Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2019» Увод – Новите европейски препоръки за лечение на артериалната хипертония
» Стабилна исхемична болест на сърцето (част 3)
» Кардиотоксичност
» Патофизиологични механизми, честота и терапия на ритъмните нарушения при пациенти с бета-таласемия
» Бета-блокери при остър коронарен синдром – ефект на дозата на бета-блокера върху смъртността и полза при запазена фракция на изтласкване

Увод – Новите европейски препоръки за лечение на артериалната хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Най-новото Ръководство за поведение при болни с артериална хипертония на Европейската асоциация по хипертонията (ESH) и Европейското кардиологично дружество (ЕСС) препоръчва стартиране на антихипертензивната терапия с една таблетка, съдържаща едно или две лекарства, стратегия, която трябва да подобри както придържането към терапията, така и резултатите от лечението. Съвременните насоки отговарят на констатацията, че поне 80% от пациентите с хипертония в Европа, които трябва да преминат към двойна терапия, остават само на един медикамент.

This content is for members only.

Стабилна исхемична болест на сърцето (част 3)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Бета-блокерите са крайъгълен камък в терапията на ангината. Те имат антиисхемичен и умерен антихипертензивен и антиаритмичен ефект, понижават смъртността и честотата на повторните инфаркти при пациенти с преживян миокарден инфаркт и потисната фракция на изтласкване. Бета-блокерите понижават честотата на ангинозните епизоди и повишават прага на ангината и в монотерапия, и в комбинация с други антиисхемични медикаменти. Техните ефекти ги правят особено полезни в терапията на стабилната ИБС.

This content is for members only.

Кардиотоксичност

Автор: Д-р Явор Кашлов, д-р Мария Димова
Болница: Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна; Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна

„Кардиотоксичност“ е термин, обозначаващ увреждане на кардиомиоцитите в резултат на излагане на токсични вещества и замърсители от околната среда1. До неотдавна не бе предприемано подробно проучване на токсичните ефекти и механизмите на кардиотоксичността. Две значителни постижения в областта на биомедицинските изследвания и практика налагат неотложната необходимост от кардиотоксикологични изследвания. Първо, разработването и въвеждането на все повече нови лекарства и устройства за лечение на сърдечните заболявания2. Вероятно някои от тези лекарства и процедури ще проявят кардиотоксични ефекти. По тази причина за въвеждане в практиката на всяко ново лечение ще бъде от съществено значение оценката на токсичните ефекти върху сърцето. Второ, прилагането на най-модерните подходи на молекулярната биология е осигурило значителни и нови познания за сърдечната токсичност и нейните механизми3, 4.

This content is for members only.

Патофизиологични механизми, честота и терапия на ритъмните нарушения при пациенти с бета-таласемия

Автор: Д-р Мария Димова1, доц. Валерия Калева2, доц. Красимира Ненова1, д-р Елена Маринова1
Болница: 1Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Наследствените нарушения в синтеза на хемоглобина, наричани хемоглобинопатии, са най-честите моногенни заболявания, водещи до хемолитични анемии. Сърдечно-съдовите заболявания са главна причина за болестност и детерминанти на прогнозата при пациенти с хемоглобинопатии.
Желязното свръхнатоварване на организма при пациентите с трансфузионно зависима таласемия е резултат от редовно провежданите хемотрансфузии, повишената интестинална абсорбция, неефективната еритропоеза и периферната хемолиза1, 2. Физиологичният праг на абсорбция е
3 mg/ден., но метаболизмът му в случаите на таласемия се увеличава многократно – 10–15 пъти, заради неефективната еритропоеза в разрасналия се костен мозък и нарушената регулаторна сигнализация на хепсидина3, 4.

This content is for members only.

Бета-блокери при остър коронарен синдром – ефект на дозата на бета-блокера върху смъртността и полза при запазена фракция на изтласкване

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Терапията с бета-блокерите стана рутинна част от терапията на всички остри коронарни синдроми (ОКС). Прогностичната полза от тези медикаменти след ОКС е потвърдена в проучвания, проведени преди ерата на коронарната ангиопластика, както и в проучвания при пациенти с левокамерна систолна дисфункция. Бета-блокерите са включени в терапевтичните алгоритми при всички форми на изява на коронарната болест на сърцето. Въпросът за ефективността на бета-блокерите при пациенти със запазена до леко редуцирана левокамерна функция е един от тези, за които лип­сват данни от терапията на миокардния инфаркт. В ерата на първичната коронарна ангиопластика вероятно има малка възможност за допълнително понижение на риска при пациентите с миокарден инфаркт и нормална левокамерна фракция на изтласкване на терапия с антитромбоцитни медикаменти, статини и АСЕ-инхибитори/АРБ.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.