Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2007

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 3/2007:


» Нови препоръки за поведение при болните с хипертония на Европейското дружество по хипертония
» Диагностични възможности на магнитната резонансна томография при изследване на сърдечно-съдовата система (част I)
» Заболявания на сърдечно-съдовата система през погледа на магнитно-резонансната томография (част I)
» Централно аортно налягане. Нов поглед, два века след ерата на Коротков
» Атерогенеза и атеротромбоза – роля на тромбоцитите
» Ендогенни бета-адренергични рецепторни антагонисти
» С-реактивен протеин и остри коронарни синдроми
» Микроалбуминурията в светлината на превенцията на сърдечно-съдовите заболявания при болни с артериална хипертония, захарен диабет и метаболитен синдром
» Оптимално ли е лечението на свързаната със затлъстяването хипертония или какви са ползите от проучването HOS?
» Нискодозовата антихипертензивна комбинирана терапия – ползи и предимства
» Метаболитен синдром: критерии за диагностика и възможности за антихипертензивна терапия с Диротон

Нови препоръки за поведение при болните с хипертония на Европейското дружество по хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

В юнския брой на списание J Hypertension бяха публикувани новите препоръки за поведение при болни с хипертония на Европейската асоциация по хипертония и Европейското дружество по кардиология. Много лекари си зададоха въпроса дали това не са пренаписани стари препоръки и какво ново може да има в публикация от 80 страници, което да промени лечебно-диагностичния подход в Европа по отношение на хипертонията. Твърде много са новите насоки за по-добра оценка на риска и съпътстващите заболявания, както за по-доброто измерване на налягането. Обръща се особено внимание на домашно измереното налягане от пациента с цел по-адекватна информация за терапевтичното повлияване.

PDF-download

Диагностични възможности на магнитната резонансна томография при изследване на сърдечно-съдовата система (част I)

Автор: Д-р Емилия Мишева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ, Пловдив

Откритията на фундаменталните науки – физика, химия и биология, както и постиженията на изчислителната техника, електрониката и дигитализацията на модерната медицинска апаратура, усъвършенстваха възможностите на образната диагностика. Днес се говори за телемедицина и телерадиология. Осъществяването на телеконферентна връзка при изпращане или получаване на определен обем информация за извършване на консултации, обсъждането на трудни диагностични
случаи се предопределят от достигнатото съвършенство в комуникационните системи и компютърната технология.

PDF-download

Заболявания на сърдечно-съдовата система през погледа на магнитно-резонансната томография (част I)

Автор: Д-р Емилия Мишева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ, Пловдив

Цялостната преценка на пациентите със сърдечно заболяване в идеалния случай включва информация за анатомията на сърцето и магистралните съдове, за функцията на сърдечните камери и клапи, за миокардната перфузия и тъканната характеристика на нормалния и абнормно променения с наличие на цикатрикс или инфилтрация с патологични субстанции миокард. Анатомията на сърдечните кухини и кръвоносните съдове може да бъде сравнена с аутопсионен материал с висока корелационна достоверност чрез използване на няколко от образните диагностични методики на съвременната медицина: селективната ангиокардиография, свръхбързата компютърна томография, ехокардиографията и изключително чувствителната, неинвазивна магнитно-резонансна томография (МРТ).

PDF-download

Централно аортно налягане. Нов поглед, два века след ерата на Коротков

Автор: Д-р Борислав Георгиев, Александър Александров – студент V курс, специалност „Медицина“
Болница: Национална кардиологична болница, Медицински университет, София

Палпаторният метод за измерване на артериалното кръвно налягане, въведен от Рива Рочи през 1886 г., и по-късно аускултаторният метод, въведен от Коротков през 1905 г., са постижения в медицината, позволяващи на лекарите да идентифицират асимптомни пациенти с висок риск. Въпреки това, тези два метода, датиращи от преди повече от 100 години, трябва да бъдат ревизирани и преоценени с цел подобряване на антихипертензивната терапия и оценката на риска при хипертониците.

PDF-download

Атерогенеза и атеротромбоза – роля на тромбоцитите

Автор: Д-р Данаил Аврамов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Тромбоцитите не са просто частици от клетки, които изпълняват механична роля в хемостазата. Те взаимодействат активно с ендотела и другите кръвни клетки и отделят множество активни субстанции, участващи по различен начин в процесите на атеросклероза и атеротромбоза. Началната атеросклеротична плака започва живота си с липидно петно, но по-нататъшният й растеж и евентуалното настъпване на усложнения са тясно свързани с участието на тромбоцитите.

PDF-download

Ендогенни бета-адренергични рецепторни антагонисти

Автор: Д-р Николай Темнялов
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински университет, Варна

Безспорно е, че създаването на собствена, т. е. самостоятелна оригинална концепция за ендогенни бета-адренергични рецепторни антагонисти (ЕБАРА) при здраве и при болест в организма на човека и на лабораторни животни не може да възникне просто случайно или дори преднамерено. Напротив, това стана закономерно, като едно истинско логично следствие в хода на нашите дългогодишни фармакологични експерименти за охарактеризиране на уреята като ендогенен метаболитен фактор с регулаторна активност.

PDF-download

С-реактивен протеин и остри коронарни синдроми

Автор: Доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Острите коронарни синдроми (ОКС) налагат необходимостта от бърза диагностика и спешна хоспитализация. Тези пациенти представляват варираща популация по отношение на рисковите фактори и прогнозата. Нестабилната атеросклеротична плака, която руптурира и предизвиква остра атеротромбоза при ОКС, е едновременно и причина, и резултат на системния възпалителен процес. Днес съществуват доказателства, че възпалителният процес в съдовата стена в продължение на години води до развитие и прогресия на атеросклерозата и в един момент става една от главните причини за руптурата на плаката. Интензификацията на възпалителния процес хистологично се характеризира с инфилтрация на възпалителни клетки в нестабилната плака, а in vivo – чрез локално повишение на температурата в стената на коронарния съд.

PDF-download

Микроалбуминурията в светлината на превенцията на сърдечно-съдовите заболявания при болни с артериална хипертония, захарен диабет и метаболитен синдром

Автор: Д-р Арпине Киркорова, доц. Красимира Ненова, доц. Жанета Георгиева
Болница: УМБАЛ „Св. Марина”, Клиника по вътрешни болести, Варна

Представеният обзор разглежда предиктивната роля на микроалбуминурията не само като маркер за ранно бъбречно увреждане, а и като такъв за генерализирана eндотелна дисфункция и повишен сърдечно-съдов риск при диабетици и хипертоници. Микроалбуминурията влиза като неотделим компонент в триадата на ранните съдови промени заедно с левокамерната хипертрофия и абнормната дебелина на интимата на общата сънна артерия, измерена ултразвуково. При хипертоници и при пациенти с гранично артериално налягане микроалбуминурията предполага четирикратно повишен риск от ИБС като независим и по-силен предиктивен фактор от тютюнопушенето, дислипидемията, затлъстяването, напредналата възраст и мъжкия пол.1

PDF-download

Оптимално ли е лечението на свързаната със затлъстяването хипертония или какви са ползите от проучването HOS?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Според становище на Световната здравна организация затлъстяването е с най-голям принос за повишаване на болестността в развитите страни. Големите услия за намаляване на сърдечно-съдовата смъртност могат да не доведат до успех при разрастващата се епидемия от затлъстяване1. Честотата на хората с наднормено тегло и затлъстяване в развитите и в някои развиващи се страни е между 40% и 60%.1 Напоследък се обръща по-голямо внимание на обиколката на талията при определяне на риска отколкото на индекса на телесна маса.2 С нарастването на броя на затлъстелите лица нараства и делът на хипертонията на популационно ниво. Редица епидемиологични проучвания (напр. NHANES и Фрамингамското проучване) доказват тясната връзка между телесното тегло и артериалното налягане. Статистическите данни сочат, че при 60-70% от хипертониците повишената мастна тъкан може директно да окаже влияние върху повишаването на артериалното налягане.

PDF-download

Нискодозовата антихипертензивна комбинирана терапия – ползи и предимства

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

През последните години се обръща особено внимание на необходимостта от прилагане на комбинирана антихипертензивна терапия с цел по-добър контрол на артериалното налягане и по-сигурна органна протекция. Комбинираната терапия осигурява и по-добър комплаянс от страна на пациентите. В препоръките на Европейската асоциация по хипертония и Европейското кардиологично дружество нискодозираната антихипертензивна терапия се предлага като алтернатива на монотерапията за начало на лечението на болните с хипертония. Осъществен е мета-анализ на 354 проучвания с цел да се установи ефекта на петте основни класа антихипертензивни медикаменти, самостоятелно или в комбинация, върху кръвното налягане, нежеланите ефекти и редукцията на риска по отношение на инсулта и свързаните с исхемичната болест на сърцето инциденти.

PDF-download

Метаболитен синдром: критерии за диагностика и възможности за антихипертензивна терапия с Диротон

Автор: Проф. Н. А. Шостак, Д. А. Аничков
Болница: РГМУ

Независимо от това, че метаболитният синдром (МС), като патогенетично взаимосвързана съвкупност от рискови фактори за сърдечно-съдовите заболявания, е описан сравнително неотдавна1, в литературата съществуват множество публикации, посветени на различни аспекти на това състояние (1262 препратки при въвеждане на ключовите думи „metabolic syndrome and insulin resistance” в базата данни MEDELINE). Такова изключително внимание на изследователите към проблема МС се обяснява с няколко причини. На първо място, наличието на МС се асоциира с многократно увеличаване на риска от сърдечно-съдови заболявания и смъртност2. На второ място, разпространението на това състояние постоянно се увеличава3.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.