Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2009

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 2/2009:


» Прилагане на препоръките за профилактика на практика – или какво ни показаха резултатите от EUROASPIRE
» Дислипопротеинемиите (част 1)
» Ренинови инхибитори и (про)ренинови рецептори
» Хормони на щитовидната жлеза и сърдечно-съдова функция
» Проучването JUPITER – отвъд традиционните ползи на статините
» Какво ни носи проучването BEAUTIFUL в ежедневната практика?
» Зофеноприл и редукцията на атеросклеротичните лезии. Роля на сулфхидрилната група
» Приложение на нискодозиран аспирин в клиничната практика (част 1)
» Фиксираната комбинация valsartan/amlodipine (Exforge®) – нова възможност за мощен и елегантен антихипертензивен контрол
» Депресия и сърдечно-съдови болести

Прилагане на препоръките за профилактика на практика – или какво ни показаха резултатите от EUROASPIRE

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Вече повече от година и половина обясняваме, че профилактиката и терапията на сърдечно-съдовите заболявания в Европа не са на нужното ниво. Много често споменаваме за проучването EUROASPIRE III, но не сме цитирали много данни. Екипът на EUROASPIRE III за България разполага с резултатите, но все още чакаме публикуването им. И вече част от тях са отпечатани, а за друга предстои публикуване в близките дни.
В мартенския брой на the Lancet бе публикувано сравнението между някои резултати на EUROASPIRE I, II и III. В анализа са включени само пациентите с доказана ИБС от страните, участвали и в трите проучвания, и е сравнено поведението през годините при този тип болни. Изследвайки приложението на препоръките за сърдечно-съдова превенция в ежедневната практика, изследователите наблюдават много нежелателни тенденции в начина на живот, включително повишено разпространение на затлъстяването, захарния диабет и тютюнопушенето при младите жени, а така също и липса на подобрение в контрола на хипертонията.

PDF-download

Дислипопротеинемиите (част 1)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, доц. Даниела Попова
Болница: Национална кардиологична болница; Клиника по метаболитни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Клинична значимост на дислипопротеинемиите
Промените в липопротеиновия метаболизъм играят важна роля в много области на медицината. От най-голямо значение е причинно-следствената връзка между промените в липопротеиновия метаболизъм и атеросклерозата. Освен това, тежката хипертриглицеридемия може да провокира развитието на остър панкреатит, а измененията на липидите и липопротеините играят ключова роля в патофизиологията на захарния диабет тип 2 и болестта на Алцхаймер.
Атеросклероза Линейната зависимост между плазмената концентрация на общия холестерол и общата смъртност, а така също и асоциираната с атеросклерозата смъртност, е отдавна известна. Тази зависимост се запазва при различни популации, различни диетични режими и различни генетични характеристики. LDL-холестеролът, който е най-значимият фактор, определящ
общото ниво на холестерола в плазмата, медиира пряката връзка между холестерол и атеросклероза. Каузалната зависимост между концентрацията на LDL-холестерола и атеросклерозата днес е извън всякакво съмнение. Епидемиологичните и биохимичните данни и резултатите от интервенционалните проучвания подкрепят тази зависимост. От важно значение е фактът, че редукцията на концентрацията на LDL-холестерола води до редукция на сърдечно-съдовите инциденти.

PDF-download

Ренинови инхибитори и (про)ренинови рецептори

Автор: Д-р Генка Кръстева, д-р Емилия Лакова
Болница: Катедра по Физиология, патофизиология и експериментална и клинична фармакология, Медицински университет, Плевен

Ренин-ангиотензиновата система (RAS) е въвлечена в генезата на хипертонията и на свързаните с нея крайни органни увреждания. Блокадата на RAS с АСЕ-инхибитори и АТ1-рецепторни блокери е един от най-успешните терапевтични подходи в медицината. Със своите качества, значително надхвърлящи очакваното антихипертензивно действие, тези лекарства са се превърнали в необходимост при лечението и профилактиката на сърдечна недостатъчност, левокамерна дисфункция,състояние след инфаркт на миокарда, диабетна и други хронични нефропатии. Независимо от постигнатите успехи, включително в органопротекцията, съществува консенсус, че при значителна част от болните хипертонията не е достатъчно добре контролирана, а органните поражения по-скоро се забавят, отколкото предотвратяват или премахват, което налага търсене на нови средства и методи за оптимизиране на терапията. Използваните понастоящем блокатори на RAS, както и някои други антихипертензивни средства (диуретици, калциеви блокери) водят до компенсаторно (контрарегулаторно) повишение на плазмените ренинови нива, което от своя страна предизвиква ангиотензинова продукция и конверсия и с това лимитира действието на тези лекарства.15 Възможността за инхибиране на ренина е важна крачка към разрешаване на този проблем.

PDF-download

Хормони на щитовидната жлеза и сърдечно-съдова функция

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Добре известно от проучванията в практиката при болни със спонтанно възникващ хипо- и хипертиреоидизъм е, че тиреоидните хормони оказват мощни ефекти върху сърдечно-съдовата система. Понижението на системната съдова резистентност и повишението на сърдечния дебит и сърдечната контрактилност, наблюдавани при тиреотоксикоза, са симптоми, коренно противоположни на тези, характерни за хипотиреоидизма – повишаване на системната съдова резистентност и понижение на сърдечния дебит.1 В основата на тези хемодинамични ефекти стои способността на тиреоидния хормон да оказва въздействие върху метаболизма както на кардиомиоцитите, така и на съдовите гладкомускулни и ендотелните клетки (фиг. 1).

PDF-download

Проучването JUPITER – отвъд традиционните ползи на статините

Автор: Доц. Николай Рунев
Болница: Университетска болница „Александровска”, София

Повишените стойности на атерогенните липиди са доказан рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания.1 В достатъчно голям брой рандомизирани проучвания е установено, че статините сигнификантно понижават риска от инфаркт на миокарда, инсулт и други сърдечно-съдови събития при пациенти с атеросклеротична коронарна болест и дислипидемия.2-7 Използването на статини в тези проучвания е довело до намаляване със средно 30% на честотата на сърдечно-съдовите инциденти. Значителен брой наблюдателни проучвания осигуряват еднозначни данни за корелацията между повишения холестерол и смъртността, сърдечно-съдовата заболеваемост и влошеното качество на живот.8 Тези категорични данни са намерили отражение в клиничната практика и в лекарствените стратегии, които определят статините като първа линия при терапия на дислипидемиите.

PDF-download

Какво ни носи проучването BEAUTIFUL в ежедневната практика?

Автор: Д-р Кирил Гърков
Болница: Product Manager, SERVIER

Коронарно болните със сърдечна честота ≥70 уд/мин са с по-висок риск от коронарни инциденти
Една от основните констатации на проучването BEAUTIFUL е, че коронарно болните пациенти с изходна сърдечна честота в покой ≥70 уд./мин. са със сигнификантно по-висок риск от сърдечно-съдова смърт (34%), хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност (53%) и хоспитализация за фатален или нефатален миокарден инфаркт (46%) (фиг. 1) и реваскуларизация (38%). Повече от 50% от пациентите, включени в проучването BEAUTIFUL, са имали сърдечна честота над 70 уд./мин. Това е много близко до наблюдаваното в клиничната практика – 60% от популацията пациенти, според регистъра CASS, са със сърдечна честота над 70 уд./мин. Проучването BEAUTIFUL демонстрира понижение на сърдечната честота при пациентите със сърдечна честота над 70 уд./мин. в терапевтичното рамо с Corlentor: от изходна честота 79 уд./мин. на 66 уд/мин в края на проследяването. Разликата в сравнение с плацебо-групата и била 6,9 уд./мин. в края на проследяването – потвърждение на ефекта на дългосрочен контрол на сърдечната честота.

PDF-download

Зофеноприл и редукцията на атеросклеротичните лезии. Роля на сулфхидрилната група

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Фармакологичният подход за контрол на артериалното налягане е разработен целево и като цяло е успешен. Някои медикаменти подобряват хемодинамиката и повлияват активно състоянието на съдовата стена.
АСЕ-инхибиторите оказват благоприятен ефект върху ендотелната функция.1-4 Те и ангиотензин II-рецепторните блокери (АРБ) предотвратяват миграцията и растежа на гладкомускулните клетки в съдовата стена, неоинтималната пролифарация и акумулацията на холестерол в аортата при експериментални модели.5-8 Тези ефекти са отчасти медиирани от повишените нива на брадикинин, който се разгражда от АСЕ. Брадикининът стимулира продукцията на азотен оксид (NO) и оказва вазодилатиращ и тъканно-протективен ефект дори при наличие на ангиотензин II.1-3 Чрез блокиране на продукцията на ангиотензин II АСЕ-инхибиторите понижават и продукцията на супероксидни радикали. Тези ефекти водят до редукция на дисбаланса между NO и супероксидните аниони в съдовата стена – състояние, типично за ендотелната дисфункция. Следователно, АСЕ-инхибиторите имат ключова роля в терапията на свързаните с атеросклерозата заболявания, независимо от вазодилатативните и хипотензивните им ефекти.1 Експериментални проучвания показаха, че тези медикаменти могат да атенюират развитието на атеросклерозата при много видове, като с най-висока ефективност са молекулите, съдържащи антиоксидантна сулфхидрилна група.9-21

PDF-download

Приложение на нискодозиран аспирин в клиничната практика (част 1)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Клинични проучвания при стабилна ангина
Клинично исхемичната болест на сърцето започва изявата си със симптомите на стабилна стенокардия (angina pectoris). Тези симптоми се проявяват при критично стеснение на коронарните артерии, например при физическо натоварване или емоционален стрес.Плазменото ниво на тромбоксан не се повишава, дори в условията на физически индуцирана ангина. Това е допълнителен аргумент за превенция спрямо „експлозивната” биосинтеза на тромбоксан, свързана с тромбоцитите и последващото тромбообразуване, при повишена вероятност за настъпване на тези процеси при напредване на ендотелната дисфункция. Аспирин не повлиява клиничните симптоми на свързаната с атеросклерозата ангина и вероятно не оказва ефект върху прогресията на болестта.

PDF-download

Фиксираната комбинация valsartan/amlodipine (Exforge®) – нова възможност за мощен и елегантен антихипертензивен контрол

Автор: Д-р Елена Алексиева
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) представлява голям обществен проблем, засягайки повече от ¼ от възрастното население в света.1 Липсата или неадекватният контрол на този основен рисков фактор води до многократно нарастване на сърдечно-съдовия риск, като остава значим терапевтичен проблем, дори и при наличието на множество класове антихипертензивни медикаменти в съвременната терапия.2, 3 Монотерапията контролира адекватно артериалното налягане (АН) при приблизително половината от пациентите с лекостепенна хипертония2. Евентуалното повишаване на дозата на медикамента при монотерапия обикновено увеличава риска от поява на нежелани лекарствени реакции, които от своя страна предизвикват отказ на пациента от лечение или неспазване на предписаната схема. В огромния брой случаи за достигане на прицелните нива на АН е необходима лекарствена комбинация. Тя е задължителна при пациентите с висок риск, при които са налице ИБС, захарен диабет или бъбречно увреждане. Тези пациенти съставляват 90% от групата, при която е наложително достигане и поддържане на прицелни стойности на АН под 130/80 mmHg.

PDF-download

Депресия и сърдечно-съдови болести

Автор: Доц. Лъчезар Г. Хранов
Болница: Катедра Психиатрия, МУ, София; УСБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

Депресията и сърдечно-съдовите болести са двата най-сериозни проблема за здравеопазването в развитите страни и подходящите мерки за предотвратяването и лечението им представляват огромен, все още нерешен проблем. Връзката на депресивната болест със сърдечно-съдовите заболявания е сред най-добре документираните коморбидни връзки в хуманната медицина. Тази връзка е позната от векове и не току-така във всеки език съществуват изрази като „сърцераздирателни преживявания”, „сърдечна мъка”, „умря от разбито сърце”, „уби го скръбта” и пр., а още през 30-те години на ХХ век клиницистите са обръщали внимание на повишения риск от кардиологична смъртност при диагностицирана депресия.7 Независимо от това и до днес при вече налична соматична болест депресията се приема преди всичко като широкоразпространена психологична реакция в условия на дистрес или като резултат от общо намалената ежедневна активност и социализация. Подобни предубеждения, както и страхът от стигматизиране поради налична психична болест, стават основание да се отбягва назначаване и провеждане на адекватно фармакологично лечение.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.