за контрол на плазмената концентрация на глюкозата, с течение на времето се появяват тъканни и органни увреждания при пациентите с диабет. Вариращата по степен хипергликемия е неизбежна при пациентите със захарен диабет и усложненията, свързани с нея, настъпват дори след нормализиране на нивото на глюкозата – „хипергликемична памет“.

This content is for members only.

Ограничения при проследяване на контрола на пациентите със захарен диабет

Автор: Д-р Цветелина Тотомирова, проф. Ивона Даскалова
Болница: Клиника по ендокринология, Военномедицинска академия, София

Неоспорим факт е, че постигането на оптимален контрол при пациентите със захарен диабет е изключително важно за профилактика на усложненията и дългосрочната прогноза на заболяването1, 2. Често пъти това се оказва обаче труднa за осъществяване задача, като различни проучвания показват недостигане на прицелните нива в над 50% от индивидите3, като причините са разнообразни и касаят както терапията, така и хигиенно-диетичния режим на пациентите.

This content is for members only.

Тестостерон и сърдечно-съдов риск (част 2) Тестостерон и сърдечно-съдови заболявания

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Здравко Каменов2, д-р Петя Ангелова2
Болница: 1Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София
2Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Хипогонадизмът не се смята за традиционен рисков фактор за коронарна болест на сърцето (КБС). Известно е обаче, че нивото на тестостерона се понижава постепенно с напредване на възрастта91–96, а мъжкият пол се смята за силен рисков фактор за КБС. Това насочи интереса на изследователите към търсене на евентуална зависимост между нивото на ендогенния тестостерон и КБС и все повече научни данни потвърждават тази зависимост.

This content is for members only.

Галанин-подобен пептид (GALP) в регулацията на репродуктив­ната функция

Автор: Д-р Пресияна Няголова, д-р Митко Митков, проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Репродуктивните нарушения са предизвикателство за изследователите в настоящия момент, тъй като въпреки усиления интерес на много научни екипи в целия свят, редица въпроси остават все още неизяснени – унаследяване, етиопатогенеза, механизми на развитие на инсулинова резистентност, роля на хормоните на мастната тъкан и невроендокринна регулация на метаболитното състояние на организма.

This content is for members only.

Клиничната инерция – данни от проучването EDGE в България

Автор: Д-р Наталия Темелкова, доц. Пламен Попиванов
Болница: УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Инерцията е свойството на телата да запазват състоянието си на движение или покой, ако не са подложени на въздействие. Ако пренесем това понятие към клиничната практика, то това е липсата на активност в лечението на пациентите, пасивното отношение към нуждата от промяна в терапията им до тогава, до когато не стане абсолютно необходимо. Несъответствието между препоръките и реалната практика се определят като „клинична инерция“10. За съжаление, това е често срещано явление в наши дни.

This content is for members only.

Възможно ли е приложението на физикалната медицина при пациенти с тиреоид-асоциирана офталмопатия и злокачествен екзофталм?

Автор: Проф. Тройчо Троев, д-р Георги Тодоров, д-р Христина Миланова
Болница: Клиника по физикална медицина и рехабилитация, Военномедицинска академия, София

Базедовата болест, или тиреотоксикозата, представлява автоимунно заболяване, което протича с хипертиреоидизъм и наличие на специфични антитела. Заболяването е известно като Morbus Basedowi или Grave’s disease. Съотношението между жени и мъже е 6:1. Най-често възниква между 30 и 50 години. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (ТАО) е органоспецифично автоимунно заболяване, засягащо орбиталните меки тъкани, мускули и булбус, и е патогенетично свързано с тиреоидния автоимунитет. ТАО се асоциира най-често с Базедова болест – в 82% от
случаите.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.