Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 3/2016

NЕ1_korici_


» Увод
» Тютюнопушене и ендокринни заболявания
» Биомаркери на ендотелна функция
» Взаимодействия на орални антидиабетни лекарства
» Стратификация на риска чрез определяне на коронарния артериален калциев скор при болни със захарен диабет без известна коронарна болест
» Ефект на антиисхемичния медикамент ранолазин върху гликемичния контрол при захарен диабет тип 2
» Захарен диабет и бъбрек. Нови стратегии за справяне с диабетната нефропатия

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Синдромът на Cushing винаги е бил диагностично предизвикателство. Има съобщения за повишена честота на заболяването при специфична популация, но липсват данни за рутинен скрининг сред пациенти, преценени като високорискови.

This content is for members only.

Тютюнопушене и ендокринни заболявания

Автор: Д-р Пресиана Няголова1, проф. Мария Орбецова1, д-р Любима Деспотова-Толева2, доц. Любомир Киров3
Болница: 1Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по урология и обща медицина, Медицински университет, Пловдив
3Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, София

Цигарата… Хитлер я нарича „отмъщението на червенокожия“, а професор Робърт Проктър от Станфордския университет именува тютюнопушенето „златния холокост“, тъй като според него 100 милиона души са станали жертва на този порок през ХХ век1. Ако през XVI век са приписвани лечебни свойства на тютюна („…предизвиква сън, премахва умората, успокоява болката, премахва главоболието“), то скоро след това и лекари, и пациенти се разочароват от него. Въпреки това тютюнопушенето е една от най-широко разпространените нездравословни привички и представлява най-важната причина за заболяване и преждевременна смърт от редица хронични незаразни заболявания.

This content is for members only.

Биомаркери на ендотелна функция

Автор: Доц. Людмила Владимирова-Китова, Спас Китов
Болница: Медицински университет, Пловдив

Директно измерване на ендотелната функция (ЕФ) може да бъде направено инвазивно и неинвазивно. Инвазивното е тествано през последната декада и е златен стандарт за оценка на ЕФ. При здрави хора интракоронарното приложение на ацетилхолин предизвиква вазодилатация в резултат на ендотел-зависимото освобождаване на NO. При ендотелна дисфункция се получава ацетилхолин-индуцирана вазоконстрикция в резултат на намалено образуване на NO, като мускариновата гладка мускулатура води до констрикция. Тази промяна е най-ранната проява на ендотелната дисфункция, която се появява преди абнормност в другите ендотел-зависими стимули (студова проба, поток-индуцирана вазодилатация).

This content is for members only.

Взаимодействия на орални антидиабетни лекарства

Автор: Доц. Румяна Симеонова
Болница: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Към групата на оралните антидиабетни лекарства, освен класическите сулфoнилурейни производни и бигванидите, някои нови класове с различен механизъм на действие навлязоха широко в терапевтичната практика: DPP-4 инхибитори, тиазолидиндиони, GLP-1 миметици.
Съвременната класификация на оралните антидиабетни лекарства (ОАДЛ) включва следните групи:…

This content is for members only.

Стратификация на риска чрез определяне на коронарния артериален калциев скор при болни със захарен диабет без известна коронарна болест

Автор: Доц. Атанас Ангелов1, д-р Мила Бояджиева2, доц. Йото Йотов3
Болница: ¹Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
²Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
³Втора кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) има дълъг безсимптомен период, което дава възможност за ранни и успешни превантивни интервенции. Идентификацията на лицата с висок риск за развитие на ИБС е едно от предизвикателствата в превантивната кардиология. Няколко системи за оценка на сърдечно-съдовия (СС) риск като Framingham Risk Score (FRS), SCORE и др. използват демографски характеристики и класическите рискови фактори (РФ)17, 18. Тази „класическа оценка“ на риска не е способна да идентифицира значим дял от пациентите с бъдещи СС събития, защото тези рискови модели по-скоро определят статистическата вероятност за поява на ИБС и не правят директна индивидуална оценка39. С въвеждането на нови биомаркери и образни методи се търси по-добра индивидуална предикция на риска.

This content is for members only.

Ефект на антиисхемичния медикамент ранолазин върху гликемичния контрол при захарен диабет тип 2

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Захарният диабет тип 2 е глобален здравен проблем с нарастващо разпространение, свързан със значителна сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. Честотата на захарния диабет тип 2 е повишена при пациентите с остър коронарен синдром1 и тези пациенти имат повишен риск за коронарна болест, коронарна смърт и инсулт2. Наличието на захарен диа­бет тип 2 е свързано с влошена прогноза за пациентите със стабилна и нестабилна коронарна болест. Следователно е необходимо разработването на медикаменти, които да повлияват едновременно захарния диабет тип 2 и коронарната болест на сърцето.

This content is for members only.

Захарен диабет и бъбрек. Нови стратегии за справяне с диабетната нефропатия

Автор: Проф. Райна Робева1, д-р Мариан Йорданов2
Болница: 1Катедра по урология и нефрология, Военномедицинска академия, София
2Клиника по нефрология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Медицински университет, София

Диабетната нефропатия (ДН) е сред най-честите причини за развитие на терминален стадий на бъбречна болест (Remuzzi et al., 2002). Около 35–45% от болните на диализа в САЩ и големите европейски страни са с диабетна нефропатия. По-доброто лечение на захарния диабет и макроангиопатията води до по-продължителна преживяемост и възможност за развитие на гломерулно бъбречно увреждане. През 2011 г. в САЩ е установено, че 43% от болните със захарен диабет тип 2 са с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), а за възрастта над 65 години този процент нараства до 61%. Осемнадесет процента от тези болни са с намалена гломерулна филтрация (ГФ) под 60 mL/min. Достигналите до диализа болни са подложени на скъпоструващо лечение, имат нарушено качество на живот и повишена кардиоваскуларна заболеваемост и смъртност (Parving, 2001).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.