Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2015


» УВОД – Ще имаме ли нов параметър за рисковата стратификация на пациен тите с метаболитен риск?
» Лечение на остър кардиоренален синдром
» Имат ли място бета-блоке рите в лечението на пациенти с периферна артериална болест
» Промени в бъбречната функция след приложение на контрастни вещества и развитие на контраст-индуцирана нефропатия
» Фамилна хиперхолестеролемия – една от разгаданите генетични причини за ранна атеросклероза (част 2)
» Роля на магнезия в патогенезата на сърдечно-съдовите болести. Магнезиева хомеостаза
» Комбинирана аналгезия с парацетамол/трамадол – клинични ефекти и лекарствени взаимодействия с антикоагуланти

УВОД – Ще имаме ли нов параметър за рисковата стратификация на пациентите с метаболитен риск?

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Много малко са българите, които представят на международни научни форуми стойностни научни разработки. Малко са и медицинските списания (извън научните списания на научни дружества), които обръщат внимание на този въпрос, понеже те са предимно фирмено-рекламни и не се занимават с истинска медицинска наука.

This content is for members only.

Лечение на остър кардиоренален синдром

Автор: Д-р Атанас Кундурджиев
Болница: Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Проблемът с лечението на острия кардиоренален синдром (CRS тип 1) е все още дискусионен, тъй като често опитите за ефективно лечение на острата сърдечна недостатъчност в условията на влошаваща се бъбречна функция са с ограничен успех и изискват терапевтични решения, отразяващи компромисите между потенциалните ползи и вреди. Към момента няма доказателства от клинични проучвания, че използването на нови агенти за лечение на остра сърдечна недостатъчност може да подобри бъбречната функция и клиничния изход.

This content is for members only.

Имат ли място бета-блокерите в лечението на пациенти с периферна артериална болест

Автор: Д-р Детелина Луканова, д-р Наделин Николов
Болница: Национална кардиологична болница

Периферната артериална болест (ПАБ) е сборно понятие за група заболявания, които водят до прогресиращи стенози и/или тромбози или аневризмални разширения на аортата и/или на нейните клонове,
включващи каротидните артерии, артериите на горните крайници, висцералните артерии и артериите на долните крайници10, 11, 13. У нас за обозначаване на ПАБ на долните и горните крайници широка
гражданственост е придобил терминът „артериална недостатъчност на крайниците”, която може да бъде хронична или остра. Хроничната артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) представлява клиничен израз на хронична диспропорция между необходимостта от кислород и доставянето му в тъканите на крайника и се дължи на намален магистрален артериален кръвоток (артериална тромбоза и/или стеноза).

This content is for members only.

Промени в бъбречната функция след приложение на контрастни вещества и развитие на контрастиндуцирана нефропатия

Автор: Д-р Илияна Петрова
Болница: Национална кардиологична болница

Контраст-индуцираната нефропатия (КИН) е едно от основните усложнения след сърдечна катетеризация или други процедури, използващи вътресъдово приложение на йодирани радио-позитивни контрастни вещества (КВ). Тя се случва при около 10% или повече от пациентите, подложени на сърдечна катетеризация. Вариациите в докладваната честота на КИН се дължат на вариациите в използваната дефиниция, както и на вариабилността във времето и честотата на лабораторните измервания след контрастната експозиция. В САЩ около 1.2 млн. сърдечни катетеризации се провеждат на година, което означава
около 120 000 случая годишно на КИН.

This content is for members only.

Фамилна хиперхолестеролемия – една от разгаданите генетични причини за ранна атеросклероза (част 2)

Автор: Доц. Людмила Владимирова, Спас Китов
Болница: Медицински университет, Пловдив

Всички пациенти с ФХ и техните семейства трябва да бъдат подложени на интензивно обучение по отношение на начина на живот, вкл. интервенция за тютюнопушене, начин на хранене и физическа активност. Сертифициран диетолог трябва да насърчава прилагането на здравословна диета с участието на цялото семейство. Основната цел на хранителните съвети е да се избегне наднормено тегло и да се намали количеството на храната и напитките с висок холестерол, наситени мазнини и съдържание на транс-мазнини. Функционалните храни, като растителни стероли и станоли, могат да се препоръчат. Редовни физически упражнения също трябва да бъдат препоръчани.

This content is for members only.

Роля на магнезия в патогенезата на сърдечно-съдовите болести. Магнезиева хомеостаза

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Магнезият е четвъртият по разпространение в организма катион и участва в много жизненоважни физиологични процеси, регулиращи сърдечно-съдовата функция. Магнезият играе ключова роля в модулирането на гладкомускулния съдов тонус, в ендотелната клетъчна функция и в миокардната възбудимост, а тези процеси заемат централно място в патогенезата на някои сърдечно-съдови заболявания като хипертония, атеросклероза, коронарна болест на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност и сърдечни аритмии. В поредица от няколко статии ще бъдат разгледани вазодилататорните, противовъзпалителните, антиисхемичните и антиаритмичните свойства на магнезия и ролята му в превенцията и терапията на сърдечно-съдовите болести.

This content is for members only.

Комбинирана аналгезия с парацетамол/трамадол – клинични ефекти и лекарствени взаимодействия с антикоагуланти

Автор: Доц. Борислав Георгиев, проф. Ива Паскалева, д-р Евелина Дончева
Болница: Национална кардиологична болница

Ефективният контрол на болката е трудно постижим с помощта на един медикамент. Повечето аналгетици не могат да бъдат предписва ни в неограничени дози поради достигане на плато на ефективността и/или от съображения за безопасност и поносимост – чернодробно увреждане (парацетамол), гастроинтестинални и сърдечно-съдови рискове (нестероидни противовъзпалителни медикаменти), седация, констипация (опиоидни агонисти) и др. Комбинацията на медикаменти от различни класове предлага ефективна аналгезия при понижени дози на медикаментите, което понижава и риска от странични ефекти.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.