Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 2/2017

NЕ1_korici_


» Увод
» Молекулярно-генетични основи и клинични характеристики на захарния диабет в детска възраст (Част 2)
» Сърдечно-съдови благоприятни ефекти и безопасност на неинсулиновите медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2
» Преждевременна овариална недостатъчност – актуални препоръки и предизвикателства
» Тютюнопушенето – предиктивен фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания при жени със синдром на поликистозни яйчници

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова Гл. редактор

Добре известно е, че хората със захарен диабет са с два до четири пъти по-висок риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване в сравнение с хората без диабет. Въпреки големия напредък в кардиопротективната терапия, сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат водеща причина за смърт при пациентите със захарен диабет тип 2. През 2015 г. захарният диабет е довел до смъртта на 5 милиона души по света, като основната причина при над 50% от случаите е било сърдечно-съдово заболяване.

This content is for members only.

Молекулярно-генетични основи и клинични характеристики на захарния диабет в детска възраст (Част 2)

Автор: Доц. Радка Савова
Болница: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, София

При анатомично добре структуриран панкреас инсулиновата секреция зависи от един основен сигнал – покачващите се нива на глюкозата, свързваща се с глюкозния транспортер Glut 2 в мембраната на β-клетката. Фосфорилираната глюкозна молекула се превръща в глюкозо-6-фосфат (Г-6-Ф) от глюкокиназата, вътрешната част на Glut 2, влиза в каскада от ензимни реакции на гликолитичната верига и цикъла на Кребс, осигуряващи енергия чрез молекулата на аденозинтрифосфата (АТФ). Затварят се АТФ-зависимите калиеви (К) канали, деполяризира се клетъчната мембрана, отварят се калциевите (Са) канали, навлиза йонизиран Са, който задейства екзоцитозата на складираните в секреторните гранули кристални хексамери от инсулин. Описаният сигнален път осигурява екзоцитозата на предварително складирания инсулин 1 минута след глюкозния сигнал5, 26. Освен с глюкозата β-клетката може да бъде стимулирана от други сигнални молекули чрез стимулаторните мембранни протеини (Gs) (фиг. 1).

This content is for members only.

Сърдечно-съдови благоприятни ефекти и безопасност на неинсулиновите медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2

Реферирал: д-р Мая Живкова

Разпространението на захарния диабет нараства експоненциално. Ако настоящата тенденция се запази, всеки трети човек в САЩ и всеки десети човек по света ще бъде засегнат от захарния диабет през 2050 г. Захарният диа­бет тип 2 е свързан с 2–3-кратно повишение на риска за сърдечно-съдови инциденти в сравнение с хората без диабет и 80% от пациентите с диабет умират по сърдечно-съдова причина. Пациентите със захарен диабет тип 2 могат да имат и други признаци на инсулинова резистентност и метаболитен синдром – хипертония, липидни нарушения, затлъстяване, които са асоциирани с повишена сърдечно-съдова заболеваемост и повишен риск от инсулт дори при отсъствие на захарен диабет тип 2. Терапията на захарния диабет тип 2 изисква контрол на рисковите фактори. Метформин е медикамент на първи избор в терапията на захарния диабет тип 2 и има множество благоприятни сърдечно-съдови ефекти.

This content is for members only.

Преждевременна овариална недостатъчност – актуални препоръки и предизвикателства

Автор: Д-р Ралица Робева
Болница: УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”“, Медицински университет, София

В съвременното общество все повече жени забавят репродуктивните си планове поради финансови, социални или други причини. На този фон здравословните проблеми, свързани с преждевременното намаляване на овариалния фоликуларен резерв, стават особено значими. Естествената менопауза е физиологично явление, което отразява нормалното изчерпване на яйчниковия резерв на средна възраст около 51 години. Отпадането на овариалната функция при жените преди 40-годишната им възраст може да се определи като преждевременно овариално старее­не (premature ovarian insufficiency, POI).
В настоящия обзор се дискутират основните дефиниции за това състояние, етиологичните фактори и патогенетичните теории, свързани с него. Обсъждат се също така съвременните консенсусни препоръки за поведение и терапия на пациентки с POI. Подчертава се важната роля на специалистите по ендокринология и репродуктивна медицина за промоция на репродуктивното здраве.

This content is for members only.

Тютюнопушенето – предиктивен фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания при жени със синдром на поликистозни яйчници

Автор: Д-р Даниела Колева1, проф. Мария Орбецова1, проф. Любима Деспотова-Толева2, доц. Любомир Киров3
Болница: 1Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по урология и обща медицина, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив
3Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив

Тютюнопушенето е един от най-значимите рискови фактори, отговорни за развитието на атеросклеротичния процес, характеризиращ се с повишени нива на разтворими клетъчни адхезионни молекули (КАМ) – вътреклетъчна адхезионна молекула-1 (sICAM-1) и васкуларно-клетъчна адхезионна молекула-1 (sVCAM-1). Данните от проучване, извършено в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив, включващо жени с доказан синдром на поликистозни яйчници (PCOS), показват, че тютюнопушенето e по-силен предиктивен фактор по отношение на серумните нива на sVCAM-1 в сравнение с наличието на инсулинова резистентност.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.