Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 3/2015

NЕ3_korici_


» УВОД
» Съвременни имунологични маркери в диагнозата на захарен диабет тип 1
» Ролята на селективния SGLT-2-инхибитор dapagliflozin в лечението на захарен диабет тип 2
» Предимства на комбинацията периндоприл/индапамид при пациенти с артериална хипертония и диабет тип 2
» Асиметричен диметиларгинин като маркер за ендотелна дисфункция при хипосоматотропизъм
» Предсърдно мъждене и ендокринни заболявания

Увод – Нови стратегии за редукция на теглото

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

В брой на N Engl J Med (July 2, 2015;373:82-83) Pi-Sunyer et al. (A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management) съобщават за голямо рандомизирано двойносляпо проучване с GLP-1-миметика лираглутид, приложен в доза 3 mg един път дневно при лица с наднормено тегло (ИТМ 27–29 kg/m2) без захарен диабет.

This content is for members only.

Съвременни имунологични маркери в диагнозата на захарен диабет тип 1

Автор: Д-р Невена Чакърова, д-р Грета Грозева, проф. Цветалина Танкова, д-р Румяна Димова
Болница: Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология и геронтология,
Медицински университет, София

Захарният диабет тип 1 представлява прототип на автоимунно заболяване, при което аберантният имунен отговор е насочен към бета-клетките на ендокринния панкреас и води до тяхната деструкция и прогресивна загуба, обуславяща развитие на абсолютен инсулинов дефицит, клинично манифестиращ се като инсулинозависим захарен диабет или съгласно съвременната класификация – захарен диабет тип 1.

This content is for members only.

Ролята на селективния SGLT-2-инхибитор dapagliflozin в лечението на захарен диабет тип 2

Автор: Д-р Николай Ботушанов
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет, Пловдив

Захарният диабет (ЗД) е широко разпространено социалнозначимо заболяване, чиято честота непрекъснато нараства. Според Международната диабетна федерация през 2013 г. болните от ЗД са 382 милиона, като при запазване на същия темп на нарастване на заболеваемостта се очаква този брой да достигне 592 милиона през 2035 г. 1 Подобна е и тенденцията на нарастване на броя на болните от ЗД и в България, като към 2007 г. честотата на ЗД във възрастта 20–70 години е 9% , а общият брой болни е 519 500 души2. ЗД и свързаните с него усложнения се превръщат в пандемия, която води до значително натоварване на здравно-осигурителните системи на отделните страни.

This content is for members only.

Предимства на комбинацията периндоприл/индапамид при пациенти с артериална хипертония и диабет тип 2

Автор: Д-р Татяна Тасева
Болница: Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Анна“, София

Като е известно, 30% от хипертониците са с диабет тип 2 (ДТ2), а 40% от хората с новооткрит ДТ2 имат придружаваща артериална хипертония (АХ). Комбинацията от АХ и ДТ2 е основна причина за инвалидност и смъртност от сърдечно-съдови усложнения. Пациентите с ДТ2 са с повишен риск от сърдечно-съдови усложнения в сравнение с населението като цяло, а когато е в комбинация с АХ, рискът нараства 2–3 пъти3. Наличието на микроалбуминурия и нефропатия е самостоятелен рисков фактор за развитието на краен стадий на бъбречно увреждане, сърдечно-съдова и обща смъртност.

This content is for members only.

Асиметричен диметиларгинин като маркер за ендотелна дисфункция при хипосоматотропизъм

Автор: Д-р Ивайла Узунова1, проф. Георги Кирилов1, проф. Сабина Захариева1, проф. Найденка Златарева2,
проф. Калин Калинов3

Болница: 1Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София
2Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София
3Нов български университет, София

Асиметричният диметиларгинин (АДМА), ендогенен компетитивен инхибитор на синтезата на азотен оксид, през последните години се утвърди като изпитан биохимичен маркер за ендотелна дисфункция. Той се получава при метилиране на аргининови остатъци на протеините под въздействието на специфичен ензим – протеин-аргинин-метилтрансфераза тип 1 (PRMT1). В резултат се формират метилирани аргининови производни, при хидролизата на които се освобождава АДМА.

This content is for members only.

Предсърдно мъждене и ендокринни заболявания

Автор: Доц. Борислав Георгиев, д-р Николай Бонев
Болница: Национална кардиологична болница

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия в ежедневната практика. To засяга около 1% от общата популация и повече от 8% от хората над 80-годишна възраст и е причина за значителна заболеваемост и смъртност. Предсърдното мъждене повишава риска за настъпване на смърт с 50–90% във Фрамингамското проучване1. То е основен фактор за сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност, асоцииран с понижение на качеството на живота, повишена честота на застойна сърдечна недостатъчност, емболични усложнения, включително инсулт. Предсърдното мъждене повишава 4–5 пъти риска за инсулт, 2.5 пъти риска за деменция и 3 пъти риска за сърдечна недостатъчност.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.