Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2017» VIII научно-практическа конференция „От науката до леглото на болния. Когато научните доказателства помагат на клиничната практика“
» Основи на хипертензиологията Вариабилитет на артериалното налягане и особени форми на артериална хипертония (част 1)
» Основи на хипертензиологията. Измерване на артериалното налягане (част 2)
» Бета-таласемия майор и маркери за ранно сърдечно-съдово засягане
» Епросартан (Теветен) – непознатият ангиотензин-рецепторен блокер
» Олмесартан и 24-часовият контрол на артериалното налягане (част 1)
» Двойната ангиотензин II-рецепторна неприлизинова инхибиция (ARNi) като нова терапевтична стратегия за лечение на сърдечна недостатъчност

УВОД – VIII научно-практическа конференция „От науката до леглото на болния. Когато научните доказателства помагат на клиничната практика“

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

От 5 до 8 октомври 2017 г. в кк „Златни пясъци“ ще се проведе поредната конференция „От науката до леглото на болния“, която тази година е под надслов „Когато научните доказателства помагат на клиничната практика“.

This content is for members only.

Основи на хипертензиологията Вариабилитет на артериалното налягане и особени форми на артериална хипертония (част 1)

Автор: Доц. Елина Трендафилова, доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Вариабилитетът на артериалното налягане е познат откакто датира неговото измерване, но наличието и важността му станаха ясни при въвеждането на неинвазивните автоматични методи за измерване на налягането. Различните типове вариабилност на налягането са представени на фиг. 11. Parati и Bilo отбелязват: „Известно е, че вариациите на артериалното налягане за различни периоди от време могат да отразяват влиянието на много и различни физиологични фактори“.

This content is for members only.

радиалОснови на хипертензиологията Измерване на артериалното налягане (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Както бе посочено в табл. 1, налягането в балона трябва да бъде повишено поне с 20 mmHg над систолното налягане, което се съпровожда от изчезването на радиалния пулс, тъй като може да има аускултаторна „празнина“ (временно изчезване на тоновете след първата им поява), която е свързана с повишена артериална ригидност. Въздухът в маншета трябва да бъде изпускан със скорост 2–4 mmHg/s; по-бързата и по-бавната дефлация могат да доведат до фалшиво завишаване на налягането31. При повечето осцилометрични устройства обаче скоростта на дефлация е по-висока.

This content is for members only.

Бета-таласемия майор и маркери за ранно сърдечно-съдово засягане

Автор: Д-р Мария Димова1, доц. Бранимир Каназирев1, д-р Весела Златева1, доц. Валерия Калева2, д-р Светлана Герчева3, д-р Кристина Петрова2
Болница: 1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, Медицински университет, Варна
3Клиника по клинична хематология, Медицински университет, Варна

Бета-таласемията е наследствено заболяване, което се дължи на намалена или на пълна липса на синтез на β-глобиновата верига в молекулата на хемоглобина. Диспропорцията в синтеза на α- и β-веригите води до формиране на нестабилни агрегати с последваща вътрееритроцитна преципитация, неефективна еритропоеза и различна по степен хемолитична анемия1. Установено е, че 1.5% от глобалната популация са носители на гена на β-таласемия, като с най-висока честота се среща в страните на Средиземноморието и Южна Азия. Носителите за нашата страна са 2.4–2.5%, което се изчислява на около 170 000 души.

This content is for members only.

Епросартан (Теветен) – непознатият ангиотензин-рецепторен блокер

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Епросартан (Теветен, Майлан) е антихипертензивен медикамент, принадлежащ към групата на ангиотензин II-рецепторните блокери (АРБ). Индициран е за лечение на пациенти с есенциална хипертония при еднократно дневно приложение. Подобно на другите представители на класа, според настоящите препоръки за поведение при пациенти с артериална хипертония на Европейската асоциация по хипертония, може да се прилага за начало на лечение или в комбинирана терапия. Може да бъде комбиниран с други антихипертензивни медикаменти.

This content is for members only.

олОлмесартан и 24-часовият контрол на артериалното налягане (част 1)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Олмесартан медоксомил е познат на българските лекари след 2012 г., когато е одобрен за употреба за лечение на артериалната хипертония. Ангиотензин II реализира биологичните си ефекти чрез свързване с ангиотензиновия рецептор тип 1 (AT1) или тип 2 (AT2). AT1-рецепторът е открит в мозъка, бъбреците, миокарда, съдовете и надбъбречната жлеза, а AT2 – в надбъбречната медула, матката и мозъка. AT1-рецепторите медиират повечето от сърдечно-съдовите и бъбречните ефекти. Като всички ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ), олмесартан медоксомил проявява фармакологичните си ефекти чрез селективна блокада на AT1-рецепторите в съдовата гладка мускулатура, инхибирайки вазоконстрикторния ефект на ангиотензин II.

This content is for members only.

Двойната ангиотензин II-рецепторна неприлизинова инхибиция (ARNi) като нова терапевтична стратегия за лечение на сърдечна недостатъчност

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, при Медицински университет, София

Натриуретичните пептиди имат благоприятни кардиоренални ефекти при хронична сърдечна недостатъчност, докато ренин-ангиотензин-алдостероновата система има увреждащи ефекти. LCZ696 (сакубитрил/валсартан), регистриран под търговското име Entresto®, е инхибитор на ангиотензиновия рецептор и неприлизина, който повлиява и двете неврохормонални системи чрез инхибиция на неприлизин и предотвратява разграждането на натриуретичния пептид, като същевременно блокира ангиотензиновия АТ1 рецептор. В клинични проучвания при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност с понижена и запазена фракция на изтласкване на лявата камера Entresto® подобрява кардиореналната функция.

This content is for members only.

Heart Failure 2017

Европейското дружество по кардиология (ESC) обединява здравни специалисти, работещи в областта на сърдечно-съдовата медицина, от повече от 140 държави. Асоциацията за сърдечна недостатъчност
(HFA) е регистрирано дъщерно дружество на ESC. Нейната цел е да подобри качеството и продължителността на живота чрез превенция, диагностика и терапия на сърдечната недостатъчност, включително изграждане на мрежи за научни изследвания и образование. Годишната конференция на HFA заедно с IV световен конгрес по остра сърдечна недостатъчност се проведе на 29 април в Париж. „Няма друга среща, на която да са представяни толкова нови проучвания в областта на сърдечната недостатъчност“, проф. Алексъндър Мебаза, председател на научния комитет на конференцията. Компании и големи академични центрове представиха резултатите от последните си проучвания.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.