Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2009

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 6/2009:


» УВОД
» Белодробна хипертония (част 2)
» AСЕ-инхибитори и АТ1-блокери – още една възможност в лечението на рака
» Сравнителна оценка на индексите на локална артериална ригидност на каротидна, брахиална и феморална артерия
» Статини и сърдечна недостатъчност
» Плейотропни ефекти на статините в терапията на дислипидемиите
» Амлодипин, лизиноприл и тяхната комбинация в терапията на есенциалната хипертония
» Сравнителна бионаличност на два лекарствени продукта с удължено освобождаване, съдържащи metoprolol succinate
» Ефективност, сигурност и качество на живот на терапията с Lodoz (бизопролол/хидрохлоротиазид) спрямо амлодипин при възрастни пациенти със систолна хипертония
» Ролята на Moxonidine в комбинираната терапия на артериална хипертония при пациенти с метаболитен синдром и/или диабет тип 2
» Aliskiren (Rasilez®) – първият директен ренинов инхибитор, предоставящ ефективен 24-часов контрол на артериалната хипертония
» От „механизми на вазодилатацията“ към нови въпроси в кардиоваскуларната медицина

УВОД: Нови терапевтични възможности

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

На 30 ноември 2009 г. Европейската комисия даде разрешение за употреба на Dronedarone (Multaq®, Sanofi Aventis) в 27-те страни-членки на Европейския съюз. Липсата на нови антиаритмични медикаменти през последните години прави това одобрение за употреба много важно. Dronedarone (Multaq®) се препоръчва за профилактика на пристъпите или за намаляване на сърдечната честота при възрастни клинично стабилни болни с непостоянно предсърдно мъждене. Доказателствата от редица проучвания сочат, че Dronedarone (Multaq®) намалява хоспитализациите и смъртността при болните с предсърдно мъждене/предсърдно трептене.
В резултат на повече от 15 години разработване и изследвания, болните с предсърдно мъждене вече имат възможност за ново лечебно повлияване. А това никак не е малко, тъй като това касае около 4,5 милиона болни в Европа, а предсърдното мъждене обуславя 1/3 от хоспитализациите по повод на аритмии.

PDF-download

Белодробна хипертония (част 2)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Скрининг и диагноза на белодробната хипертония
Дефиниция на белодробната хипертония
Терминът белодробна хипертония се отнася до наличието на абнормно високо белодробно съдово налягане. Белодробната артериална хипертония (БАХ) е субкатегория на белодробната хипертония (Венецианска група I) (табл. 1) – двата термина не са равнозначни. Конвенционалната дефиниция на БАХ, използвана в клиничните проучвания, се основава на следните стойности: средно белодробно артериално налягане в покой>25 mmHg при нормално пулмокапилярно налягане ?15 mmHg и белодробна съдова резистентност >3 единици по Wood.

PDF-download

AСЕ-инхибитори и АТ1-блокери – още една възможност в лечението на рака

Автор: Д-р Генка Кръстева,1 д-р Емилия Лакова,2 доц. Руси Марев1
Болница: 1Катедра „Експериментална и клинична фармакология”; 2Катедра „Физиология и патофизиология”, Медицински университет, Плевен

Ренин-ангиотензиновата система (RAS) обичайно се асоциира със системната регулация на кардиоваскуларната хомеостаза, а лекарствата, които инхибират нейната активност (АСЕ-инхибитори и АТ1-блокери) са популярни като антихипертензивни и органопротективни средства. Вече е общоприет факт наличието на локални (тъканни) RAS в редица органи (сърце,кръвоносни съдове, бъбреци, панкреас, мозък, мастна тъкан и др.), чиято роля за органната физиология и патофизиология доминира над тази на циркулиращата RAS. Ето защо не предизвиква особено голяма изненада находката на елементи на RAS в туморните тъкани. Компонентите на RAS са различно експресирани в различните малигнени тумори в сравнение с кореспондиращите им здрави тъкани.

PDF-download

Сравнителна оценка на индексите на локална артериална ригидност на каротидна, брахиална и феморална артерия

Автор: Д-р Яна Симова, проф. Цветана Кътова, доц. Велислава Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Въведение: Изследването на локалната артериална ригидност (АР) с помощта на „Ехо-трекинг” е сравнително нов неинвазивен метод за оценка на сърдечно-съдовия риск и със самостоятелно значение по отношение на предсказването на бъдещи сърдечно-съдови инциденти.
Цел: Поставихме си за цел да сравним индексите на локалната АР, оценена с помощта на „Ехо-трекинг”, в областта на каротидната, брахиалната и феморалната артерия.

PDF-download

Статини и сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

Хидроксиметилглутарил-коензим А-редуктазните инхибитори (статини) са утвърден клас медикаменти, широко използвани в превенцията и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, като намаляват общата смъртност и сърдечно-съдовите събития при исхемична болест на сърцето (ИБС), в това число при стабилна ангина и след миокарден инфаркт. Ползата от статини при установена сърдечна недостатъчност (СН) обаче не е достатъчно убедителна. От една страна ИБС е превалираща етиологична причина за СН, така че нейната превенция със статини може да намали прогресията на сърдечната недостатъчност.

PDF-download

Плейотропни ефекти на статините в терапията на дислипидемиите

Автор: Проф. Върбан Ганев1, доц. Ива Паскалева2, д-р Борислав Георгиев2
Болница: 1СУ „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет; 2 Национална кардиологична болница

В последните 10 години се появиха изненадващи резултати за ранните благоприятни ефекти на лечението с инхибитори на 3-хидрокси-3-метилглутарил-коензим А-редуктазата (статини), някои от които независими от ефектите върху липидните нива. Тези ефекти се означават като плейотропни ефекти. Вероятни механизми, по които статините понижават сърдечно-съдовия риск независимо от липидните нива, са антитромботичните и противовъзпалителните им ефекти, антиоксидантите и имуномодулаторните им ефекти, стабилизиране на атероматозните плаки, ендотелната вазодилатация, водеща до понижение на налягането в артериалната система и повишение на кръвотока.

PDF-download

Амлодипин, лизиноприл и тяхната комбинация в терапията на есенциалната хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Добре известно е, че само малка част от болните с хипертония отговарят на монотерапията. Можем да очакваме постигане на прицелни стойности на артериалното налягане при монотерапия при болните с лека до умерена хипертония при не повече от 40%. Някои пациенти имат много добър отговор към монотерапия, а други – твърде слаб. Комбинирана антихипертензивна терапия се назначава в случаите, в които артериалното налягане не може да бъде контролирано адекватно чрез монотерапия с цел постигане на балансиран и адитивен антихипертензивен ефект при минимални странични ефекти.

PDF-download

Сравнителна бионаличност на два лекарствени продукта с удължено освобождаване, съдържащи metoprolol succinate

Автор: Eric Sicard, M.D., главен изследовател
Болница: Клиничен център Algorithme Pharma Inc., Montreal, Quebec, Canada

Метопролол е бета1-селективен блокер, тоест той действа на бета1-рецепторите в сърцето в значително по-ниски дози от тези, които са необходими за повлияване на бета2-рецепторите. Той няма бетастимулиращ ефект и притежава незначителен мембрано-стабилизиращ ефект.
Метопролол намалява или блокира стимулиращия ефект на катехоламините (които се освобождават при физически или умствен стрес) върху сърцето. Той намалява тахикардията, понижава сърдечния дебит и контрактилитета и понижава кръвното налягане.

PDF-download

Ефективност, сигурност и качество на живот на терапията с Lodoz (бизопролол/хидрохлоротиазид) спрямо амлодипин при възрастни пациенти със систолна хипертония

В последно време ниско-дозовата медикаментозна комбинация се препоръчва като антихипертензивна терапия на първи избор. Диуретик в много ниска доза (напр. хидрохлоротиазид 6.25 mg) може да потенцира ефекта на другия медикамент без странични метаболитни ефекти. JNC VI1 препоръчва нискодозовата комбинация бизопролол/хидрохлоротиазид 2.5 mg/6.25 mg (Lodoz 2.5/6.25) като терапия на първи избор при есенциална хипертония. Бизопролол фумарат е кардиоселективен бета1-блокер без вътрешна симпатикова активност. Проучванията показват, че ефектът на хидрохлоротиазид 6.25 mg е адитивен към ефекта на бизопролол 2.5 mg.

PDF-download

Ролята на Moxonidine в комбинираната терапия на артериална хипертония при пациенти с метаболитен синдром и/или диабет тип 2

Автор: Д-р Христо Матеев
Болница: УБ „Лозенец”, София

Захарният диабет тип 2 (ЗД) и хипертонията са взаимно потенциращи се състояния и водят до преждевременна сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност.1 Развитието на ЗД е късна проява на предшестващи метаболитни разстройства. В ранните фази се наблюдават инсулинова резистентност и хиперинсулинемия. С течение на времето резервите на панкреаса се изчерпват, инсулиновите нива намаляват и се изявява ЗД. Ранното разпознаване на този „метаболитен синдром” е желателно и осъществимо. Според дефиницията на NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program Third Adult Treatment Panel) метаболитният синдром се характеризира с проявата на поне три от следните пет клинични и лабораторни рискови фактори: абдоминално затлъстяване (коремна обиколка >102 cm за мъже и >88 cm за жени), хипертония (АН ?130/85 mmHg), хипергликемия (кръвна захар на гладно ?110 mg/dl).

PDF-download

Aliskiren (Rasilez®) – първият директен ренинов инхибитор, предоставящ ефективен 24-часов контрол на артериалната хипертония

Автор: д-р Красимира Христова
Болница: Национална кардиологична болница

Контролът на артериалното налягане (АН) продължава да бъде значим медико-социален проблем, независимо от големите терапевтични възможности в тази област и неоспоримите доказателства за ползата от редукцията на АН по отношение на сърдечно-съдовата смъртност и заболеваемост. Aliskiren (Rasilez®) е първият представител на найновия клас антихипертензивни медикаменти – директни ренинови инхибитори. Той действа в точката на активиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), осигурявайки едновременна супресия на ангиотензин І, ангиотензин ІІ и плазмената ренинова активност (ПРА), която е независим предиктор за сърдечно-съдов риск.

PDF-download

От „механизми на вазодилатацията“ към нови въпроси в кардиоваскуларната медицина

Автор: Д-р Николай Д. Темнялов, д.м.
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов”, Варна

Проведеният пореден 10 Международен симпозиум на тема „Механизми на вазодилатацията” от 31 май до 3 юни 2009 г. в Япония, в сравнение с първите (отначало през три, а по-късно през четири години), водещи началото си от 1977 г. в Антверпен, Белгия, по основните показатели е най-добрият от всички предишни симпозиуми. Аргументите произтичат не само от многократно нарасналия брой отпечатани резюмета и съдържанието на отпечатаните статии в солидни томове от избрани доклади през следващата година. Накратко казано, главното в авторитетното утвърждаване на този тематичен симпозиум е в това, че участват все повече известни изследователи в тази област от целия свят.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.