Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2012

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 6/2012:


» Лекарската професия ще бъде най-добра за жените през 2013 г.
» Стабилна стенокардия (част 1). Диагностика
» История на детската кардиология в Националната кардиологична болница
» Клинично приложение на бета-блокерите – доказателства и противоречия
» 24-часов контрол на артериалното налягане и сърдечната честота
» Синдром на ДиДжордж
» Биомаркери и сърдечна недостатъчност

Лекарската професия ще бъде най-добра за жените през 2013 г.

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Престижното списание „Форбс“ посочи, че през 2013 г. най-добра за жените ще бъде професията на лекаря. Сред анализираните параметри са задоволството от работата и равнището на доходите. Международните анализи показват висок дял на професионалисти, доволни от работата и от заплащането си. В първата петица на професиите са лекарките, специалистките по здравни грижи, жените-учени в медицината, юристките и съдийките.
Но дали това важи за България?

PDF-download

Стабилна стенокардия (част 1). Диагностика

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Атеросклерозата и заболяванията, които причинява тя – коронарна болест на сърцето, инсулт, периферна артериална болест, са болести на съвременното общество. Атеросклеротични лезии са открити при египетски мумии отпреди 3500 години,1 с описания на гръдната болка в папирусите, въпреки че това заболяване едва ли е имало голямо значение за здравето на хората по онова време. Днес обаче сърдечно-съдовата болест е най-честата причина за смърт, като начинът на живот се приема за основна причина за тлъстяването, диабета, дислипидемията и възпалението, които видят до развитие на атеросклероза. Ролята на възпалението в етиологията на атеросклерозата и като потенциална цел на терапията е обект на голям интерес от страна на учените. Голямо количество данни има в подкрепа на тезата, че атеросклерозата и коронарната болест са предотвратими болести.

PDF-download

История на детската кардиология в Националната кардиологична болница

Автор: Доц. Маргарита Цонзарова
Болница: Клиника по детски болести и детска кардиология, Национална кардиологична болница

В 1962 г. в ІІІ Градска болница се разкрива кабинет за консултации на деца със сърдечни заболявания. Малко по-рано в болницата започва работа катедрата на ИСУЛ (Институт за следдипломно усъвършенстване на лекари) по сърдечно-съдова хирургия под ръководството на проф. К. Стоянов. Детското отделение, разкрито в ІІІ ГОБ през 1961–62 г. със завеждащ д-р Савова е обявено за клинично отделение към катедрата по Детски болести – ИСУЛ. Първи ръководител на клиничното отделение е проф. Драган Бобев (старши), а по-късно проф. В. Бъчварова. През 1964 г. на работа в отделението постъпва проф. Д. Величкова, която има за задача да разшири дейността в областта на детската кардиология. Оформя се първото ядро от специалисти, посветили се на „детското сърце” – проф. Д. Велич кова, д-р Д. Илиев, д-р Р. Дойнова.

PDF-download

Клинично приложение на бета-блокерите – доказателства и противоречия

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Бета-блокерите са сред най-често прилаганите медикаменти в кардиологията. След тяхното въвеждане в практиката преди повече от 40 години те постепенно намират място в лечението на исхемичната болест на сърцето, артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност, ритъмни нарушения и други по-редки болестни състояния. Благоприятните ефекти на бета-блокерите при миокардна исхемия, хипертония и сърдечна недостатъчност бяха открити съответно преди 50, 45 и 35 години. В експертния консенсусен документ на Европейското кардиологично дружество от 2004 г. тяхното приложение в кардиологичната и не-кардиологична практика е добре дефинирано.1 Впоследствие редица проучвания специално или ненасочено анализиращи тяхното място в практиката поставят редица въпроси, сред които най-важните са дали всички представители на класа са еднакви и за кои от тях имаме убедителни данни за ползи, базирани на рандомизирани проучвания, за увеличаване на преживяемостта и намаляване на смъртността на пациентите.

PDF-download

24-часов контрол на артериалното налягане и сърдечната честота

Автор: Доц. Вера Сиракова
Болница: ДКЦ „Света Марина”, Варна

Артериалната хипертония (АХ) е изключително сериозен проблем на общественото здравеопазване в световен мащаб, тъй като е основен рисков фактор за развитие на мозъчно-съдова и исхемична болест на сърцето, на сърдечна и бъбречна недостатъчност. Годишно около 1.5 милиарда души развиват усложненията на АХ, които стават причина за 7.1 милиона случая на преждевременна смърт. Целта на антихипертензивната терапия е да намали заболеваемостта и смъртността, свързани с повишеното артериално налягане (АН), без да влошава качеството на живот на хипертоника. Основните ползи от лечението са резултат от понижението на АН per se.2, 3 Съвременните общоприети препоръки, базирани на резултатите от многобройни интервенционални проучвания, са за понижение на АН до <140/90 mmHg при общата популация и до <130/80 mmHg при хипертониците с диабет или хронично бъбречно заболяване.

PDF-download

Синдром на ДиДжордж

Автор: Д-р Боряна Чомпалова, д-р Десислава Баева
Болница: Кардиологично отделение, МБАЛ „Пловдив”

Синдромът на ДиДжордж е първично имунодефицитно заболяване, асоцииращо се с податливост към инфекции, дължаща се на дефицит в Т-клетъчната продукция и активност. Заболяването е открито и описано за първи път от детския ендокринолог Анджело ДиДжордж през 1968 година. Честота му е 1:4000 новородени, като това съотношение подлежи на коментар, тъй като една част от случаите с този синдром остават недиагностицирани официално. Дължи се най-често на делеция на дългото рамо на 22 хромозома (22q11.2). В 80% от случаите се касае за спорадични случаи, а в по-малко от 10% има наследственост по автозомно-доминантен тип. Възможна е изява на белези на синдрома в резултат на други хромозомни аномалии, фетален алкохолен синдром, диабет на майката, прием на изотретионин в периода на вътреутробното развитие.

PDF-download

Биомаркери и сърдечна недостатъчност

Автор: Доц. Жанета Георгиева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна; МБАЛ „Св. Марина”, Варна

Наблюдението, че ренин-ангиотензин-алдостероновата система, адренергичната система и системата на възпалението са активирани при сърдечна недостатъчност, насърчи изследването на зависимостта между много биоактивни молекули и клиничния изход. Силна негативна зависимост е установена между преживяемостта и плазмените нива на норадреналин, ренин, аргинин-вазопресин, алдостерон, предсърден и мозъчен натриуретичен пептид, ендотелин-1 и много възпалителни маркери – тумор-некротичен фактор и неговите рецептори, С-реактивен протеин и скоростта на утаяване на еритроцитите. Маркерите на оксидативния стрес, като окислени липопротеини с ниска плътност и серумно ниво на уреята, също са асоциирани с лош клиничен изход и понижена преживяемост при пациентите с хронична сърдечна недостатъчност.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.