Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 4/2015

NЕ4_korici_


» УВОД
» Метаболитният синдром и начинът на живот
» Зависимост между познанията на пациентите със захарен диабет и постигнатия контрол на заболяването
» Ендокринни аспекти на овариалните тумори
» Приложения и ефективност на Forxiga® (dapagliflozin) при различни терапевтични групи
» Какво още може да се направи за ефективното лечение на ЗД тип 2 – данни от проучването „Time 2 Do More in Diabetes“
» Ефективен гликемичен контрол с Vildagliptin – преглед на клиничните доказателства
» Локално лечение на хроничните рани при диабетно стъпало с Theresienöl

Увод – Ново мащабно прежде­временно прекратено проучване за артериална хипертония

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Голямо проучване, финансирано от National Institutes of Health (NIH) Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), установява, че при хипертоници на възраст 50 и повече години по-ниските таргетни стойности на кръвното налягане (систолно 120 mmHg) са свързани с 30% намаляване на сърдечно-съдовите събития и с около 25% – на смъртността в сравнение с хипертоници, постигнали приетите досега таргетни стойности от 140 mmHg.

This content is for members only.

Метаболитният синдром и начинът на живот

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Метаболитният синдром представлява комбинация от традиционни сърдечно-съдови рискови фактори – инсулинова резистентност, дисгликемия, абдоминално затлъстяване, атерогенна дислипидемия и артериална хипертония, и нетрадиционни сърдечно-съдови рискови фактори – проинфламаторни и протромботични състояния. Хората, страдащи от метаболитен синдром, имат пет пъти по-висок риск за развитие на захарен диабет тип 2 и два пъти по-висок риск за развитие на сърдечно-съдова болест. По данни на проучването National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003–2006 г. около 34% от възрастните хора в САЩ страдат от метаболитен синдром.

This content is for members only.

Зависимост между познанията на пациентите със захарен диабет и постигнатия контрол на заболяването

Автор: Д-р Цветелина Тотомирова, проф. Ивона Даскалова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

Неоспорим факт е, че постигането на оптимален контрол при пациентите със захарен диабет е основен фактор за профилактика на усложненията и дългосрочната прогноза на заболяването. Освен адекватното лечение, съобразено с патогенетичния механизъм на болестта, за постигане на определените цели значение има и своевременното и системно проследяване на параметрите, оценяващи контрола. Последното обаче има по-голямо значение, когато е свързано с осмисляне от страна на пациентите и с адекватно оценяване на ситуацията от самите тях.

This content is for members only.

Ендокринни аспекти на овариалните тумори

Автор: Д-р Ралица Робева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Нарушенията в менструалния цикъл и хирзутизмът са чести оплаквания, които обикновено се дължат на напълно доброкачествени ендокринни заболявания. В редки случаи обаче те могат да бъдат маркер за подлежащ овариален тумор. При туморите на половата връв се наблюдава секреция на стероидни хормони, докато някои герминативни тумори отделят човешки хорионгонадотропин. Клиничната изява може да бъде различна в зависимост от вида на тумора, неговата агресивност и индивидуалните особености на всяка пациентка. Ранното разпознаване на хормон-продуциращите овариални тумори в някои случаи е трудно и изисква мултидисциплинарен подход. Своевременното лечение може да подобри качеството на живот на болните, тяхната преживяемост и репродуктивния им потенциал.

This content is for members only.

Приложения и ефективност на Forxiga® (dapagliflozin) при различни терапевтични групи

Автор: Проф. Ивона Даскалова, д-р Цветелина Тотомирова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

По данни на Диабетен атлас на Международната диабетна федерация през 2013 г. броят на диабетиците е 382 млн. възрастни пациенти, което съставлява около 8.3% от възрастното население, 175 млн. от пациентите (46%) са недиагностицирани, 5.1 млн. умират от ЗД, а преките и косвените разходи се изчисляват на 548 млрд. щатски долара (11% от общите здравни разходи). Очакванията са през 2035 г. броят на болните да достигне 592 млн. възрастни пациенти (9.9% от възрастното население), което представлява увеличение с 55%. В същото време само 50% от пациентите със захарен диабет тип 2 постигат контрол по отношение на гликемиите, артериалното налягане, липидните нива, а по-малко от 20% постигат оптимален контрол едновременно във всяко от тези направления.

This content is for members only.

Какво още може да се направи за ефективното лечение на ЗД тип 2 – данни от проучването „Time 2 Do More in Diabetes“

Автор: Проф. Жулиета Геренова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“, Стара Загора

Захарният диабет засяга 387 милиона души по света, от които 9/10 имат захарен диабет тип 2 (ЗД тип 2)1. Това хронично и широко разпространено заболяване се счита за четвъртата главна причина за смърт и инвалидност в Европа и е с епидемични размери. През 2014 г. диабетът е коствал 612 млд. долара от средствата за здравеопазване в света, като голяма част от разходите са за лечение на усложненията. Доказа се, че постигането на стриктен гликемичен контрол рано в развитието на заболяването има благоприятен ефект за предпазването от развитие на микроваскуларни и макроваскуларни усложнения и смърт. Въпреки тези данни, в голямата си част хората със ЗД тип 2 не достигат желаните цели на гликемичен контрол.

This content is for members only.

Ефективен гликемичен контрол с Vildagliptin – преглед на клиничните доказателства

Автор: Доц. Стефка Владева
Болница: УМБАЛ „Каспела“, Пловдив

Инхибиторът на дипептидил-пептидаза-4 (DPP-4) vildagliptin е одобрен и въведен в клиничната практика както като монотерапия, така и като комбинирано лечение за захарен диабет тип 2. Фиксираната дозова комбинация vildagliptin/metformin също е регистрирана и е налична на пазара. Тази статия представя обобщение на данните за ефикасността на vildagliptin и за ползите от приложението му в практиката, базирайки се на натрупаните клинични доказателства. Резултати от рандомизирани контролирани проучвания показват, че vildagliptin, приет перорално, подобрява гликемичния контрол – както като монотерапия, в двойна комбинирана терапия с метформин, сулфанилурейни производни (СУП) или тиазолидиндиони (TZD), в тройна комбинация с метформин плюс СУП, така и в комбинация с инсулин с или без метформин.

This content is for members only.

Локално лечение на хроничните рани при диабетно стъпало с Theresienöl

Автор: Д-р Стойчо Шишков, д-р Валентин Василев
Болница: Отделение по съдова хирургия, „МБАЛ–Бургас“, Бургас

Диабетното стъпало е съвкупност от патологични изменения на долните крайници и стъпалата, дължащи се на развиващия се съдово-дегенеративен синдром и на промените в периферната нервна система, характерни за болните от захарен диабет. В близо половината от случаите водеща е диабетната полиневропатия, в 25% се установява само исхемична компонента и в оставащите 25–30% диабетното стъпало е
от смесен тип. Патологоанатомично се установява специфично за диабета задебеляване на базалната мембрана на ниво артериоли, прекапиляри и капиляри, като в повечето случаи не се открива пълна облитерация на съдовете.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.