Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2011

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 5/2011:


» Увод – За профилактиката и пропастта между познанието и реалния живот
» Комбинирана антихипертензивна терапия (част II) Медикаментозни комбинации
» Нови данни потвърждават по-голямo намаление на артериалното налягане при пациенти с диабет, които са лекувани с TWYNSTA,® в сравнение със самостоятелна терапия с amlodipine
» Клинична ефективност на фиксираната комбинация от валсартан, амлодипин и хидрохлоротиазид за постигането на прицелно артериално налягане
» Нови подходи за перорална антикоагулация – ще се промени ли стратегията?
» Pradaxa® – Нова революционна терапия за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене Pradaxa® (активна съставка: dabigatran etexilate) е първият революционен перорален антикоагулант, който получава одобрение от Европейската комисия за профилактика на инс
» Място на ендотелин-рецепторния антагонист босентан в терапията на белодробната артериална хипертония при болни със склеродермия
» Силденафил и мястото му в лечението на белодробната артериална хипертония (част II)
» Новите препоръки за поведение при дислипидемиите на Европейското кардиологично дружество/Европейската асоциация по атеросклероза, 2011 Някои конкретни предимства на atorvastatin
» Рамиприл в профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания
» Място на бета1-селективните бета-блокери в ежедневната кардиологична практика с фокус върху бизопролол
» Рилменидин в лечението на артериалната хипертония

Увод – За профилактиката и пропастта между познанието и реалния живот

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Напоследък в научната литература и в публичните медии бе тиражирана информацията, че във Франция през последните години честотата на инфарктите и на коронарната смърт е намалявала с 5–6% годишно. Тези данни окуражават лекарите в Европа и сочат, че адекватната профилактика може да намали сърдечно-съдовата смъртност значително, независимо че населението на Европа застарява. За съжаление това не може да се каже за някои други държави, сред които е и България. Трудно можем да направим анализ на какво се дължат нашите лоши резултати, но можем през някои единични рискови фактори да анализираме успехите или затрудненията в контрола на риска.

PDF-download

Комбинирана антихипертензивна терапия (част II). Медикаментозни комбинации

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Съществуват седем основни класа антихипертензивни медикаменти с множество представители от всеки клас – поради това броят на комбинациите е огромен. Медикаментозните комбинации се определят като препоръчителни, приемливи и неприемливи/неефективни въз основа на прогнозата, антихипертензивната ефективност, сигурността и поносимостта.

PDF-download

Нови данни потвърждават по-голямo намаление на артериалното налягане при пациенти с диабет, които са лекувани с TWYNSTA,® в сравнение със самостоятелна терапия с amlodipine

Резултатите показват, че при пациенти с хипертония и с диабет и с допълнителен риск за сърдечно-съдови инциденти TWYNSTA®, лекарството, което комбинира в една таблетка telmisartan (ангиотензин-рецепторен блокер) и amlodipine (блокер на калциевите канали) в сравнение с терапия единствено с amlodipine:
• Осигурява по-голямо намаление на артериалното налягане, необходимо да се постигне допустимата граница на кръвно налягане при пациентите с допълнителния рисков фактор1
• Позволява по-голямо намаление на артериалното налягане за 24-часов период при по-голям процент от пациентите, които постигат желаните граници на кръвното налягане1
• Осигурява бързо начало на действие, с по-голямо намаление на артериалното налягане, което се наблюдава още след една седмица лечение

PDF-download

Клинична ефективност на фиксираната комбинация от валсартан, амлодипин и хидрохлоротиазид за постигането на прицелно артериално налягане

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е най-разпространената хронична болест в развиващите се страни и е най-честата причина за търсене на лекарска помощ. Тя е и основният фактор, допринасящ за сърдечно-съдовата и бъбречната заболеваемост и смъртност. Ранната диагностика и системният контрол на артериалното налягане под прицелни стойности гарантират забавяне на еволюцията на усложненията от хипертонията в целия сърдечно-съдов и бъбречно-съдов континуум. Епидемиологични проучвания показаха, че дори малко понижение на артериалното налягане (2 mmHg) може да има голям ефект върху смъртността от исхемична болест
на сърцето и инсулт (съответно понижение със 7% и 10%).1 Въпреки това, контролът на хипертонията остава незадоволителен в световен мащаб. Данните от EUROASPIRE III установиха лош контрол на артериалното налягане и незначителен дял от високоисковата популация на страната, с контрол на налягането под прицелни стойности (собствени данни).

PDF-download

Нови подходи за перорална антикоагулация – ще се промени ли стратегията?

Автор: Доц. Ива Паскалева, д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалният и венозният тромбемболизъм са причина за значителна заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Антагонистите на витамин К (варфарин, аценокумарол, фенпрокумон) са единственият клас перорални антикоагуланти, които понастоящем са в клинична употреба, продължаваща вече 50 години. Въпреки че ефективно предотвратяват тромбемболизма, приложението им е ограничено от тесния им терапевтичен интервал, изискващ чест антикоагулантен контрол и мониториране на дозата, което е допълнително затруднение за пациента и лекаря. Днес в процес на разработка са няколко перорални антикоагуланти, които изглеждат ефективни, по-сигурни и по-удобни.

PDF-download

Pradaxa® – Нова революционна терапия за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене Pradaxa® (активна съставка: dabigatran etexilate) е първият революционен перорален антикоагулант, който получава одобрение от Европейската комисия за профилактика на инсулта

Активната съставка на Pradaxa® – dabigatran etexilate – е по-ефикасна и причинява по-малко кръвоизливи в сравнение с препаратите, познати до момента. Досега прилаганата стандартна терапия с warfarin в продължение на повече от 50 години има доста ограничения, като напр. необходимостта от редовно проследяване и различни взаимо действия с храни и лекарства, които водят до това, че само половината от подходящите пациенти получават warfarin и по-малко от половината от тези пациенти са контролирани в желания терапевтичен прозорец.

PDF-download

Място на ендотелин-рецепторния антагонист босентан в терапията на белодробната артериална хипертония при болни със склеродермия

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Много са патогенетичните механизми, участващи в еволюцията на белодробната артериална хипертония (БАХ). БАХ е тежко заболяване, чиято едногодишна преживяемост без специфично лечение възлиза на около 50%.2 Белодробното съдово ремоделиране, тромбозата и вазоконстрикцията са механизми, които директно повишават белодробната съдова резистентност, която (оставена без лечение) води до деснокамерна сърдечна недостатъчност и смърт. Във Венецианската класификация на белодробната хипертония от 2003 г. са включени колагенозите, като причина за белодробна хипертония (група 1), и в класификацията на белодробната хипертония от Дана Пойнт от 2008 г. в група 1 (БАХ) остават включени като съединителноъканна болест (вкл. и склеродермия).1 До тогава са получени убедителни данни, че при някои колагенози има голяма вероятност да се развие БАХ. Днес знаем, че 10–12% от пациентите със склеродермия развиват БАХ,3, 4 която е основна причина за смъртността при тези пациенти.5, 6 Все повече данни показват, че комбинираната терапия, насочена към различни патофизиологични механизми, е по-ефективна в терапията на БАХ при болните със склеродермия (СС-БАХ).

PDF-download

Силденафил и мястото му в лечението на белодробната артериална хипертония (част II)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Силденафил повишава физическия капацитет сигнификантно в сравнение с плацебо,34 без разлика по отношение на ефективността между трите групи на различни дози. Подобрението на резултата от 6-минутния тест на ходене е изразено от 4 седмица. След 12 седмици плацебо-коригираното повишение на средното разстояние, изминато за 6 минути (първичен критерий), е 45 m в групата на силденафил 20 mg (99% CI 21–70; p<0.001) (фиг. 1). Анализът на чувствителността, взимащ в съображение липсващите данни, потвърди основния анализ (p

PDF-download

Новите препоръки за поведение при дислипидемиите на Европейското кардиологично дружество/Европейската асоциация по атеросклероза, 2011 Някои конкретни предимства на atorvastatin

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Липидният метаболизъм може да бъде нарушен както по отношение на промени в липопротеиновата функция, така и по отношение на плазмените липидни нива. Дислипидемиите включват широк спектър от липидни нарушения, някои от които са от особено значение за развитието на сърдечно-съдови заболявания. Съществуват и вторични дислипидемии, развиващи се в хода на други заболявания. През 2011 г. бяха публикувани препоръките на Европейското кардиологично дружество/Европейската асоциация по атеросклероза за поведение при дислипидемии.1 Те обобщават всички доказателства до момента и систематизират познанието с цел изграждане на по-оптимални алгоритми за поведение.

PDF-download

Рамиприл в профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Рамиприл е един от дългодействащите АСЕ-инхибитори и е сред най-предписваните по света представители от класа. По ред причини (доказателства от големи проучвания, богат опит от клиничната практика и убедителни предимства за цена/полза) той е най-прилаганият и предпочитан АСЕ-инхибитор в много развити страни. АСЕ-инхибиторите действат чрез инхибиция на ензимната активност на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ); няма асоциация между действието на медикамента и рениновото ниво (ренинът се синтезира и освобождава от бъбрека), въпреки факта, че АСЕ-инхибиторите са най-ефективни при налична висока плазмена ренинова активност.

PDF-download

Място на бета1-селективните бета-блокери в ежедневната кардиологична практика с фокус върху бизопролол

Автор: Проф. Димитър Раев
Болница: Медицински институт на МВР, София

Терапията с бета-блокери (ББ) заема основно място в лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Техните антиисхемични, антихипертензивни и антиаритмични свойства успешно се използват от години. Сравнително отскоро се установи ползата от бета-адренергичната блокада и при пациенти със сърдечна недостатъчност. ББ се разделят на 2 основни групи по отношение афинитета си към бета1-адренергичните рецептори – неселективни и селективни. Целта на тази статия е да акцентира върху кардиоселективността и свързаните с нея предимства при най-селективния от класическите ББ – бизопролол.

PDF-download

Рилменидин в лечението на артериалната хипертония

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

Централната нервна система (ЦНС), и в частност структури в мозъчния ствол, играят важна роля в регулацията на периферната циркулация.1 Доказана е ролята на повишената симпатикова нервна активация при есенциална хипертония.2 Повишената симпатикова активност повлиява и двата хемодинамични компонента на артериалното налягане (АН) – периферното съдово съпротивление и минутния обем. Свръхактивираната симпатикова нервна система (СНС) и повишените нива на катехоламините имат отношение към съдовата и левокамерната хипертрофия, както и към полиорганните промени и прогресията на заболяването.3 СНС е в тясна връзка с повишената активност на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), както и с повишената инсулинова резистентност.4 Съществуват различни пътища, невротрансмитери и асоциирани с тях рецептори, които са включени в централната нервна регулация на сърдечно-съдовата система, съответно артериалното кръвно налягане. Известни са -адренергични рецептори, имидазолинови рецептори, серотонинергични рецептори.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.