Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2013

NK5_korici


» УВОД – Три ръководства за поведение при болни с артериална хипертония за една година – стана ли по-ясно?
» Кардиоренален синдром – определение, класификация, клинично значение и терапевтично поведение
» Предсказваща стойност на коронарния артериален калциев скор за наличие на обструктивна коронарна болест в сравнение с ЕКГ стрес тест при симптомни пациенти с гръдна болка
» Ползите от фиксираната комбинация рамиприл/амлодипин за лечение на болни с артериална хипертония
» Диагностичен подход при остър коронарен синдром
» Клинични ефекти на метопролол при сърдечно-съдови заболявания

Увод – Три ръководства за поведение при болни с артериална хипертония за една година – стана ли по-ясно?

Автор: Доц. Борислав Георгиев Главен редактор

През 2013 г. Европейската асоциация по хипертония (ESH) публикува своите нови насоки за поведение при болни с артериална хипертония. Ръководството бе прието много добре от европейската общност и бе оценено като полезно с нови практически насоки за поведение и улесняване на процеса по диагностика и лечение. За първи път европейското ръководство е базирано на медицината на доказателствата.

Статията – PDF

 

 

 

Кардиоренален синдром – определение, класификация, клинично значение и терапевтично поведение

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Бъбречната дисфункция е често срещано усложнение на естествено прогресиращите сърдечни заболявания и е особено изявена при сърдечна недостатъчност. Пациентите с бъбречна болест често имат съпътстваща сърдечна болест. Голяма част от хоспитализираните пациенти имат разностепенна сърдечна и бъбречна дисфункция. Първичната дисфункция на единия от тези органи често води до вторична дисфункция на другия. Това взаимодействие е патофозиологична основа на клинична нозологична единица, наречена кардиоренален синдром. Концепцията за кардиореналния синдром го определя като „патофизиологично състояние на сърцето и бъбреците, при което острата или хроничната дисфункция на единия орган индуцира остра или хронична дисфункция на другия“.

Статията – PDF

 

 

 

Предсказваща стойност на коронарния артериален калциев скор за наличие на обструктивна коронарна болест в сравнение с ЕКГ стрес тест при симптомни пациенти с гръдна болка

Автор: Д-р Атанас Ангелов, доц. Йото Йотов, доц. Атанас Пенев
Болница: Първа кардиологична клиника, МБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Целта на проучването е да се определи каква е предсказващата стойност на коронарния артериален калциев скор (CACS – coronary artery calcium score) за наличие на обструктивна исхемична болест на сърцето (оИБС) при пациенти със стабилна симптоматика на гръдна болка и да се направи сравнение с конвенционалния диагностичен метод – ЕКГ стрес тест.

Статията – PDF

 

 

 

Ползите от фиксираната комбинация рамиприл/амлодипин за лечение на болни с артериална хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е обществен здравен проблем, който засяга >25% от възрастното население в света. Разпространението є се увеличава с възрастта, с 90% остатъчен риск при нормотензивни лица на възраст от 55 до 65 години3. Хипертонията е идентифицирана като водещ рисков фактор за смъртност и се нарежда на трето място сред водещите причина за нетрудоспособност. Въпреки наличието на множество антихипертензивни медикаменти, диагностиката, лечението и контролът на хипертонията са далеч от идеалното равнище, с постигане на контрол на артериалното налягане между 6 и 30% в различни общности по света. Несъпричастността към антихипертензивното лечение е свързана с по-лош контрол на артериалното налягане и с висока честота на сърдечно-съдови инциденти.

Статията – PDF

 

 

 

Диагностичен подход при остър коронарен синдром

Автор: Д-р Кирил Карамфилов, д-р Живка Стойкова, доц. Диана Трендафилова, проф. Юлия Джоргова
Болница: УМБАЛ „Света Екатерина“, София

Острата гръдна болка е един от най-честите симптоми на пациентите, посетили спешните звена. Нейната поява предполага остър коронарен синдром (ОКС), но след диагностична оценка само между 15 и 25% от пациентите с остра гръдна болка са с ОКС1. Редица диагностични процедури подобриха точността и ефикасността на оценката на тези пациенти. Тук се включват кръвни биомаркери за миокардна увреда2, помощни алгоритми за стратификация на болните според техния риск от усложнения, ранен и дори незабавен тест с натоварване3, радионуклидно скениране за групата с нисък риск4, многосрезова компютърна томография за оценка на анатомичните промени в коронарните артерии, белодробен емболизъм или аортна дисекация5 и въвеждане в практиката и използване на възможностите на звена за гръдна болка6 и създаване на алгоритми за остри състояния и за бърза оценка на риска на пациентите.

Статията – PDF

 

 

 

Клинични ефекти на метопролол при сърдечно-съдови заболявания

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Бета-блокерите са група сърдечно-съдови медикаменти с благоприятни терапевтични ефекти в целия сърдечно-съдов континуум – при хипертония, остра и хронична коронарна болест на сърцето, за профилактика след преживян инфаркт (превенция на реинфаркт и внезапна сърдечна смърт), сърдечна аритмия и хронична сърдечна недостатъчност. В сравнение с неселективните бета-болкери, кардиоселективните β1-блокери имат предимства при пациентите, при които се налага избягване на β2-рецепторната блокада в бронхите и периферните кръвоносни съдове, както и при пациенти с бронхообструктивна и/или периферна артериална болест. Неблагоприятните ефекти на бета-блокерите върху хомеостазата на плазмената глюкоза и еректилната функция могат да бъдат избегнати чрез селективно приложение.

Статията – PDF

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.