Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 3/2017

NЕ1_korici_


» Увод
» Препоръки за диагноза и лечение на първичния алдостеронизъм от 2016 г. Скрининг, диагноза и диферен­циална диагноза (част I)
» SGLT2-инхибитор или DPP4-инхибитор – достатъчни ли са аргументите за избор в многофакторния подход при захарен диабет тип 2?
» Основни характеристики и терапевтични подходи при диабетна невропатия
» Ранолазин в антиангинозната терапия на пациенти със стабилна коронарна болест и захарен диабет
» Непрекъснат глюкозен мониторинг – предимства и ползи при лечението на диабет в детската възраст

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова Гл. редактор

На 14 ноември отбелязахме Световния ден на диабета. Това е рождената дата на един от откривателите на инсулина – д-р Фредерик Бантинг. Световният ден на диабета е въведен от Международната диабетна федерация с подкрепата на Световната здравна организация през 1991 г. в отговор на бързото разрастване на епидемията от захарен диабет в световен мащаб. Този ден се отбелязва от над 230 диабетни асоциации – членки на Международната диабетна федерация от над 160 страни, както и от много организации, компании, здравни професионалисти и хора със захарен диабет и техните семейства. След приемането на Резолюция 61/225 на ООН през 2006 г., признаваща захарния диабет като заплаха за световното здраве, Световният ден на диабета се превърна в официален ден на ООН.

This content is for members only.

Препоръки за диагноза и лечение на първичния алдостеронизъм от 2016 г. Скрининг, диагноза и диферен­циална диагноза (част I)

Реферирал: д-р Йоанна Матрозова

Цел: Да се изработят препоръки за клиничната практика за диагноза и лечение на пациентитe с първичен алдостеронизъм.
Препоръки: За високорискови пациенти с артериална хипертония и с хипокалиемия препоръчваме скрининг за първичен алдостеронизъм с определяне на съотношението алдостерон/ренин при стандартизирани условия. В повечето случаи е уместно приложение на допълнителен тест за потвърждаване/изключване на диагнозата. Препоръчваме извършване на компютърна томография на надбъбречните жлези като начална стъпка в диференциалната диагноза и за изключване на надбъбречен карцином. Препоръчва се извършване на катетеризация на надбъбречните вени от опитен специалист и при потвърждаване на латерализация – лечение с лапароскопска адреналектомия. При пациенти с идиопатична форма или с противопоказания за хирургично лечение се препоръчва лечение с минералокортикоиден рецепторен антагонист.

This content is for members only.

SGLT2-инхибитор или DPP4-инхибитор – достатъчни ли са аргументите за избор в многофакторния подход при захарен диабет тип 2?

Автор: Доц. Стефка Владева, д-р Георги Левтеров, д-р Елена Виденова, д-р Емануела Василева
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Каспела“, Медицински университет, Пловдив

SGLT2-инхибиторите (SGLT2и) и DPP-4 (DPP4и)-инхибиторите могат да бъдат прилагани при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗД2) с недобър контрол на кръвната захар, но все още няма директно сравнение между тези две терапевтични групи. Наличен е обзор на данните по отношение на ефикасност и безопасност на SGLT2и и DPP4и при лечение на ЗД2. SGLT2-инхибиторите постигат по-добър гликемичен контрол и понижение на телесното тегло без покачване на риска от хипогликемия. Те имат специфичен инсулино-независим механизъм на действие и добър профил на безопасност.
Ключови думи: SGLT2-инхибиторите (SGLT2и)-инхибитори, DPP-4 (DPP4и)-инхибитори, диабет тип 2, ефикасност, безопасност.

This content is for members only.

Основни характеристики и терапевтични подходи при диабетна невропатия

Автор: Д-р Румяна Димова
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Диабетната невропатия обхваща хетерогенна група заболявания, които са резултат от дисфункция на периферните нервни влакна при пациентите със захарен диабет. Това е едно от най-честите усложнения от захарния диабет като засяга повече от 54 на 100 000 човека годишно. Най-честата форма е дисталната симетрична сензорна полиневропатия, която представлява около 75% от невропатното засягане при пациентите с изявен захарен диабет и се среща при над 15% от пациентите с новооткрит захарен диабет тип 2. Големият научен интерес, фокусиран върху диабетната невропатия, се базира както на високата є честота и ранната є изява, така и на ключовата є роля за развитието на различни усложнения.

This content is for members only.

Ранолазин в антиангинозната терапия на пациенти със стабилна коронарна болест и захарен диабет

Реферирали: доц. Борислав Георгиев, д-р Мая Живкова

Пациентите с коронарна болест на сърцето и захарен диабет имат по-обширно засягане на кръвоносните съдове в сравнение с пациентите с коронарна болест без диабет и имат повишен риск за сърдечно-съдови инциденти. Проблемът за оптималната антиангинозна терапия при коронарна болест при пациенти с диабет е изследван от много малко на брой специфично проектирани проучвания. Съвременните ръководства не препоръчват специфични антиангинозни медикаменти пред други, но Европейското дружество по кардиология посочва, че благоприятни данни има за ранолазин – антиангинозен медикамент без хемодинамични ефекти. Ранолазин може да представлява ценна терапевтична възможност при пациенти със стабилна коронарна артериална болест и захарен диабет тип 2.

This content is for members only.

Непрекъснат глюкозен мониторинг – предимства и ползи при лечението на диабет в детската възраст

Автор: Д-р Юлия Баздарска1, 2, проф. Виолета Йотова1, 2, д-р Вилхем Младенов1, 2, д-р Веселин Бояджиев1, 2, доц. Соня Галчева1, 2, д-р Николинка Йорданова2
Болница: 1Първа детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
2Медицински университет, Варна

Непрекъснатият глюкозен мониторинг (НГМ) в последните две десетилетия се утвърждава като иновативен метод за постоянно наблюдение на кръвно-глюкозните нива през денонощието. Целта на настоящата статия е да обобщи и акцентира върху предимствата и новите перспективи на НГМ в лечението на диабета в детската възраст в световен мащаб и в България.
В последните години множество проучвания в световен мащаб доказаха ползите от употребата на сензорни устройства, а именно: оптимизиране на инсулиновата терапия и метаболитния контрол, намаляване на кръвно-глюкозната вариабилност и постигане на „почти“ нормогликемия, редуциране на епизодите на хипогликемия, подобряване на качеството на живот на пациентите с диабет и техните семейства. Технологичният напредък в развитието на НГМ утвърди системата като друг основен метод за контрол на кръвната глюкоза, освен измервaнето є с глюкомер. Всичките изброени предимства осигуряват развитието на затворената система („closed loop“) за инсулиноприложение.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.