Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 3/2019

NЕ1_korici_


» Увод
» Витамин D при диабетно стъпало
» Хиперпролактинемия и авто­имунни заболявания – роля на допаминовите агонисти в клиничното им протичане
» Диагностика и лечение на ранния пубертет
» Еректилна дисфункция и исхемична болест на сърцето – обща патогенеза и различна терапия (част 2)
» Метаболитни нарушения и инфертилитет при жени с поликистозен овариален синдром и затлъстяване
» Препоръките на ESC за лечение на диабета и сърдечно-съдовата болест: „безпрецедентни“ нови доказателства

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова, Гл. редактор

На 31 август 2019 г. по време на конгреса на Европейското дружество по кардиология в гр. Париж, Франция, са представени новите препоръки на Европейското дружество по кардио­логия за диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания. Те са разработени в сътрудничество с Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD). Един от основните акценти в препоръките е предложеното стратифициране на сърдечно-съдовия риск на хората със захарен диабет в три категории: много висок риск –
пациенти със захарен диабет с установено сърдечно-съдово заболяване или с друго органно увреждане (протеинурия, бъбречно увреждане, определено като eGFR <30 mL/min/1.73 m2, левокамерна хипертрофия или ретинопатия), или с 3 или повече главни рискови фактори (възраст, хипертония, дислипидемия, тютюнопушене, затлъстяване) или с ранна изява на ЗД тип 1 с голяма давност (>20 години); висок риск – пациенти със захарен диабет с давност на заболяването ≥10 години без органно увреждане и с наличие на някой допълнителен рисков фактор; умерен риск – млади пациенти (ЗД тип 1 на възраст <35 години или ЗД тип 2 на възраст <50 години) с давност на диабета <10 години без наличие на други рискови фактори. Така пациентите със захарен диабет тип 1 и тип 2 попадат в различни рискови категории, които налагат и съответни цели на терапията и контрола.

This content is for members only.

Витамин D при диабетно стъпало

Автор: Д-р Ани Тодорова, проф. Цветалина Танкова
Болница: Катедра по ендокринология, МФ, Медицински университет, София

Предполага се, че витамин D играе важна роля при много хронични заболявания, включително и захарен диабет. Серумният витамин D и връзката му с усложненията на захарния диабет се превръщат във важна тема сред изследователи през последните години. Дефицитът му е сериозен и мащабен проблем като е изчислено, че около един милиард души са засегнати. Tежък дефицит нa витамин D се наблюдава значително по-често при пациенти с диабетно стъпало спрямо тези само със захарен диабет. Освен лошият гликемичен контрол като причина за бавното заздравяване на язви се изтъква и дефицитът на витамин D. Поради това е уместно рутинното му изследване в клиничната практика. Суплементацията с витамин D може да бъде допълнение към терапевтичния алгоритъм при диабетно стъпало.

This content is for members only.

Хиперпролактинемия и авто­имунни заболявания – роля на допаминовите агонисти в клиничното им протичане

Автор: Д-р Петя Рачева, доц. Атанаска Еленкова, проф. Сабина Захариева
Болница: УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, Катедра по ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Имунната и ендокринната система са тясно свързани помежду си и са в непрекъсната динамична двупосочна комуникация. Ключова роля в това взаимодействие играе хормонът пролактин чрез неговия мощен имуномодулаторен ефект. Хиперпролактинемия е установена при редица системни и органоспецифични автоимунни заболявания като системен лупус еритематодес (СЛЕ), ревматоиден артрит (РА), реактивен артрит, синдром на Сьогрен, псориазис, болест на Бехчет, полимиозит, тиреоидит на Хашимото, захарен диабет тип 1, болест на Адисон, цьолиакия, лимфоцитарен хипофизит, множествена склероза. Налице са убедителни данни в подкрепа на благоприятното повлияване и контролa на автоимунните заболявания чрез лечение на хиперпролактинемията и постигането на стабилна нормопролактинемия. Преобладават публикациите с първия регистриран допапинов агонист – бромокриптин. Необходимо е провеждане на допълнителни проучвания върху предпочитания към момента медикамент – каберголин, тъй като се очаква действието му да превъзхожда това на бромокриптина поради по-силния му ефект върху потискане на пролактиновите нива.

This content is for members only.

Диагностика и лечение на ранния пубертет

Автор: Д-р Михаела Димитрова-Младенова
Болница: СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, Медицински университет, София

Ранният пубертет е нарушение в пубертетното развитие, което се среща по-често при момичетата. Според своя произход той може да бъде централен и периферен. При пациентите се наблюдава развитие на вторични полови признаци, ускорен растеж и авансиране на костната възраст. Диференциалната диагноза между различните форми на ранен пубертет понякога е предизвикателство. Навременното включване на лечение предотвратява редица усложнения, а в някои случаи е животоспасяващо. За бързата диагноза и адекватното терапевтично поведение е решаваща тясната колаборация между различни специалисти.

This content is for members only.

Еректилна дисфункция и исхемична болест на сърцето – обща патогенеза и различна терапия (част 2)

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Повишеното ниво на холестерола е независим рисков фактор за развитие на еректилна дисфункция. Проучване с 22-месечен период на проследяване показа, че повишението на изходното ниво на холестерола с всеки 1 mmol/L повишава риска от еректилна дисфункция 1.32 пъти32. В проучване на Seftel et al. 42% от мъжете с еректилна дисфункция имат и хиперлипидемия41. В друго проучване 114 пациенти с еректилна дисфункция имат повишено ниво на LDL-холестерола42.

This content is for members only.

Метаболитни нарушения и инфертилитет при жени с поликистозен овариален синдром и затлъстяване

Автор: Д-р Полина Ценкова, д-р Ралица Робева, доц. Атанаска Еленкова,
проф. Сабина Захариева

Болница: УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, Катедра по ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Наднорменото тегло и затлъстяването представляват все по-голяма заплаха за общественото здраве поради тенденцията към увеличаване на честотата в световен аспект, засягането на все повече хора в млада възраст и обвързаните с това състояние усложнения като метаболитен синдром, захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и репродуктивни нарушения, водещи до влошено качество на живот и по-висока смъртност. Синдромът на поликистозните яйчници (ПКОС) е една от най-често срещаните ендокринопатии сред жените в репродуктивна възраст, като затлъстяване може да съпровожда синдрома при над 40% от пациентките. Съчетанието на двете състояния повишава риска от развитие на метаболитни и репродуктивни усложнения. Метаболитен синдром се среща пет пъти по-често сред пациентките с поликистозен овариален синдром, отколкото в здравата популация, като метаболитните нарушения и инсулиновата резистентност може допълнително да намалят фертилитета при пациентките. За разлика от многото проучвания, фокусирани върху честотата на затлъстяване при ПКОС, в световната литература има оскъдни данни относно честотата на ПКОС сред обезните жени в репродуктивна възраст. Не е известно до каква степен увеличаващата се честота на затлъстяването на популационно ниво влияе върху честотата на ПКОС и репродуктивните нарушения.

This content is for members only.

Препоръките на ESC за лечение на диабета и сърдечно-съдовата болест: „безпрецедентни“ нови доказателства

Автор: Иван Батаклиев
Кореспондент на „Арбилис“ на конгреса на Европейската асоциация
по кардиология, Париж 2019

На своя годишен конгрес, който се проведе от 31 август до 4 септември в Париж, Европейското дружество по кардиология (ESC) в сътрудничество с Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) представи нови препоръки за лечение и превенция на сърдечно-съдовата болест при пациенти с диабет и предиа­бет. Препоръките отразяват новите благоприятни резултати от големи сърдечно-съдови проучвания на изхода при използване на нови класове антидиабетни медикаменти и някои други нови разработки. Това е осъвременена версия на препоръките от 2013 г. и предоставя информация и насоки за използване на новите класове антидиабетни медикаменти, базирани на резултатите от ключови сърдечно-съдови проучвания. В тези препоръки се използва стратификация на сърдечно-съдовия риск като умерен, висок и много висок. Препоръките отразяват „безпрецедентно повишение на доказателствата, налични за практикуващите здравни специалисти за ежедневната им дейност“, казват съпредседателите на работната група по изготвянето на препоръките от страна съответно на ESC и EASD.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.