Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 2/2016

NЕ1_korici_


» УВОД
» Бъбреци и сърце при захарен диабет
» Сравнение между гликирания хемоглобин и глюкозния мониторинг като методи за оценка на гликемичния контрол при пациенти с тип 1 и тип 2 захарен диабет
» Ефекти на триметазидин върху миокардната перфузия и левокамерната систолна функция при пациенти с исхемична кардиомиопатия и захарен диабет тип 2
» Комбинирана терапия на смесената дислипидемия с фибрати и статини
» Стрес-свързани промени в нивата на някои хормони и невроендокринни медиатори, влияeщи върху апетита и настроението
» Клиничен случай на диференциална диагноза на синдром на Gougerot–Sjögren

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Уважаеми колеги,
Интересно мнение върху предизвикателствата, които поставя ендокринологията на хипофизата, изказва проф. John Wass, професор по ендокринология в Университета в Оксфорд (A passion for pituitary disease. John Wass. The Endocrinologist. 2015 Winter;118; ISSN 0965-1128 (PRINT) ISSN 2045-6808 (online).

This content is for members only.

Бъбреци и сърце при захарен диабет

Автор: Д-р Атанас Кундурджиев
Болница: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

,,Белтъците и мазнините изгарят в огъня на въглехидратите“
Това правило го знаем от лекциите по биохимия в студентските години, когато изучавахме цикъла на Кребс. Важният извод от него в практиката ни като клиницисти е, че при нарушения на въглехидратната обмяна, както е при захарен диабет, страдат всички органи и системи на организма. Диабетната нефропатия е водеща причина за диализно лечение в САЩ и Европа. Диализата и трансплантацията са видимият изход на диабетната нефропатия, но повечето пациенти не достигат до тях, защото преди това умират от съдечно-съдов инцидент.

This content is for members only.

Сравнение между гликирания хемоглобин и глюкозния мониторинг като методи за оценка на гликемичния контрол при пациенти с тип 1 и тип 2 захарен диабет

Автор: Д-р Цветелина Тотомирова, проф. Ивона Даскалова, д-р Светлин Николов
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

При вече поставена диагноза захарен диабет (ЗД) оптималният гликемичен контрол е основен за профилактика на усложненията. Много дългосрочни проучвания показват значимостта на поддържането на показателите за контрол на заболяването в стойности, близки до нормалните, като данните от DCCT (Diabetes Control and Complication Trail), 10-годишно рандомизирано проучване, проведено в САЩ и Канада, обхващащо 1441 пациенти с тип 1 ЗД, показват, че по-добрият контрол води до по-малка честота на новопоявили се усложнения, както и до по-малка прогресия на вече съществуващите такива.

This content is for members only.

Ефекти на триметазидин върху миокардната перфузия и левокамерната систолна функция при пациенти с исхемична кардиомиопатия и захарен диабет тип 2

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Диабетът е хронично и прогресивно влошаващо се заболяване, асоциирано с множество усложнения. Понижението на сърдечната заболеваемост в западните държави през последните две десетилетия не
бе съпроводено с понижение на заболеваемостта от диабет. Стратегиите за повлияване на сърдечно-съдовите рискови фактори и оптимизираната терапия на сърдечно-съдовата болест изглежда имат по-слаб
ефект при пациентите с диабет.

This content is for members only.

Комбинирана терапия на смесената дислипидемия с фибрати и статини

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Потвърдено е, че статините са основните и най-ефективните медикаменти за редукция на нивото на LDL-холестерола дори в ниски дози1. Статините обаче имат минимален ефект върху повишението на нивото на HDL-холестерола (5–15%) и понижението на нивото на триглицеридите (7–30%). Фенофибрат оказва слаб ефект върху нивото на LDL-холестерола, който зависи от изходното ниво на триглицеридите. Тези данни показват, че комбинираната терапия с фибрати и статини има допълнителни благоприятни ефекти, особено при пациенти със смесена дислипидемия.

This content is for members only.

Стрес-свързани промени в нивата на някои хормони и невроендокринни медиатори, влияeщи върху апетита и настроението

Автор: Д-р Диана Въндева1, 2, доц. Даниела Попова1
Болница: 1Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, Медицински университет, София
2Университетска болница „Лозенец“, София

Стресът е неизбежна част от нашето ежедневие. В последните години психологическият стрес и главно този, свързан със социалните взаимоотношения, придобива все по-голямо значение1. Отдавна е известно, че стимули, които се оценяват като значими от индивида, макар и да не представляват реална заплаха за организма, също активират стрес-отговора2. Установено е, че стресът има не само преки негативни ефекти върху здравето, изразяващи се в заболявания на редица органи и системи, но и непреки, свързани с промяна на поведенчески модели, включително и на хранителното поведение.

This content is for members only.

Клиничен случай на диференциална диагноза на синдром на Gougerot–Sjögren

Автор: Доц. Екатерина Ботева
Болница: Катедра по консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София

Синдромът на Гужеро–Сьогрен е описан от Gougerot в 1925 г. и от офталмолога Sj gren в 1933 г., описал 20 случая. В етиологията на заболяването през годините се включват хронични инфекции, авитаминози А и В, ендокринни нарушения и невро-вегетативни смущения, последните две – останали като водещи етиологични фактори и до наши дни. Патологоанатомичният преглед показва разрастване на стромата и атрофия на паренхима на слюнчените жлези, кръглоклетъчна инфилтрация, лимфоматоза. Категоричната диагноза и до днес се поставя само и единствено с биопсия.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.