Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2015


» УВОД – Много болници, а лошо здравеопазване
» Генетични аспекти на дегенеративната аортна стеноза
» Роля на магнезия в патогенезата на сърдечно-съдовите болести. Магнезиев дефицит
» Сърдечна недостатъчност и депресия – патофизиологични взаимоотношения, клинично и прогностично значение
» Обструктивна сънна апнея и внезапна сърдечна смърт (част 1)
» Коагулация и фибринолиза. В търсене на орален фибринолитик
» За ролята и мястото на тройната фиксирана антихипертензивна комбинация с периндоприл/индапамид/амлодипин
» Бизопролол в терапията на хроничната сърдечна недостатъчност

УВОД – Много болници, а лошо здравеопазване

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов обяви, че сме първенците по брой болници в Европа и сред водещите по най-лоши показатели за здравеопазване. Населението е доволно, че се появяват нови болници, болшинството са построени по последните изисквания за лечебно заведение и много често разполагат с нова и модерна апаратура. Но всеки трябва да е наясно, че новооткритите болници се нуждаят от специалисти, които обикновено не идват от чужбина, а от налични у нас болнични заведения.

This content is for members only.

Генетични аспекти на дегенеративната аортна стеноза

Автор: 1Д-р Весела Томова, 2Тихомир Рашев
Болница: 1Катедра по кардиология, пулмология, ендокринология, Медицински университет, Плевен
2Университетска лаборатория за научни изследвания, Медицински университет, Плевен

Дегенеративната аортна стеноза е най-честият дегенеративен клапен порок и втората по важност причина за кардиохирургични интервенции в страните от Европа и САЩ. Това е болест на зрялата и напредналата възраст – по литературни данни честотата є сред населението над 65-годишна възраст е между 2 и 7%1, като в различните проучвания тя варира в доста широк диапазон – от 2.6 до 21–29%2. Въпреки широкото є разпространение, големите различия в данните за честотата се дължат на различните критерии за оценяването є, които са използвани от различните изследователски екипи: дали е включена само клинично проявената дегенеративна аортна стеноза (която най-често е тежка или умерена) или са взети предвид и субклинично протичащите дегенеративни клапни лезии, вкл. тези с висок калциев скор (оценен посредством СТ изследване или ЯМР) без да е налице формиране на хемодинамично значима обструкция на левокамерното изтласкване.

This content is for members only.

Роля на магнезия в патогенезата на сърдечно-съдовите болести. Магнезиев дефицит

Автор: Доц. Борислав Георгиев, д-р Радосвет Добрев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипомагнезиемия се установява при 8 до 30% от хоспитализираните пациенти1. Проучвания показват, че приемът на магнезий е по-нисък от препоръчителните дози. Около 65% от американците консумират храна, бедна на магнезий2. Данните от проучване на здравния статус и храненето от 2005–2006 г. показват, че във всички възрастови групи приемът на магнезий е по-нисък от средните изисквания, като най-нисък е при възрастните хора и при подрастващите момичета. В друго проучване Bailey et al.3 показват, че приемът на магнезий с храната е по-висок при хората, приемащи хранителни добавки в дози (350 mg за мъже и 267 mg за жени), леко надвишаващи средните нужди (268 mg за мъже и 234 mg за жени).

This content is for members only.

Сърдечна недостатъчност и депресия – патофизиологични взаимоотношения, клинично и прогностично значение

Автор: Д-р Атанас Ангелов
Болница: Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Сърдечната недостатъчност (СН) често се придружава от други заболявания, които могат да играят съществена роля при прогресията на сърдечнотo заболяване и при отгoвора към приложеното лечение53. Интересът към коморбидността при болните със СН нараства през последното десетилетие5, 11, 15, 53. Понятието „коморбидност” се дефинира като хронично състояние, което съществува при даден болен заедно с друго хронично заболяване, което вече е известно53. Коморбидностите, които се асоциират с повишени смъртност и риск за хоспитализация (свързана или несвързана със СН), са хроничната обструктивна белодробна болест и други белодробни заболявания, захарен диабет, бъбречна недостатъчност и депресия.

This content is for members only.

Обструктивна сънна апнея и внезапна сърдечна смърт (част 1)

Автор: Доц. Борислав Георгиев, д-р Николай Бонев, доц. Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

Обструктивната сънна апнея (ОСА) е често срещана болест, която има отношение към широк кръг сърдечно-съдови заболявания. По време на ОСА настъпват вегетативни, сърдечни и съдови промени, които могат да доведат до нарушения на сърдечно-съдовите структури и функции. Тези промени имат отношение към риска от внезапна смърт.

This content is for members only.

Коагулация и фибринолиза. В търсене на орален фибринолитик

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Тромбозата е свързана с активация на няколко ензимни каскади – коагулация, фибринолиза, система на комплемента и кининова система. Днес е широко разпространена терапията с орални антикоагуланти за вторична профилактика на тромбозата, но тя е свързана с неудобства – изискване за стриктен контрол и малка разлика между оптималната терапия и неадекватното лечение. Това налага въвеждането в практиката на нови антикоагуланти с по-висока специфичност и без необходимост от стриктно проследяване. Антитромбоцитните медикаменти се прилагат за вторична профилактика на атеротромбозата, а употребата на парентералните антитромбоцитни медикаменти, антикоагуланти и фибринолитици се ограничава до тяхното болнично приложение.

This content is for members only.

За ролята и мястото на тройната фиксирана антихипертензивна комбинация с периндоприл/индапамид/амлодипин

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония в световен мащаб е свързана със значима заболеваемост и смъртност на популационно ниво1, 2. През последните 10 години напредъкът на медицината и разработването на нови терапевтични стратегии и промени в официалните препоръки за лечение на хипертонията доведоха до подобрение на контрола на артериалното налягане3, 4. Съществува обаче нужда от допълнителни тратегии за контрол на хипертонията – по-сигурни и по-ефективни5, 6.

This content is for members only.

Бизопролол в терапията на хроничната сърдечна недостатъчност

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хроничната сърдечна недостатъчност (ХСН) е често инвалидизиращо и смъртоносно заболяване. То засяга 2–3% от хората в развитите страни и 10–20% от хората на 70–80-годишна възраст1, 2. ХСН е една от хроничните болести с най-висока цена – 2% от здравните разходи в развитите държави1, 3, 4. Половината от всички пациенти с ХСН умират до 4 години след поставянето на диагнозата, а 40% от пациентите, хоспитализирани по повод на СН, умират или биват рехоспитализирани в рамките на една година1.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.