Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2008

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 6/2008:


» Оптималната превенция на сърдечно-съдовите заболявания изисква не само пари
» Белодробна артериална хипертония
» Синтетични и ендогенни бета-адренергични рецепторни антагонисти – сравнителни фармакологични аспекти
» Първична профилактика на сърдечно- съдовите заболявания – съвременни терапевтични подходи и предизвикателства
» Ендомиокардната катетърна биопсия – забравена, но все още полезна
» Класификация на хипертонията, базирана на риска, и роля на комбинираната терапия
» Защо Dironorm®?
» Генеричните лекарства и безопасността на пациента. Дали промяната на солта не променя медикамента? Или как правилно да изберем оптималния генеричен медикамент
» Режим, базиран на Micardis®, помага на повече пациенти да контролират артериалното си налягане Нови проучвания показват ползи на Micardis® (telmisartan) в комбинация с amlodipine и hydrochlorothiazide
» Еректилна дисфункция и сърдечно-съдова болест
» Diovan® (valsartan) намалява предсърдното мъждене – перспектива отвъд контрола на артериалното налягане

Оптималната превенция на сърдечно-съдовите заболявания изисква не само пари

Автор: Д-р Борислав Георгиев

Публикувани наскоро данни в списанията Circulation и Diabetes Care сочат за огромните ползи от прилагането на практика на стратегиите за профилактика. Изследователите от Американската сърдечна асоциация и Американската диабетна асоциация анализират данните от големи анализи и установяват огромните ползи от прилагането на антитромбоцитната профилактика при високо-рисковите пациенти, от постигането на прицелните стойности на артериалното налягане и LDL-холестерола и от спирането на тютюнопушенето. Анализите на популационно ниво сочат, че 78% от възрастното население на САЩ се нуждаят от прилагане на поне един профилактичен подход. Изследователите установяват, че оптималният контрол на риска ще намали за период от 30 години честотата на миокардните инфаркти с повече от 60% и на инсултите с повече от 30%.
Продължителността на живота ще се удължи с 1,3 години и ще се подобри качеството на живота.

PDF-download

Белодробна артериална хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Белодробната артериална хипертония (БАХ) е хронично прогресивно заболяване на белодробната съдова система. Нелекувана, БАХ води до деснокамерна сърдечна недостатъчност и смърт в рамките на няколко месеца от диагностицирането на заболяването. Вазоконстрикцията, ремоделирането на белодробната съдова стена и тромбозата in situ се смятат за ключови фактори в патогенезата на заболяването. Въпреки големия напредък в разбирането на патофизиологията и терапията през последните години, БАХ остава сериозно заболяване със значима болестност и смъртност и липса на лечение. От съществено значение е ранната диа гностика на болестта и установяването на етиологията й.

PDF-download

Синтетични и ендогенни бета-адренергични рецепторни антагонисти – сравнителни фармакологични аспекти

Автор: Д-р Николай Д. Темнялов, д.м.
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна

Целта на настоящата обзорна и позиционна статия е да се направи опит за детайлно разглеждане и критично обсъждане на резултати и данни, получени в експерименти в условия in vivo и in vitro, със синтетични и ендогенни бета-адренергични рецепторни антагонисти (ЕБАРА) – преценявани от фармакологична гледна точка. Безспорно, още в началото трябва да се подчертае, че няма данни за такъв опит за представяне на собствени и чужди литературни данни под такъв сравнителен ъгъл. Според нас би могъл успешно да се използва следният комплекс от избрани критерии за фармакологично сравняване. Комбинирано и последователно разглеждане на установени научни факти в условия in vivo, in vitro и на тъканно-клетъчно ниво, включително с мембранни фракции, т. е. на молекулярно ниво – поотделно за двете основни групи. Като работен вариант избираме да се подчертава диференцираната фармакологична характеристика – с оглед на това доколко разглежданото
действие или ефект е общо свойство за двете сравнявани групи или е предимно собствена фармакологична особеност.

PDF-download

Първична профилактика на сърдечно- съдовите заболявания – съвременни терапевтични подходи и предизвикателства

Автор: Д-р Марияна Дякова,1 д-р Емилия Караславова,2 д-р Теодора Димитрова3
Болница: 1 Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София 2 Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, Медицински университет, Пловдив 3 Катедра Медико-биологични науки, Медицински университет, Варна

Първичната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) се базира на цялостен мениджмънт на основните рискови фактори посредством медикаментозна и немедикаментозна терапия. Четири са съвременните медикаментозни терапии, които са в основата на мениджмънта на кардиоваскуларния риск: модифициране (понижаване) на холестерола, понижаване на артериалното налягане, антиагрегантна терапия и преустановяване на пушенето. Налице са доказателства за ползотворното действие на всяка една от тях за почти всички хора, независимо от степента на наличните рисковите фактори, но пропорционално на степента на установения абсолютен риск за развитие на ССЗ. Това означава, че големи групи от населението може да бъдат облагодетелствани, което същевременно би довело и до големи разходи в здравеопазването. В този смисъл определянето на приоритети – рискови групи от населението и рентабилни терапевтични схеми, е задължително.

PDF-download

Ендомиокардната катетърна биопсия – забравена, но все още полезна

Автор: Д-р Милко Стоянов, д-р Чавдар Шалганов, д-р Борислав Динов, д-р Катя Алексиева, д-р Александър Доганов, д-р Максим Денев, д-р Марин Павлов
Болница: Национална кардиологична болница

Въведение
Амилоидозата представлява екстрацелуларно отлагане на фибрилерния белтък амилоид в стените на малките кръвоносни съдове и в различни органи с нарушаване на нормалната тъканна структура и функция.1 Едновременно могат да бъдат засегнати един или повече органи, най-често бъбреци, сърце, слезка, черен дроб. Клиничните прояви при амилоидоза зависят изцяло от това кои органи и системи са ангажирани от процеса. Доказването на миокардно ангажиране приживе е трудно. Използват са различни методи – инвазивни и неинвазивни, но най-точно и достоверно е хистологичното изследване.

PDF-download

Класификация на хипертонията, базирана на риска, и роля на комбинираната терапия

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Установяването на зависимост между повишеното артериално налягане и сърдечно-съдовия риск повлия националните и международните препоръки за класификация, превенция и терапия на хипертонията. Нова дефиниция, предложена от Hypertension Writing Group (2005), предлага подход за диагностика и терапия, базиран на глобалния риск. По такъв начин, дори при липса на повишение на артериалното налягане, пациентите могат да попаднат в групата на умерен или висок риск поради наличието на допълнителни сърдечно-съдови рискови фактори, патологични маркери и увреждания на прицелните органи. Европейските препоръки от 2007 г. продължават традицията за класификация на хипертонията въз основа на гранични стойности, но обръщат внимание и на мултифакторния анализ при оценката на сърдечно-съдовия риск и при избора на терапия. Всички препоръки подкрепят тезата за лечение на повечето пациенти с 2 или повече антихипертензивни медикаменти.

PDF-download

Защо Dironorm®?

Автор: Д-р Андреас Вертес
Болница: Болница „Св. Стефан”, Кардиологично отделение, Будапеща

Хипертонията е комплексно заболяване, което засяга повече от една органна система и при което много на брой, свързани помежду си фактори допринасят за появата на повишено кръвно налягане. Терапията, при която се прилага едно лекарство, използва един механизъм на действие и следователно често са необходими много високи дози от лекарството, за да се понижи кръвното налягане. Прилагането на високи дози може да увеличи риска от дозозависими нежелани лекарствени реакции, които могат да попречат на пациента да спазва графика на приемане и дозировката. Монотерапията контролира адекватно кръвното налягане при приблизително половината от пациентите с лека хипертония.

PDF-download

Генеричните лекарства и безопасността на пациента. Дали промяната на солта не променя медикамента? Или как правилно да изберем оптималния генеричен медикамент

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Една от стратегиите за разработване на нови генерични продукти е използването на различни соли на одобрени фармакологично активни вещества в приетата дозировка след оценка на биоеквивалентността. Тази стратегия представлява предизвикателство за контролните органи в случаите, при които е необходимо потвърждаването на биоеквивалентността на продуктите, съдържащи такива фармацевтични алтернативи, с оглед на безопасността и ефективността и особено по отношение на тяхната взаимна заменяемост. Лекарите, прилагащи масово генеричните медикаменти, трябва да бъдат добре запознати с особеностите на различните генерични лекарства с оглед разликите в техните соли. Чрез някои примери за най-прилагания калциев антагонист – амлодипин, ще разгледаме разликите между различните генерични продукти в резултат на различната сол.

PDF-download

Режим, базиран на Micardis®, помага на повече пациенти да контролират артериалното си налягане Нови проучвания показват ползи на Micardis® (telmisartan) в комбинация с amlodipine и hydrochlorothiazide

Берлин, Германия, 18 юни, 2008. Резултати от две нови проучвания за MICARDIS® (telmisartan) в свободна комбинация с amlodipine или във фиксирана комбинация с hydrochlorothiazide (HCTZ) 25 mg потвърждават, че базираният на telmisartan режим при лечение на пациенти с хипертония и с риск от сърдечно-съдови заболявания осигурява мощен и продължителен контрол на артериалното налягане при широк кръг от пациенти, включително и на трудните за контрол пациенти.1-5 Резултатите от проучването бяха представени на 18 Научна среща на Европейската асоциация по хипертония и на 22 Научна среща на Международната асоциация по хипертония в Берлин, Германия.

PDF-download

Еректилна дисфункция и сърдечно-съдова болест

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Еректилна дисфункция е невъзможността за постигане или поддържане на ерекцията, необходима за осъществяването на полов акт.1 Еректилната дисфункция е често срещано физиологично нарушение. В световен мащаб повече от 100 милиона мъже страдат от това заболяване.2 Еректилната дисфункция е резултат от комплексното взаимодействие между съдови, неврологични, хормонални и физиологични фактори.3 Достигането и поддържането на ерекцията изисква адекватен артериален кръвоток и блокиране на венозния отток. Следователно заболяванията, засягащи функцията на артериалната и венозната система, повлияват негативно и еректилната функция. Честотата на сърдечно-съдовата болест е висока в мъжката популация и нараства с възрастта.

PDF-download

Diovan® (valsartan) намалява предсърдното мъждене – перспектива отвъд контрола на артериалното налягане

Автор: Д-р Борислав Динов
Болница: Национална кардиологична болница

В съвременната кардиология се обръща все поголямо внимание на първичната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Резултатите от много проучвания позволиха да се идентифицират рисковите фактори за т. нар. социално-значими сърдечно-съдови заболявания – ИБС, мозъчен инсулт, артериална хипертония; да се разработят модели за предсказване на риска от бъдещи неблагоприятни събития. През последните години започна де се обръща внимание и на едно друго заболяване с не по-малка тежест за обществото – предсърдното мъждене. То е причина за 1/3 от хоспитализициите по повод на аритмия. По данни за страните от Европейския съюз от 2006 г., годишната сума за лечение на предсърдно мъждене възлиза средно на 3000 евро на пациент. Значимостта на проблема нараства, имайки предвид застаряването на населението в развитите държави и факта, че заболеваемостта и болестността от предсърдно мъждене се увеличават с нарастване на възрастта в популацията.1

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.