Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2007

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 1/2007:


» Редакторски анонс
» Световната експанзия на ХОББ
» Златните нишки на GOLD
» ХОББ – кратък преглед на консенсусите
» Лечение на стабилна ХОББ
» Наблюдение и лечение на болни с екзацербация на ХОББ
» Quo vadis
» Проследяване и контрол на пневмоничния инфилтрат
» Azithromycin и ХОББ
» Торакоскопски операции при субплеврални доброкачествени тумори
» Exercise-induced bronchoconstriction in female cleaners: effect of smoking
» Интервю с проф. Ричард Лайт
» Книжавен наблюдател

Редакторски анонс

Автор: Доц. Коста Костов

Хайде пак наздраве!
Виждали ли сте Рибата на Frank Owen Gehry на олимпийския плаж в Барселона? Ето така искам да изглежда българската лекарска гилдия – забележимо, гордо, изящно и скъпо. За съжаление ни остана само срамът да гледаме как някои нелицеприятни дембели, ояли се на наш гръб, говорят в медиите от наше име, без да ни питат, защото ако го направят, ще ядат бой. Аз не приемам подобни хвалипръцковци с изкривени вратовръзки, с коефициент на интелигентност, по-нисък от килограмите, да говорят от висотата на лекарската гилдия и да ми правят ихтибар. Аман! Ако знаех, че сред нас ще има такива хаирсъзи, никога нямаше да стана лекар!

PDF-download

Световната експанзия на ХОББ

Автор: Доц. д-р Коста Костов, д.м.
Болница: Началник Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

В древността болестта е била наричана катар (catarrh). Терминът хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) е въведен в началото на 60те години на миналия век от W. A. Brisco, за да подчертае факта, че в болестта са въвлечени не само дихателните пътища, но също и белодробната циркулация и белодробния паренхим.8 Това става чрез преодоляване на различията в британската (назоваваща болестта хроничен бронхит) и американската (назоваваща болестта емфизем) терминологии, признавайки еднаквото номенклатурно значение на двете понятия, отнасящи се за една и съща болестна единица.

PDF-download

Златните нишки на GOLD

Автор: Доц. д-р Явор Иванов, д.м.1, д-р Цаня Попова2
Болница: 1Клиника по пневмология и фтизиатрия, 2Клиника по вътрешни болести, Медицински университет – Плевен

През 2000 г. стартира общият проект на National Heart, Lung and Blood Institute (САЩ) и на Световната здравна организация, озаглавен Глобална инициатива за хронична обструктивна белодробна болест (GOLD). Основната цел, която си поставят авторите на текста, е да бъдат разпространени знанията за хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) сред лекарите, медиите, политиците и обществеността, за да се постигне намаление на тежките поражения, които това страдание нанася на обществото. Екипът, съставил документа, се състои от видни пулмолози от цял свят. Те са базирали своите заключения и препоръки преди всичко върху наличните в научната литература данни от рандомизирани двойно слепи клинични проучвания.

PDF-download

ХОББ – кратък преглед на консенсусите

Автор: Доц. Владимир Ходжев, д.м.
Болница: Клиника по пулмология, Медицински университет, Пловдив

Определение. Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е предотвратимо и лечимо заболяване със сигнификантни извънбелодробни прояви, които могат да допринесат за тежестта на болестта при индивидуалния пациент. Белодробната му компонента се характеризира с ограничение на въздушния поток в дихателните пътища, което не е напълно обратимо. Ограничението на въздушния поток обикновенно е прогресиращо и се дължи на патологичен възпалителен отговор към инхалирани вредни частици и газове.

PDF-download

Лечение на стабилна ХОББ

Автор: Доц. д-р Камен Янков, д.м.
Болница: Втора клиника по пневмология, Медицински университет – Варна

Хроничната обструктивна болест (ХОББ) е предотвратима и лечима болест, характеризираща се с ограничение на въздушния поток, което не е напълно реверзибилно. Бронхиалната обструкция е прогресираща и се съпътства с абнормен възпалителен отговор на белия дроб към различни вредни частици и газове, причинен предимно от тютюнев дим. Макар че болестта засяга белия дроб, тя причинява значителни системни последици.1

PDF-download

Наблюдение и лечение на болни с екзацербация на ХОББ

Автор: Доц. д-р Йордан Радков, д.м.
Болница: Втора клиника по пневмология, Медицински университет – Варна

Респираторните болести са най-честата причина за спешна хоспитализация, като средния болничен престой е 11.7 дни. От 4% до 6 % от възрастното население на Европа има клинично изявена ХОББ. Около 750 хиляди хоспитализации по повод екзацербация на ХОББ се извършват годишно в САЩ с дневна цена $1500.6 В Европа годишно се отделят 38.7 билиона € за лечение на ХОББ, което е една трета от парите за всички респираторни болести, а цената за лечение на екзацербациите достига 60-70% от общата. През 2000 г. смъртността от ХОББ в света е била 2.7 милиона души, като при тежки екзацербации, усложнени с дихателна недостатъчност, смъртността е 36-50%.8

PDF-download

Quo vadis

Автор: Доц. д-р Коста Костов, д.м.
Болница: Началник Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

ХОББ се характеризира с хронична инфламация на дихателните пътища (ДП), даже и при бивши пушачи, с повишени стойности на макрофагите, неутрофилите и цитотоксичните CD8+ Т-лимфоцити в ДП и паренхима. Това предполага, че антиинфламаторни медикаменти могат да бъдат от значение. Доказа се, че както инхалаторните кортикостероиди (КС), така и оралните КС нямат антиинфламаторен ефект при ХОББ и не редуцират прогресията на болестта, което се доказва от факта, че приложението им няма сигнификантен ефект върху броя на неутрофилите, инфламаторните медиатори и протеазите в храчките на болните. Доказа се, че инхалаторните КС не блокират неутрофилната инфламация и даже се появиха данни, че КС удължават живота на неутрофилите.

PDF-download

Проследяване и контрол на пневмоничния инфилтрат

Автор: Доц. д-р Йордан Радков, д.м.
Болница: Втора клиника по пневмология, МБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет – Варна

Респираторните инфекции са най-честата причина за консултации при личния лекар. Във Великобритания 6% от всички консултации и 4.4% от всички хоспитализации са по повод респираторни инфекции, като 37% от постъпилите в болница пациенти са с пневмонии. Пневмониите, придобити в обществото (ППО), са седмата причина за летален изход, като в САЩ годишно се хоспитализират 1.3 мил. болни с цена за лечението 12 билиона долара.2, 4

PDF-download

Azithromycin и ХОББ

Автор: Доц. д-р Мая Тафраджийска, д.м.
Болница: СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет – София

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е най-честото бронхообструктивно заболяване, водещо до влошаване качеството на живот, хронична заболеваемост, намалена работоспособност, трайна инвалидизация и смъртност в целия свят. По данни на СЗО за 2000 г. боледуващите от ХОББ са около 600 милиона, а починалите – 2,5 милиона. По-често страдат мъжете – 4-6% срещу 2-3% за жените, във възраст над 45 години, предимно пушачи с лош икономически статус. Около 75% от болните в Европа и България не се диагностицират, поради факта, че голямата част от хората приемат задуха и намалените възможности за физически усилия като естествена проява на стареенето, а пушаческата кашлица – за нещо обичайно и не търсят лекарска помощ.

PDF-download

Торакоскопски операции при субплеврални доброкачествени тумори

Автор: Р. Асенов1, Д. Йорданов1, А. Маринов1, С. Аждерян2
Болница: 1Клиника по гръдна хирургия, 2Клиника по анестезиология и реанимация, Военномедицинска академия – София

Бенигнените тумори на меките тъкани (БТМТ) в гръдния кош са рядко срещана патология, създаваща сериозни диагностични трудности. Подходящи са за торакоскопска биопсия и радикална резекция. През периода от септември 2000 г. до август 2006 г. в Клиниката по гръдна хирургия са оперирани торакоскопски пет болни с БТМТ на гръдната стена (4 мъже и 1 жена на възраст между 25 и 64 години). Всички тумори са открити случайно при рентгеново изследване на гръден кош, извършено по друг повод. Показанията за торакоскопска операция са поставени с диагностична цел. След интраоперативно доказване на бенигнения характер на тумора е приложено радикално отстраняване. Не са наблюдавани интра- и постоперативни усложнения.

PDF-download

Exercise-induced bronchoconstriction in female cleaners: effect of smoking

Автор: J. Minov, J. Karadzinska-Bislimovska, S. Risteska-Kuc, Z. Stojanovski, S. Stoleski
Болница: Institute of Occupational Health – WHO Collaborating Center, Skopje, R. Macedonia

Background. Airborne particles and pollutants, such as dust, tobacco smoke and automobile exhaust, are considered as stimulants that contribute to the development of exercise-induced bronchoconstriction (EIB). Objective. To evaluate prevalence of EIB and its relation to smoking in female cleaners. Methods. We performed a cross-sectional study including 43 female cleaners aged 26 to 57 (mean age 36.9±7.6), with duration of exposure 5 to 24 years (mean duration 11.6±5.5). In addition, 45 female office workers (aged 27 to 58, mean age 38.1±5.7) were studied as a control. Evaluation of exposed and unexposed workers included completion of a questionnaire, skin prick tests to common aeroallergens, spirometry, and constant submaximal exercise challenge test (ECT) on cycle ergometer.

PDF-download

Интервю с проф. Ричард Лайт

Ще имам много личен гост. Авторът на критериите за различаване на ексудати от трансудати при плеврални изливи, известни като критерии на Лайт (Light’s criterias), ще бъде в София (пиша този текст дни преди това събитие). На 24 април в аулата на Военномедицинска академия лекция ще изнесе проф. Ричард Лайт (Richard Light) от Университета Вандербилт, гр. Нешвил,
Тенеси, САЩ. Присъствието му е в качеството на водещ експерт в областта на плевралната патология и в частност – на плевралните изливи. За непосветените и тези, които нямат отношение към пулмологичната гилдия (това списание се
чете от разнообразна прослойка лекари), ще се изразя с езика на изкуството, че това е гостуване на един истински Маестро.

PDF-download

Книжовен наблюдател

Съобщават се резултати от рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване, проведено между октомври 2003 г. и януари 2006 г. в 27 академични и обществени медицински центрове в Канада, включващо 449 пациенти с умерена и тежка ХОББ, лекувани в продължение на една година с tiotropium плюс плацебо, tiotropium плюс salmeterol или tiotropium плюс fluticasone-salmeterol.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.