Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 4/2020

NЕ1_korici_


» Увод
» Връзка между неалкохолната стеатозна чернодробна болест и крайните продукти на гликирането при предиабет
» Ползи от противогрипната ваксинация за пациентите със захарен диабет
» Метформин и риск за настъпване на смърт при хоспитализирани пациенти с COVID-19 – ретроспективен кохортен анализ
» Влияние на SGLT2-рецепторния антагонист емпаглифлозин върху нивата на NT-proBNP и сърдечната фунkция при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, прибавен към стандартна терапия
» Ендокринни дизраптори и влиянието им върху репродуктивната система

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова, Гл. редактор

От месеци сме в пандемия от COVID-19. Животът ни се промени. Но дали се научихме да живеем със SARS-CoV-2, който продължава да e сред нас? И вероятно още дълго време ще се съобразяваме с него.
Към настоящия момент няма специфично лечение за COVID-19. Ето защо много усилено се работи както в насока на създаване на ваксина срещу COVID-19, така и към търсене на ефективни терапевтични стратегии.

This content is for members only.

Връзка между неалкохолната стеатозна чернодробна болест и крайните продукти на гликирането при предиабет

Автор: Д-р Мартина Салкова, д-р Румяна Димова, д-р Невена Чакърова, д-р Мина Сердарова, проф. Цветалина Танкова
Болница: Катедра по ендокринология, Медицински университет, София

Неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) е разпространена с особено висока честота в диабетната популация пациенти, като може да бъде установена и при лица с метаболитен синдром дори в ранните етапи на нарушена глюкозна хомеостаза. Все още липсват достатъчно данни за честотата и основните характеристики на НАСБ при предиабет. Настоящото изследване има за цел да оцени връзката между НАСБ, диагностицирана неинвазивно посредством фиброскан, и тъканното натрупване на крайни продукти на гликирането (AGEs) във високорискова популация лица в ранните етапи на нарушения във въглехидратната обмяна.

This content is for members only.

Ползи от противогрипната ваксинация за пациентите със захарен диабет

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Тежестта на инфекцията от сезонен грип и на болестта зависи много от имунния и общия здравен статус на инфектираните хора. Грипната инфекция обаче може да бъде усложнена основно при по-възрастни хора и хора със съпътстващи заболявания, включително и захарен диабет. Пациентите с диабет са изложени на висок риск от грипна инфекция. Ваксинацията срещу грип е една от ефективните профилактични мерки за предотвратяване и контрол на грипа. Ваксиналното покритие срещу грип е ниско сред населението и повишението на честотата на приложение на противогрипна ваксинация при хора с диабет трябва да се увеличава през следващите години.

This content is for members only.

Метформин и риск за настъпване на смърт при хоспитализирани пациенти с COVID-19 – ретроспективен кохортен анализ

Рефериран от д-р Мая Живкова-Роджърс
DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-7568(20)30033-7

Едно от първите проучвания на COVID-19 показа, че индекс на телесната маса (ИТМ) >25 kg/m2 е асоцииран с по-висок риск за тежко протичане на COVID-19 от диабета. И затлъстяването, и диабетът са състояния на хронично възпаление и при повечето хора затлъстяването е съпроводено от инсулинова резистентност и хипергликемия. За метформин е доказано, че подобрява възпалението и баланса на цитокините при хора със затлъстяване без диабет, по-изразено при жени.
Това е първото проучване, което показа понижение на тежестта на протичане на COVID-19 при употреба на метформин преди диагностицирането на тежък остър респираторен синдром, причинен от коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Смята се, че основният благоприятен ефект на метформин се дължи на редукция на възпалението. Този анализ потвърждава, че профилактичната употреба на метформин преди инфектиране със SARS-CoV-2 може да предотврати тежкото протичане на COVID-19 при пациенти с диабет или затлъстяване.

This content is for members only.

Влияние на SGLT2-рецепторния антагонист емпаглифлозин върху нивата на NT-proBNP и сърдечната функция при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, прибавен към стандартна терапия

Автор: Д-р Антон Динков, проф. Бранимир Каназирев, доц. Явор Кашлов
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна

Цел: Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус при пациенти със захарен диабет (ЗД) тип 2 и сърдечна недостатъчност със запазена функция на изтласкване (СНзФИ) на терапия с SGLT-2-инхибитора емпаглифлозин по отношение на функционалния капацитет, ехокардиографски параметри и нивата на NT-proBNP на фона на стандартна терапия.
Материали и методи: Преди започване на лечение с емпаглифлозин на първия и на третия месец се проследяват нивата на NT-proBNP, теглото, артериалното налягане, скоростта на гломерулната филтрация (СГФ), физическият капацитет чрез 6MWT; извършва се двуразмерна ехокардиографска оценка на телесистолния и тeлeдиастолния обем на лявата камера (ТСО и ТДО), на фракцията на изтласкване на лявата камера, на трансмитралния кръвоток, на миокардните скорости в систола и диастола – Sm, Em и Am, както и на съотношението Е/Еm, измерване на телесното тегло и определяне на BMI.

This content is for members only.

Ендокринни дизраптори и влиянието им върху репродуктивната система

Автор: Д-р Михаела Димитрова-Младенова, доц. Елисавета Стефанова
Болница: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, Медицински университет, София

Ендокринният дизраптор е вещество или смес от вещества, променящи функцията на ендокринната система и причиняващи неблагоприятни ефекти върху здравия организъм, неговото потомство или популацията. Експозицията на такива съединения през различните периоди на живота води до разнообразни неблагоприятни последици, като най-често засегната е репродуктивната система. Намалената фертилност и карциномите на половите органи са част от патологичните състояния, в чиято патогенеза вземат участие ендокринните дизраптори.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.