Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2013

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 2/2013:


» Увод – За филмите с лекари и за филма, в който всички играем
» Генетика на артериалната хипертония (част 2)
» Стабилна стенокардия. Медикаментозна терапия (част 1)
» Приложение на фиксираната комбинация олмесартан медоксомил/хидрохлоротиазид в терапията на артериалната хипертония
» Небиволол – високоселективен, антихипертензивен, вазодилатативен бета-блокер

Увод – За филмите с лекари и за филма, в който всички играем

Автор: Доц. Борислав Георгиев Главен редактор

Всички гледат с интерес сериалите за живота и работата на лекарите и се възхищават от бързата и успешна диагностика и спасяването на човешкия живот във филмите. Всички виждат как болният човек попада в спешното отделение, как му се правят всички необходими изследвания – скенер, ядрено-магнитен резонанс, ангиография, и пациентът бързо влиза в сложна сърдечна
или мозъчна операция. На други пациенти от извънболничната практика за кратко време се поставя точната диагноза карцином или друго тежко заболяване и за броени минути започва модерното лечение. И всички зрители мислят, че това е истинското здравеопазване в другите държави и те трябва да получават същите тези здравни грижи и у нас.

PDF-download

Генетика на артериалната хипертония (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев, доц. Елина Трендафилова, доц. Тошо Балабански, проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Епителното натриево каналче участва в контрола и фината регулация на натриевата реабсорбция в дисталния участък на нефрона. Проучвания на една Менделова форма на хипертонията – синдрома на Liddle, показаха наличие на мутации в субединиците и на епителното каналче, които водят до развитие на хипертония; това показва, че епителното натриево каналче може да играе роля в регулацията на артериалното налягане. Смята се, че малки модификации на този ген могат да имат важно значение за развитието на есенциалната хипертония.

PDF-download

Стабилна стенокардия. Медикаментозна терапия (част 1)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Основна цел на терапията на стабилната стенокардия е купирането на болката и предотвратяването на прогресията на болестта чрез редукция на риска. Част от пациентите имат противопоказания за приложение на някои от класовете медикаменти, други остават недиагностицирани или нелекувани. Нито един от наличните медикаменти обаче не повлиява еволюцията на заболяването. Традиционните модифицируеми рискови фактори за коронарна болест на сърцето – тютюнопушене, хипертония, дислипидемия и затлъстяване, са популационни рискове. Тяхната корекция може да забави появата или еволюцията на болестта. Индивидуалната терапия на пациентите с висок риск се различава от популационните стратегии за превенция на рисковите фактори и от редукцията на тяхната тежест с цел понижение на социално-икономическата им цена. Оптималната медикаментозна терапия, перкутанната коронарна интервенция и коронарната хирургия не са конкуриращи се терапевтични подходи, а допълващи се стратегии, всяка от които удовлетворява определени необходимости на съвременното модерно лечение.

PDF-download

Приложение на фиксираната комбинация олмесартан медоксомил/хидрохлоротиазид в терапията на артериалната хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е най-значимият рисков фактор за сърдечно-съдови увреждания, засягащ малко под 1/3 от възрастното население на България1. Контролът на артериалното налягане е важен за превенцията на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност,
но повече от 50% от коронарно болните пациенти и над 80% от високорисковата българска популация не постигат контрол под прицелните стойности2. Прицелните стойности на артериалното налягане, препоръчани от националните и международните препоръки, са <140/90 mmHg или <130/80 mmHg за пациентите с диабет или хронична бъбречна болест3–5. При болшинството болни, особено при тези със систолно артериално налягане (САН) ≥160 mmHg или диастолно артериално налягане (ДАН) ≥100 mmHg, комбинираната терапия е необходима за постигане на адекватен контрол на налягането и обикновено се препоръчва използването на медикаменти с комплементарен механизъм на действие

PDF-download

Небиволол – високоселективен, антихипертензивен, вазодилатативен бета-блокер

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Бета-блокерите са сред най-старите класове антихипертензивни медикаменти, с добре проучени свойства и ефективни терапевтични режими за лечение на много сърдечно-съдови заболявания. Те са в основата на лечението на болни с исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония и някои нарушения в сърдечния ритъм. Механизмите на действие на бета-блокерите не са напълно изяснени, но се смята, че блокират ексцесивната активация на симпатикусовата нервна система и бета-адренергичната стимулация на прицелните органи, което води до понижение на сърдечната честота при стрес или физическо натоварване и сърдечния контрактилитет, на сърдечния дебит и на миокардните кислородни нужди1, 2. Бета-блокерите са хетерогенен фармакологичен клас медикаменти.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.