Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2018» Увод – Диагностиката и лечението на много младите и на много възрастните хора не са обект на съвременното обучение
» Антихипертензивна терапия. Сравнение на различни класове антихипертензивни медикаменти (част 2)
» Рутинна терапия с бета-блокери след остър миокарден инфаркт: все още неразрешен въпрос
» Комбинирана терапия на дислипидемиите със статин и езетимиб. Ефикасност и безопасност на фиксираната комбинирана форма розувастатин/езетимиб
» Терапия на смесената дислипидемия със статин и фибрат
» Физическа активност и хранене при пациентите със сърдечна недостатъчност

Увод – Диагностиката и лечението на много младите и на много възрастните хора не са обект на съвременното обучение

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Болестите се подмладяват, населението на Европа застарява и въпреки това болшинството рандомизирани проучвания включват предимно пациенти в напреднала възраст. Малко са проучванията, които анализират терапевтични подходи при млади хора и при пациенти над 80-годишна възраст. Това се отразява на стратегиите за диагностика и лечение, тъй като болшинството нормативни документи и препоръки за поведение на международните организации са базирани на резултатите от рандомизирани клинични проучвания.
И тъй като препоръките се стремят да унифицират подходите в Европа, и понеже липсват мащабни анализи за резултати от терапевтично поведение при лица под 40–50 години и над 80–85 години, ние като лекари сме затруднени в избора на лечение, понеже личното впечатление или мнението на експерт не са достатъчни, за да се чувстваме комфортно при диагностиката и терапията на тези групи болни (и не само болни) хора.

This content is for members only.

Антихипертензивна терапия. Сравнение на различни класове антихипертензивни медикаменти (част 2)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

На фиг. 1с, 2b и 3а са представени ефектите на АСЕ-инхибиторите, които не се различават сигнификантно от тези на диуретиците за всички изходи, не се различават от тези на бета-блокерите, макар данните за смъртността да будят притеснения, и се различават от ефектите на калциевите антагонисти – АСЕ-инхибиторите са сигнификантно по-ефективни в превенцията на сърдечната недостатъчност и маргинално по-слабо ефективни в превенцията на инсулта. В табл. 4а са представени сравненията за АСЕ-инхибиторите и АРБ, а на фиг. 4а са представени ефектите на АСЕ-инхибиторите и АРБ по отношение на всички изходи. Трябва да се отбележи обаче, че 17 118 пациенти от общо 17 728, включени в този анализ, са от проучването ONTARGET25, така че метаанализът отразява основно данните от проучването ONTARGET.

This content is for members only.

Рутинна терапия с бета-блокери след остър миокарден инфаркт: все още неразрешен въпрос

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

От 80-те години насам смъртността от миокарден инфаркт се е понижила с около 25% в западните държави не само поради рутинното навлизане в практиката на дефибрилацията, мониторирането и ранната коронарна реперфузия, но и поради въвеждането на антитромбоцитните медикаменти, бета-блокерите, статините, инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) и ангиотензин-рецепторните блокери. Реперфузионната ера започна през 80-те години, когато тромболитичната терапия бе въведена рутинно при миокардния инфаркт с ST-елевация (STEMI), след като няколко рандомизирани контролирани проучвания показаха понижение на смъртността и по-добро запазване на левокамерната фракция на изтласкване при тромболиза в сравнение със стандартната терапия. Рандомизираните проучвания от края на 90-те години, обобщени от метаанализ на Keeley през 2003 г.1, показват превъзходството на първичната перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) пред тромболизата при STEMI. Според съвременните препоръки първичната ПКИ е терапия на избор при STEMI2. Ранен инвазивен подход – коронарна ангиография в първите 24 часа след първия контакт, се препоръчва за пациентите с миокарден инфаркт без ST-елевация (NSTEMI)3.

This content is for members only.

Комбинирана терапия на дислипидемиите със статин и езетимиб. Ефикасност и безопасност на фиксираната комбинирана форма розувастатин/езетимиб

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Атеросклеротичната коронарна болест на сърцето е основна причина за заболеваемост и смъртност в индустриализирания свят1, 2. Хиперхолестеролемията и особено повишеното ниво на LDL-холестерола са сред най-важните рискови фактори за коронарната болест3. Приложението на липидопонижаващи подходи – хранителни режими и медикаментозно лечение, понижава нивото на общия и LDL-холестерола, което е асоциирано с понижение на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност4–8.
Серумното ниво на холестерола се определя основно от синтеза му в черния дроб и от абсорбцията му от храносмилателната и жлъчната система9. Холестерол-понижаващите медикаменти –
инхибитори на 3-хидрокси-3-метилглутарил-коензим А (HMG-CoA)-редуктазата (статини), блокират само биосинтетичния път на холестерола, водят до изпразване на интрацелуларните депа на холестерола, стимулират отстраняването на LDL-холестерола от плазмата и понижението на неговата концентрация10, 11. Въпреки това голяма част от пациентите с хиперхолестеролемия не отговарят ефективно на терапията със статини и не достигат прицелните нива на LDL-холестерола.

This content is for members only.

Терапия на смесената дислипидемия със статин и фибрат

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Смесената или комбинираната дислипидемия се определя като нарушение на липидния метаболизъм, характеризиращо се с високи нива на триглицеридите в състава на липопротеините с много ниска плътност (VLDL) и на липопротеините с междинна плътност (IDL), с ниско ниво на HDL и с повишена концентрация на малки плътни LDL-частици (sd-LDL)1. Богатите на триглицериди липопро­теини (включително Lp-a) се наричат апо В-фракция, тъй като апо В е преобладаващият аполипопротеин в тези липопротеини и представлява по-точен показател за измерване на богатите на триглицериди липопротеини поради стехиометричното си отношение към общата концентрация на LDL2, 3.
Високите стойности на апо В корелират и с атеросклерозата и коронарната артериална болест.

This content is for members only.

Физическа активност и хранене при пациентите със сърдечна недостатъчност

Автор: Любомир Бранков
Кореспондент на „Арбилис“ на Конгреса на Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност, Виена 2018

На годишния конгрес на Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност във Виена бяха представени резултатите от редица проучвания, които привлякоха вниманието на лекари и пациенти. Сред тях две са особено интересни и касаят физическата активност и храненето при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.