Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1-2/2010

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 1-2/2010:


» УВОД: 2010 – година на белия дроб
» Биомаркери в издишания въздух
» Температура на издишания въздух – неинвазивен маркер на белодробно възпаление
» Клинично и молекулно стадиране при НДБК
» Бронхиектазии в детската възраст
» Паразитози с белодробна локализация
» Лечение на респираторните инфекции, причинени от при пациенти с муковисцидоза
» Клинични аспекти на антибиотичната резистентност при пациенти с инфекции на долните дихателни пътища, придобити в обществото (собствено проучване)
» Чуждите тела в дихателните пътища при децата
» Диагностично значение на трахеалния лаваж при недоносени деца
» Изкуството, наречено бронхоскопия – история, приложение, бъдеще в педиатрията
» Муковисцидоза при деца – клинична и генетична характеристика
» Дългосрочни ефекти и преживяемост при терапията с ендотелин-рецепторния антагонист Tracleer (Bosentan)
» НОВОСТИ

УВОД: 2010 – година на белия дроб

Автор: Доц. Владимир Максимов
Болница: Ръководител на Катедра по белодробни болести и Началник на клиника СБАЛББ „Св.София“

Годината 2010 е обявена за Година на белия дроб. Това решение беше взето на форума на международните респираторни дружества, състоял се на 06.12.2009 в Канкун, Мексико. Основания за това решение са:
1. Голямата честота на белодробните болести и високият леталитет – повече от 10 милиона души по света умират от тях, хроничните болести на дихателните пътища определят 7% от общата смъртност в целия свят.
2. В страни с ниско и средно икономическо развитие белодробните болести, като астма, ХОББ, туберкулоза, рак на белия дроб, в последните години бележат значително увеличение и създават редица проблеми.
3. Необходимо е уеднаквяване на поведението – диагностично и терапевтично, при белодробните болести с цел намаляване на заболеваемостта и смъртността от белодробни заболявания.смъртността от белодробни заболявания.

PDF-download

Биомаркери в издишания въздух

Автор: Доц. Тодор Ал. Попов
Болница: Клиника по алергология и астма, София

Във въздуха, който човек издишва, се съдържат над 3500 компонента, болшинството от които са летливи органични вещества. Много от тях отразяват функционирането на организма като цяло (системни биомаркери), но някои от тях са резултат от процеси в белодробните тъкани и дихателните пътища в частност (белодробни биомаркери). Без съмнение, въвеждането на методи за количествена и качествена оценка на белодробните биомаркери в издишан въздух би подобрило неимоверно диагностиката и контрола на хронични болести като бронхиалната астма и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Използваните към момента подходи включват директното измерване на газообразни компоненти в издишания въздух – азотен оксид, въглероден оксид, и индиректния анализ на възпалителни индикатори в кондензат от издишан въздух (КИВ) – маркери на оксидативния стрес (водороден пероксид, изопростани), производни на азотния оксид (нитрати и нитрити),

PDF-download

Температура на издишания въздух – неинвазивен маркер на белодробно възпаление

Автор: Д-р Татяна Стоева, доц. Росица Митрова, д-р Маргарита Ганева, д-р Лора Бояджиева
Болница: Детска клиника, УБ „Лозенец”, София

Бронхиалната астма (БА) е възпалително заболяване на дихателните пътища (ДП), а вазодилатацията, заедно с ангиогенезата и васкуларното ремоделиране, е основна характеристика на хроничното възпаление. Установено е, че болните с БА имат повишен температурен обмен в дихателните пътища и повишена температура на издишания въздух (ТИВ), в резултат на повишен бронхиален кръвоток. За да изследваме тази връзка, ТИВ беше измерена при 33 деца с БА на възраст от 4.5 до 14 години (18 момчета и 15 момичета) заедно с показателите на функционално изследване на дишането и 15 здрави контроли. Сред групата на болните деца 13 провеждат профилактика с инхалаторни кортикостроиди (ИКС), 8 с левкотриенови антагонисти (ЛТА) и 12 са без контролиращо лечение. При всички е отчетен добър контрол на заболяването и FEV1 над 80% от предвидената за съответната възраст стойност. Стойностите на ТИВ при асматици варират от 29.3 до 34.7 С без сигнификантна разлика между изследваните групи.

PDF-download

Клинично и молекулно стадиране при НДБК

Автор: Д-р Радостина Чернева, доц. Огнян Георгиев, доц. Даниела Петрова

Молекулното или генноекспресионно профилиране на туморите е съвременно направление в онкологията, което обединява генетични и молекулярнобиологични подходи. Основната идея е откриването и валидирането на биологични маркери, допълващи стандартните клинични показатели. Целите са: подобряване на ранната диагноза; осигуряване на адекватна прогноза, стратифициране на пациентите в рискови групи и проследяването им; откриване на предиктивни маркери и маркери за създаване на таргетни терапии. Молекулното профилиране и стадиране е възприето и като концепция по отношение на белодробния карцином. Въпреки че е частично залегнала в седемата ревизия на TNM системата, все още липсват официално възприети биологични маркери, намерили приложение в медицинската практика.
Ключови думи: Молекулно профилиране, биологични маркери, молекулно стадиране

PDF-download

Бронхиектазии в детската възраст

Автор: Доц. Пенка Переновска
Болница: Детска клиника, МБАЛ „Александровска”, Медицински университет, София

Бронхиектазиите се характеризират с разширение на отделни бронхи и необратими морфологични изменения (деструкция на бронхиалната стена и перибронхиалната тъкан), Честотата им е около 1%, като в 40% се диагностицират преди шестата година, а в 20% – между 6- и 7-годишна възраст. Диагнозата се потвърждава от КТ и фибробронхоскопия. Най-честа клинична изява е хроничната кашлица със слузно-гнойна експекторация и бронхиалната обструкция. Независимо от успехите на антибактериалната терапия и гръдната хирургия, лечението на бронхиектазната болест е трудно. При неповлияване на симптомите от консервативното лечение трябва да се прецени необходимостта от хирургична интервенция.
Ключови думи: бронхиектазии, бронхоскопия, храчка, цитология, оперативно лечение

PDF-download

Паразитози с белодробна локализация

Автор: Д-р Нина Янчева, проф. Татяна Червенякова
Болница: Специализирана болница за активно лечение на пациенти с инфекциозни, паразитни и тропически болести „Проф. Иван Киров”

Глобалните промени в климата и рязкото увеличение на човешката популация води да промени в природните екосистеми, а пътуването между различни континенти довежда до повишаване на трансмисията на паразити към хората. Настоящата статия има за цел да представи някои паразитози, ангажиращи и белите дробове. В тази група се включват голям брой нозоологични единици, поради което не всички са разгледани в настоящия обзор. Значително е повишена честотата на белодробни паразитози при пациенти с имунодефицитни синдроми, особено ХИВ-позитивни. Ключови думи: белодробни паразитози, висцерална лайшманиоза, токсоплазмоза, амебиаза, аскаридоза, стронгилоидоза, токсокароза, ехинококоза, ХИВ.

PDF-download

Лечение на респираторните инфекции, причинени от при пациенти с муковисцидоза

Автор: Ас. Гергана Петрова,1 гл. ас. Таня Стратева2
Болница: 1 Детска клиника, УМБАЛ „Александровска” 2 Катедра по микробиология, Медицински университет, София

Антибиотиците са един от най-съществените компоненти от съвременното лечение на пациентите с муковисцидоза, благодарение на което е достигната средна продължителност на живота над 30 години. Качеството на живот и преживяемостта зависят и от липсата или наличието на успех при антибиотичната ерадикация на първоначалната и следващите инфекции с P. aeruginosa в ранните години на пациента, както и от лечението на последващите екзацербации. Целта на терапията е ерадикация на P. aeruginosa от дихателните пътища и избягване на хронифициране на инфекцията. В този обзор се описва ролята на антибиотиците при лечението на пациентите с муковисцидоза и инфекция с P. aeruginosa. Без съмнение изолирането на P. aeruginosa от болен без такава предхождаща инфекция трябва да се третира
агресивно. Комбинацията от системни и инхалаторни антибиотици се прилага в различни центрове по света. Няма обаче обективни доказателства за предпочитане на определен вид терапевтичен режим.

PDF-download

Клинични аспекти на антибиотичната резистентност при пациенти с инфекции на долните дихателни пътища, придобити в обществото (собствено проучване)

Автор: Д-р Павлина Глоговска,1 доц. Явор Иванов,1 д-р Елена Борисова,1 д-р Цаня Попова,2 д-р Пламен Павлов1
Болница: Клиника по пневмология и фтизиатрия1, Клиника по вътрешни болести2 УМБАЛ „ Д-р Георги Странски” Плевен

Въведение: Инфекциите на долните дихателни пътища, придобити в обществото, са заболявания с медико–социална и здравно икономическа значимост. Цел на нашето клинично наблюдение е да се оцени клиничната значимост на антибиотичната резистентност при пациенти с инфекции на долните дихателни пътища, придобити в обществото. Материал и методи: За 5-годишен период в клиниката са проучени 353 пациенти с ППО, ХОББ, бронхиектазии – екзацербация, с установени патологични изолати. Пациентите са разделени на две сравнявани групи – със сензитивни(S)ирезистентни(R)на тестваниантибиотици микроорганизми. Използвани са социологически, клинични и микробиологични методи за диагностика.

PDF-download

Чуждите тела в дихателните пътища при децата

Автор: Доц. Цоло Цолов
Болница: Началник на Детско УНГ отделение на Клиника с катедра УНГ болести, Медицински университет, София УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ”, София

Авторът анализира резултатите от 1179 бронхоскопии, извършени през периода 1993–2008 г. при деца с диагноза или съмнение за чуждо тяло в долните дихателни пътиша. Работи се с модерни ригидни бронхоскопи на фирмата „Storz” и „Friedel” с инжекционно обдишване. Чужди тела са открити при 60.8 % от бронхоскопираните деца, като 78.4% бяха деца от 1- до 3-годишна възраст. Най-често срещаните чужди тяла са слънчогледовите семки (22.3%), на второ и трето място са фъстъчените и ореховите ядки, бобените зърна се срещат едва в 2.9%, но те са най-честата причина за летален изход. В 51.25% чуждите тела се локализират в десния главен бронх, в 36.30% – в левия главен бронх, при 9.25% – в трахеята и при 3.2% – двустранни. При 7.5% от намерените чужди тела се касае за хронични чужди тела. Анализирайки своя опит, авторът препоръчва да се пристъпва към бронхоскопия при всяко оправдано съмнение за чуждо тяло, като счита, че за това не съществуват никакви противопоказания и е определено в интерес на детето.

PDF-download

Диагностично значение на трахеалния лаваж при недоносени деца

Автор: Доц. Нели Жекова,1 доц. Пенка Переновска2
Болница: 1 Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по АГ; 2 Клиника по педиатрия, Александровска болница, Катедра по ДБ, Медицински университет, София

Цел на проучването е да се определи диагностичното значение на трахеалната лаважна течност (ТЛТ) за развитие на класическата форма на бронхопулмонална дисплазия (БПД) при рискови новородени деца. Обект на проучването са 40 новородени деца с дихателна недостатъчност, лекувани с изкуствена вентилация и кислород, разделени в 3 групи:
І група – 12 доносени деца и 10 недоносени деца, родени между 31 и 36 гестационни седмици (г.с.) без кислородна зависимост на 28 ден след раждането.
ІІ група – 11 недоносени деца (родени между 30 и 32 г.с) с преходна дихателна недостатъчност, но без кислородни нужди на възраст 36 г. с.
ІІІ група – 7 недоносени деца (родени между 28 и 31 г.с.), развиващи хронична дихателна недостатъчност, с кислородна зависимост и рентгенологични данни за БПД на 36 г.с.

PDF-download

Изкуството, наречено бронхоскопия – история, приложение, бъдеще в педиатрията

Автор: Д-р Жаклин Апиосян, доц. Мирослава Бошева
Болница: Клиника по детски и генетични заболявания „Проф. Иван Андреев”, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Въвеждането на флексибилната бронхоскопия (ФБ) разкрива възможност за задълбочаване на познанията в областта на респираторната патология. Тя се разви като една от най-често използваните инвазивни процедури в пулмологията с диагностично и терапевтично значение. С доказана безопасност, ФБ намира приложение в пулмологията, отделенията за интензивно лечение, гръдната хирургия, оториноларингологията, анестезиологията и все по-широко в педиатрията.1–4 През 1805 г. Filipp Bozzini, общопрактикуващ лекар във Франкфурт, създава първият „illuminator” – устройство, състоящо се от свещ, кутия и огледало.5, 6

PDF-download

Муковисцидоза при деца – клинична и генетична характеристика

Автор: Доц. Ваня Недкова
Болница: Катедра по педиатрия – МУ, Плевен

Муковисцидозата е най-честото летално наследствено заболяване на бялата раса. Своевременното поставяне на диагнозата и ранното лечение на белодробните симптоми и панкреасната малабсорбция и малдигестия подобрява здравното състояние на болните и удължава тяхната преживяемост. Проучени са клиничните и генетични характеристики на 73 пациенти с муковисцидоза в Плевенски регион за 20-годишен период. Пациентите са на възраст от 1 до 32 години. Установяваме, че диагнозата муковисцидоза е поставена при 52% от децата до 6-месечна възраст и в 73.8 % от случаите до 1-годишна възраст. Най-честите клинични прояви са от страна на дихателната система и хранителната система. При 54.79% от изследваните пациенти е направено генетично изследване, което показва, че 70% от пациентите са хомозиготи по del F508, 22.5 % хетерозиготи по del F508 и само 7.5% други мутации. Високият леталитет до 1 годишна възраст най-вероятно се дължи на високата честота на носителство на мутация del F508 сред цигани.

PDF-download

Дългосрочни ефекти и преживяемост при терапията с ендотелин-рецепторния антагонист Tracleer (Bosentan)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Александър Александров, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Перорално активният, двоен ендотелин-рецепторен антагонист босентан (Tracleer®) доказано подобрява функционалния клас, физическия капацитет, хемодинамиката и времето до настъпване на влошаване на клиничната симптоматика при пациенти с белодробна артериална хипертония (БАХ).1, 2 Продължителността на рандомизираната фаза на плацебо-контролираните проучвания, предоставящи тези данни, е с продължителност от 3 до 7 месеца. Ще представим дългосрочните ефекти на босентан, установени в кохорти от пациенти на две рандомизирани проучвания. От методологична гледна точка тези кохорти са проследени лонгитудинално в отворените фази на проследяване на протоколите на тези проучвания. Ефектите на медикамента и установяването им след период от време по отношение на клиничните и хемодинамичните параметри са установени чрез сравнение с изходните характеристики на параметрите поради липсата на плацебо-група към този късен момент.

PDF-download

НОВОСТИ

Тютюнопушене: защо жените са изложени на по-голям риск? Повече от 40 години е известно, че тютюнопушенето причинява над 50 заболявания. Най-значими са белодробният рак, сърдечно-съдовите заболявания и мозъчните инсулти. В последните години се натрупаха доказателства, че жените са изложени на по-голям риск от мъжете. Проведено през 2008–2009 г. в Норвегия проучване при почти 2000 жени е установило, че жените са изложени на по-голям риск от мъжете да заболеят от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), в по-млада възраст и при и по-кратък период на тютюнопушенето. До подобни изводи достигат и други проучвания (2005 г.). Обяснението е в анатомичните особености на дихателните пътища при жените – сравнително по-тесни и с повишена чувствителност към цигарения дим.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.