Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 4/2017

NЕ1_korici_


» Увод
» Препоръки за диагноза и лечение на първичния алдосте­­ронизъм от 2016 г. Генетични форми и лечение (част II)
» Свръхбързодействащият инсулин Аспарт (FIAsp) – една сбъдната мечта в областта на инсулинолечението
» Тип 1 захарен диабет и сърдечно-съдов риск
» Съдово-хирургичен аспект на диабетното стъпало
» Алфа-липоевата киселина – патогенетично средство на избор в лечението на диабетна полиневропатия

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова Гл. редактор

Затлъстяването е сериозен здравен проблем, тъй като е свързано със значимо по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, метаболитен синдром, артериална хипертония, дислипидемия, злокачествени заболявания, сънна апнея, инфертилитет, подагра, холелитиаза, артрит, нарушено качество на живот.
По данни на Световната здравна организация в света има над 1.9 милиарда души на възраст над 18 години с наднормено телесно тегло и над 600 милиона души със затлъстяване. В глобален план 39% от хората на възраст над 18 години са с наднормено тегло и 13% са със затлъстяване. Данните показват, че в САЩ над 1/3 от възрастното население е със затлъстяване. Тревожна е тенденцията за увеличаване на честотата на затлъстяването – за периода от 1980 до 2014 г. броят на хората със затлъстяване се е удвоил. Налице е епидемия от затлъстяване!

This content is for members only.

Препоръки за диагноза и лечение на първичния алдостеронизъм от 2016 г. Генетични форми и лечение (част II)

Реферирал: д-р Йоанна Матрозова

Цел: Да се изработят препоръки за клиничната практика за диагноза и лечение на пациентитe с първичен алдостеронизъм.
Препоръки: За високорискови пациенти с артериална хипертония и с хипокалиемия препоръчваме скрининг за първичен алдостеронизъм с определяне на съотношението алдостерон/ренин при стандартизирани условия. В повечето случаи е уместно приложението на допълнителен тест за потвърждаване/изключване на диагнозата. Препоръчваме извършване на компютърна томография на надбъбречните жлези като начална стъпка в диференциалната диагноза и за изключване на надбъбречен карцином. Препоръчва се извършване на катетъризация на надбъбречните вени от опитен специалист и при потвърждаване на латерализация – лечение с лапароскопска адреналектомия. При пациенти с идиопатична форма или противопоказания за хирургично лечение се препоръчва лечение с минералокортикоиден рецепторен антагонист.

This content is for members only.

Свръхбързодействащият инсулин Аспарт (FIAsp) – една сбъдната мечта в областта на инсулинолечението

Автор: Проф. Михаил Боянов
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Александровска“, София; Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София

В основата на научните търсения стои стремежът на човека към нови познания. Такъв е и случаят с инсулинолечението и неговото по-нататъшно усъвършенстване. Крайната цел е да се постигне максимално добра имитация на физиологичната инсулинова секреция от панкреасните клетки. Един от най-успешните продукти, вече въведен в клиничната практика, е разработен на основата на инсулин Аспарт. Две са модификациите – добавка на ниацинамид (витамин В3), който играе ролята на модификатор на абсорбцията, и добавка на природната аминокиселина L-аргинин в ролята є на стабилизиращ агент. Така се получава по-бързодействащият инсулин Аспарт. Включването на ниацинамид увеличава присъствието на инсулинови мономери с 35%, а абсорбцията на инсулин Аспарт през ендотела нараства с 27%.

This content is for members only.

Тип 1 захарен диабет и сърдечно-съдов риск

Автор: Доц. Йото Йотов1, проф. Виолета Йотова2, д-р Соня Галчева2, д-р Ралица Попова3, доц. Яна Бочева4, д-р Калоян Цочев2, доц. Наталия Ушева5, д-р Мила Бояджиева1
Болница: 1Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Варна
2Катедра по педиатрия, Медицински университет, Варна
3Катедра по образна диагностика и лъчелечение, Медицински университет, Варна
4Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Медицински университет, Варна
5Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, Медицински университет, Варна

В последните десетилетия нараства както честотата на тип 1 захарен диабет (Т1ЗД), така и продължителността на живота на засегнатите. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са дългосрочното усложнение на Т1ЗД с най-голямо значение за прогнозата при пациентите понастоящем. Докато за тип 2 захарен диабет има множество проучвания, касаещи връзката между ССЗ и диабета, данните при тип 1 захарен диабет са оскъдни и често директно екстраполирани. Целта на настоящия обзор е да представи накратко налични съвременни проучвания и данни относно сърдечно-съдовия риск, ролята и измерването на епикардната мастна тъкан и някои метаболитни маркери при възрастни с тип 1 захарен диабет. Обобщени са наличните знания относно някои по-значими показатели за повишен сърдечно-съдов риск (коронарен калциев скор и др.).

This content is for members only.

Съдово-хирургичен аспект на диабетното стъпало

Автор: Д-р Наделин Николов, доц. Детелина Луканова, д-р Бойка Стоянова
Болница: Клиника по съдова хирургия и ангиология, Национална кардиологична болница, София

Захарният диабет продължава да нараства в глобален мащаб и да изразходва изключително големи ресурси в здравния сектор. Един от основните фактори за заболеваемостта при диабет е диабетното стъпало. Некротичните промени при последното са комплексен проблем. Исхемията, невропатията и инфекцията са трите патологични компонента, които водят до усложнения и често възникват заедно като етиологична триада. Невропатията и исхемията са иницииращите фактори, най-често в тандем като невроисхемия, докато инфекцията е по-скоро последствие. Ролята на периферната артериална болест при диабетното стъпало дълго е подценявана, тъй като типичните исхемични симптоми са по-рядко срещани при диабетици с исхемия, отколкото при недиабетно болни. Всяка некроза при диабетно стъпало трябва да буди съмнение за съдово заболяване до доказване на противното. Ранното насочване на пациента към специалист, неинвазивните съдови тестове, диагностиката и интервенцията са съдбоносни за оздравяването на некрозите и за превенция на ампутациите. Времето е от основно значение, тъй като прозорецът, в който можем да постигнем заздравяване на раната и спасяване на крайника, често може да бъде пропуснат.

This content is for members only.

Алфа-липоевата киселина – патогенетично средство на избор в лечението на диабетна полиневропатия

Автор: Д-р Румяна Димова
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Диабетната полиневропатия е най-честото хронично усложнение при пациентите със захарен диабет, в чиято патогенеза участват редица метаболитни, съдови и растежни механизми. Като универсален антиоксидант алфа-липоева киселина е първа линия патогенетична терапия при тези пациенти. Алфа-липоевата киселина е късоверижна мастна киселина с естествена R-форма и синтетична S-форма, която съдържа една тиолова връзка и в тъканите се редуцира до дихидролипоева киселина. Тя е единственият мастно- и водноразтворим антиоксидант. Като лекарствен продукт алфа-липоевата киселина се предлага в таблетни и инжекционни форми в дози от 600 mg, поради докладвано най-добро съотношение полза/риск при тази терапевтична дневна доза. При парентерално приложение бионаличността на алфа-липоевата киселина е висока, докато пероралният прием може да бъде свързан с намалена абсорбция на медикамента. Лекарствената форма с High Release формулировка подобрява абсорбцията и осигурява достигане на терапевтични нива на медикамента при перорално приложение.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.