Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2016» Могат ли лекарства да причинят или изострят сърдечната недостатъчност?
» Транскатетърното имплантиране на аортна клапа – съвременна алтернатива на оперативното лечение при тежка дегенеративна аортна стеноза
» Фармакология на липидопонижаващите медикаменти
» Анализ на ефективността на разходите при приложение на инхибитор на PCSK9 за лечение на хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия и превенция на сърдечно-съдови събития при възрастни – пример с еволокумаб
» Терапия на дислипидемиите с фенофибрат и с комбинирана лекарствена форма със симвастатин/фенофибрат
» Бета-блокери в терапията на сърдечно-съдовата болест (част 1)
» Преглед на научните доказателства със сакубитрил/валсартан и място в актуализираните клинични ръководства

УВОД – Могат ли лекарства да причинят или изострят сърдечната недостатъчност?

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Сърдечната недостатъчност (СН) е сред най-често срещаните болестни състояния в ежедневната практика. Тази година бе публикувано новото ръководство на Европейската кардиологична асоциация за диагностика и лечение на острата и хроничната СН1. Комплексният подход за лечение на тези болни може сам по себе си да допринесе за негативните изходи от заболяването, да влоши състоянието на пациентите или да увеличи честотата на рехоспитализациите. Средният брой на ежедневно прилаганите медикаменти е 6.8. Те са насочени не само към СН, но и се прилагат за лечение на съпътстващи болестни състояния като артрит, захарен диабет тип 2 и др. Установено е, че 88% от болните със СН приемат лекарства и продукти без прескрипция и 34.8% – билки.

This content is for members only.

Транскатетърното имплантиране на аортна клапа – съвременна алтернатива на оперативното лечение при тежка дегенеративна аортна стеноза

Автор: Д-р Веселин Вълков1, доц. Бранимир Каназирев2
Болница: 1Първа клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна; Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Дегенеративната аортна стеноза е най-често срещаният сърдечен клапен порок при възрастни. Според различни източници достига 4.5% във възрастта над 75 години. Аортната стеноза е и най-често срещаното структурно заболяване на сърцето, нуждаещо се от оперативно лечение. В развитите страни тя е оценена като обществено значим здравен проблем, тъй като честотата ѝ нараства с увеличаването на средната възраст на популацията, при възрастни болни е значително повишен и по-тежък коморбидитетът, увеличава се периоперативният риск при стандартна хирургична операция за смяна на клапата.

This content is for members only.

Фармакология на липидопонижаващите медикаменти

Автор: Доц. Румяна Симеонова, проф. Георги Момеков
Болница: Катедра по фармакология, фармакотерапия, токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Липидоснижаващите средства се използват за лечение на дислипидемиите, които представляват основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания и имат важно значение за първичната и вторичната профилактика на коронарната болест на сърцето и инсултите1–4. Дислипидемиите са първични и вторични. Първичните форми са генетично детерминирани. Вторичните форми са следствие на други заболявания: диабет, алкохолизъм, нефротичен синдром, ХБН, медикаментозни и др.

This content is for members only.

Анализ на ефективността на разходите при приложение на инхибитор на PCSK9 за лечение на хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия и превенция на сърдечно-съдови събития при възрастни – пример с еволокумаб

Автор: Д-р Борислав Борисов1, доц. Борислав Георгиев2
Болница: 1„Прескрипция“ ЕООД, София
2Национална кардиологична болница

Повишеното ниво на LDL-холестерола е един от основните фактори, които определят риска от сърдечно-съдови заболявания. Целта на настоящия анализ е да се демонстрира клиничната и икономическата стойност от понижаването на LDL-холестерола с инхибитора на PCSK9 еволокумаб. Въз основа на съображенията за качество на грижите, приложен е болестспецифичен измерител за здравната полза: ефективно лекуваните пациент/години (ETPY-те), при който се съчетава продължителността на живота с вероятността да се постигнат препоръчителните нива на LDL-холестерола, за да се редуцира честотата на сърдечно-съдовите събития.

This content is for members only.

Терапия на дислипидемиите с фенофибрат и с комбинирана лекарствена форма със симвастатин/фенофибрат

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Модерната концепция за атерогенезата подчертава критичната роля, която липопротеините играят в атеросклеротичния процес. В ранните етапи на образуване на атерома се наблюдава дисфункция на съдовия ендотел, свързана с ефектите на липопротеините с ниска плътност (LDL) – липопротеините с най-висок атерогенен потенциал. LDL-частиците се окисляват в съдовата стена и се поемат от макрофагите, които се превръщат в класически пенести клетки. Този процес допълнително стимулира отлагането на липиди и инициира каскадата на възпалението, което води до образуване на атеросклеротична плака.

This content is for members only.

Бета-блокери в терапията на сърдечно-съдовата болест (част 1)

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2, доц. Румяна Симеонова2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Бета-блокерите са широко използвани медикаменти за терапията на много клинични състояния в първичната медицинска помощ. Те се назначават на пациентите с гръдна ангина, с преживян миокарден инфаркт, както и на пациентите с диагностицирана сърдечна недостатъчност с цел да бъде понижена честотата на сърдечно-съдовите инциденти и смъртността. Бета-блокерите се използват отдавна за терапия на хипертонията; те са сред основните медикаменти за моно- и комбинирана терапия според препоръките на ESC/ESH, но не са медикаменти на първи избор според NICE препоръките на Великобритания и ръководствата на САЩ при тази индикация.

This content is for members only.

Преглед на научните доказателства със сакубитрил/валсартан и място в актуализираните клинични ръководства

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Entresto® (сакубитрил/валсартан) e единственият представител на класа на ангиотензин-рецепторните неприлизинови инхибитори (ARNI), препоръки за приложението на който при лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване има в актуализираните ръководства както на Европейското дружество по кардиология (ESC), така и на Американския колеж по кардиология (ACC), Американската сърдечна асоциация (AHA) и Дружеството по сърдечна недостатъчност на Америка (HFSA) от 2016 г.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.