Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2008

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 1/2008:


» Всеки напредък дължи себе си на добрия опит от миналото
» Кашлицата – защитен феномен или алармиращ симптом?
» Психогенна кашлица
» Първична атипична пневмония, причинена от инфекция с Coxiella burnetii
» Хемофилусни инфекции в детска възраст
» Функционално изследване на дишането при новородени и кърмачета
» Някои наблюдения върху ефективността на различни подходи в лечението на никотинизма с Табекс в продължение на една година
» Генетични тестове при редки белодробни заболявания в детската възраст
» Показания и противопоказания за извършване на фибробронхоскопия в детската възраст
» Приложение на издишания азотен окис в педиатричната практика за диагноза и контрол на бронхиалната астма
» Въведение в молекулярната фармакоепидемиология
» Остър бактериален максиларен синузит: срок за овладяване на симптомите и възстановяване на нормалната работоспособност при лечение с Моксифлоксацин
» Случай на кърмаче с хипоплазия на белия дроб и вродена диафрагмална херния
» Левостранна белодробна агенезия, агенезия на лeвия клон на белодробната артерия и левостранна бъбречна дисплазия у 7-месечно кърмаче
» Бронхообструктивен синдром у дете с медиастинална туморна формация
» Новости в пулмологията

Всеки напредък дължи себе си на добрия опит от миналото

Доц. Асен Златев
Зам. главен редактор

Още Хипократ е изрекъл забележителното правило на градивността – всеки напредък дължи себе си преди всичко на запазването на добрия опит от миналото. Затова в третата годишнина на нашето списание новият редакционен екип поема и честта, и отговорността да продължи делото на предишния и да го предаде на следващия. Тематичната организация на съдържанието категорично доказа своята полезност. Така една нозологична единица, синдром, системна патология, диагностичен или лечебен поход и пр. получава собствено място в тематичното поле на нашия опит; така се вижда безпощадно ясно не толкова колко е търсено, а колко е намерено от научното братство; така се обозначават точните специалности като лица на надеждата за страдащите хора; и не на последно място – така се поддържа целостта на алопатичната медицинска парадигма, в която сме формирани – епидемиология и етиология, клиника, диагностика, лечение и промоция на белодробните болести.

PDF-download

Кашлицата – защитен феномен или алармиращ симптом?

Автор: Доц. Пенка Переновска
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ” Александровска”, МФ, София

Кашлицата и експекторацията са симптоми с важно диагностично значение в пулмологията. Кашлицата е мощен физиологичен механизъм за очистване на дихателните пътища от чужди материи и излишни секрети. Тя е рефлекторен отговор в резултат на раздразване на определени рецептори в лигавицата на дихателните пътища. Към специфичните дразнители се отнасят аспирирани чужди тела, вдишани частици прах или химически вещества, оток, хиперсекреция, възпалителна реакция, възникнала в резултат на инфекциозен или алергичен процес.2

PDF-download

Психогенна кашлица

Автор: Доц. Адриана Анадолийска, дмн
Болница: Завеждащ Клиника по интензивна терапия и белодробни заболявания, СБАЛДБ

Хроничната кашлицата е един от най-честите симптоми, за който болните деца и родителите им търсят общопрактикуващ лекар или пулмолог. Въпреки че повечето деца с кашлица нямат тежко белодробно заболяване, кашлицата може да е обезпокояваща и трудна за диагноза и лечение и може да повлияе неблагоприятно жизнеспособността на пациентите. 10% от децата с хронична кашлица страдат от психогенна кашлица.4 Липсата на точни клинични белези, изисква диагнозата „психогенна” кашлица да се постави само след изключване на всички останали органични причини. Това налага подробна диференциална диагноза на хроничната кашлица.7 На табл. 1 е представена диференциалната диагноза на хроничната кашлица в детската възраст и на последователния подход за оценка на хроничната кашлица при болен без имунологични нарушения.

PDF-download

Първична атипична пневмония, причинена от инфекция с Coxiella burnetii

Автор: Доц. Майда Тихолова
Болница: Катедра по инфекциозни болести и паразитология, МФ, София

Q-треската е зооноза, причинена от Coxiella burnetii. Регистрирана е във всички континенти под спорадична или епидемична форма. Инфекцията при хората варира в извънредно широки граници по протичане (от безсимптомни до фатално завършващи случаи) и по своя естествен ход тя бива остра и хронична. Острата форма се проявява с пневмония, хепатит, ендокардит, миокардит, менингит и енцефалит. При някои пациенти заболяването хронифицира, а при бременни води до преждевременно раждане или недоносеност на плода. В материала са включени резултатите от клиничното проучване на последния епидемичен взрив от Q-треска, наблюдаван в България през пролетта на 2004 г. в гр. Ботевград.

PDF-download

Хемофилусни инфекции в детска възраст

Автор: Доц. Иван Гълъбов, д-р Мартина Гълъбова
Болница: Катедра по педиатрия, МУ, Варна

Хемофилус инфлуенце се описва от повечето автори като малък неподвижен, Грам-негативен бактерий. Генеричното му име произхожда от гръцки език и означава „обичащ кръв”. Първото сериозно описание е направено от Робърт Кох през 1882 г. след като той го изолира от конюнктивален ексудат. Изключително обширно и задълбочено описание на патогенния хемофилус енфлуенце прави Ричард Пфайфер през 1892 г. Той изолира микроорганизми от храчка на болен, починал по време на пандемията от хемофилус инфлуенце през същата година. Родът хемофилус се причислява към голямото семейство на Пастьорепацес и Актинобацилус.

PDF-download

Функционално изследване на дишането при новородени и кърмачета

Автор: Д-р Дечо Чакъров, доц. Пенка Переновска, д-р Слави Филчев
Болница: Детска клиника, УМБАЛ “Александровска”

Първите години от живота са времето, в което дихателната система е подложена на значителни структурни и функционални промени, заедно с бързия растеж на всички включени структури. Изследването на белодробната функция е най-подходящото средство за проследяване на развитието на дихателната система във времето, заради неинвазивната същност на създадените методи. В настоящото изложение е представен кратък преглед на някои от методите, приложими при изследване на функционалното състояние на дихателната система при новородени и деца в кърмаческа възраст: спокойно дишане (Tidal Breathing), методи на оклузия (Occlusion Techniques), методи на разреждане на газове (Gas Dilution Techniques), плетизмография (Body Pletismography), парциално форсирани експираторни маньоври (Partial Forced Expiratory Maneuvers), форсирани експираторни методи при увеличен обем.

PDF-download

Някои наблюдения върху ефективността на различни подходи в лечението на никотинизма с Табекс в продължение на една година

Автор: Д-р София Ангелова
Болница: СБАЛББ ”Св. София”

Задачата на настоящата работа е да сравни два подхода за лечение на никотинизма с Табекс – при рязко спиране на тютюнопушенето от определен ден и приемане на Табекс като заместител и при постепенно намаляване на броя на изпушените цигари и спиране към петия ден след започване на лечението. За тази цел бяха сформирани две групи по 20 души. В първата група пушачите приемаха Табекс без да са преустановили тютюнопушенето. Във втората група приемаха Табекс 3 по 1 таблетка дневно и при необходимост от цигара допълнително още 3 таблетки (максимален прием за деня 6 таблетки). От направените сравнителни наблюдения се установи, че подходът, при който препаратът се приема по необходимост от пушачите след рязко преустановяване на тютюнопушенето, показва по-добър резултат в сравнение с подхода на приема на Табекс по познатата за него схема с постепенно спиране на цигарите към петия ден от началото на лечението.

PDF-download

Генетични тестове при редки белодробни заболявания в детската възраст

Автор: Д-р Вили Стоянова, доц. Мирослава Бошева
Болница: Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив

Развитието на генетичните проучвания предостави нова информация за изясняване на патофизиологията и етиологията на голяма част от редките белодробни заболявания в детската възраст. Това допринася за промяна в класификацията на белодробните заболявания, за тяхната по-ранна и точна диагноза, за консултиране на засегнатите семейства за риск от повторението й. Клиничната приложимост на генетичните тестове и лесната им достъпност в наши дни разширяват обществената им популярност и налагат необходимостта от повече информация на педиатрите за генетично предразположение към редки белодробни заболявания. В настоящата публикация представяме информация за възможностите за генетични изследвания в България и тяхното приложение за своевременна диагноза при някои редки генетични белодробни заболявания в детската възраст.

PDF-download

Показания и противопоказания за извършване на фибробронхоскопия в детската възраст

Автор: Д-р Владислав Улевинов
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ ”Александровска”, София

Бронхиалната система се въвлича в патологични процеси първично или вторично при различни заболявания. При това страда и евакуиращата функция на бронхите, увеличава се секретът в дихателните пътища и се нарушава вентилацията на белите дробове. Оттук произтича и необходимостта за поддържане и/или възстановяване на бронхиалната проходимост и механизмите на самопочистване на бронхите

PDF-download

Приложение на издишания азотен окис в педиатричната практика за диагноза и контрол на бронхиалната астма

Автор: Д-р Рада Маркова1, доц. Пенка Переновска2
Болница: 1Детска клиника, MБАЛ ”Александровска”, София; 2Детска клиника, МБАЛ „Александровска”, София

Азотният окис е важна регулаторна молекула в човешкото тяло, която има съществено значение за оценка на еозинофилното възпаление на дихателните пътища при деца с бронхиална астма. В настоящия обзор са представени исторически данни за азотния окис, патогенетични механизми на действие, основни норми за детска възраст, използвани методи на измерване, диагностично значение и терапевтично приложение на FeNO в пулмологичната практика.

PDF-download

Въведение в молекулярната фармакоепидемиология

Автор: Доц. Илко Н. Гетов
Болница: Фармацевтичен факултет, МУ, София

Молекулярната фармакоепидемиология изучава начина, по който генетичният профил влияе на резултата от лекарствената терапия. Основните области на проучване са честотата на генетични полиморфизми, оценка на взаимодействията ген-лекарство и значението на провежданите генетични тестове сред популации в зависимост от експозицията им на лекарства. За клиничната практика особено полезни са дискусиите и анализът на механизма, по който гените биха могли да повлияят или модифицират лекарствения отговор.

PDF-download

Остър бактериален максиларен синузит: срок за овладяване на симптомите и възстановяване на нормалната работоспособност при лечение с Моксифлоксацин

Автор: P. Johnson et al.

Острият бактериален синуит (ОБС) е често срещана в клиниката нозологична единица – годишно в САЩ се откриват най-малко 20 милиона случая на болестта. Тази диагноза е петата по честота на предписвани антибиотици (разходите за антибиотици достигат 400-600 милиона щатски долара годишно).1 Почти сигурно е, че общите разходи за ОБС са подценени, тъй като данните за непреките разходи (загуба на работни дни) са оскъдни, а неоценяемите разходи (дължащи се на страданието на пациента поради заболяването) често изобщо не се вземат предвид. Обикновено ОБС се появява след остра вирусна инфекция на горните дихателни пътища, но може да се появи и след алергична реакция, травма или дентална инфекция.1

PDF-download

Случай на кърмаче с хипоплазия на белия дроб и вродена диафрагмална херния

Автор: Д-р Гергана Петрова,1 д-р Ралица Георгиева,2 д-р Татяна Чолчева,1 доц. Пенка Переновска1
Болница: 1Детска клиника, МБАЛ „Александровска”, София; 2Клиника по неонатология, СБАЛ-ДБ, София

Белодробната хипоплазия и вродената диафрагмална херния са все още неразрешен проблем за клиничната практика и наука. Белодробната хипоплазия се отнася към групата на малформациите, свързани с непълно развитие на белодробната тъкан. Тежестта на засягането зависи от наличието на съпътстващи аномалии и степента на развитие на белия дроб.

PDF-download

Левостранна белодробна агенезия, агенезия на лeвия клон на белодробната артерия и левостранна бъбречна дисплазия у 7-месечно кърмаче

Автор: Д-р Татяна Стоева
Болница: Клиника по детски болести, УБ „Лозенец”, София

Случай на белодробна агенезия е описан за първи път през 1673 г. от Pozze при аутопсия. Клинично е разпозната много по късно – едва през 1885 г. от Munchmeyer. Диагностицира се обикновенно в детството въз основа на рецидивираща белодробна симптоматика и/или инфекции съчетани с други гастро-интестинални, сърдено-съдови и генито-уринарни аномалии.

PDF-download

Бронхообструктивен синдром у дете с медиастинална туморна формация

Автор: Д-р Димитрина Митева,1 доц. Пенка Переновска,1 д-р Димитър Петков,2 проф. Георги Петков3
Болница: 1Детска клиника, УМБАЛ “Александровска”, София; 2Център по образна диагностика, УМБАЛ “Александровска”, София; 3Университетски МЦ “Св. Ив. Рилски”, Стара Загора

Заболяванията, протичащи с бронхообструктивен синдром в детската възраст, изискват адекватна и бърза лекарска намеса. Най-често с този синдром протичат: бронхиолит, екзацербации на бронхиалната астма, аспирации на чуждо тяло, някои вродени аномалии на дихателната система. Нерядко тези състояния създават диференциално-диагностични проблеми за лекарския екип.

PDF-download

Новости в пулмологията

Неподходящо използване на антибиотици за астма в тласък в спешните клиники в САЩ Използват се данни за употреба на антибиотици при болни с обострена астма,хоспитализирани в спешни клиники от два регистъра: национален (за времето от 1993 г. до края на 2004 г.) и от 63 университетски спешни клиники (за периода от 2003 г. до края на 2006 г.). Анализът на националния регистър показва, че на 22% от болните са били предписвани антибиотици, а в университетските спешни клиники антибиотици са получавали 18% от пациентите. Пациенти от афро-американската раса и тези от градските спешни клиники са получавали по-малко антибиотици за обстрена астма в сравнение с пациенти от кавказката раса и такива от извън градски спешни клиники. Заключението е, че излишното предписване на антибиотици за обострена астма най-вероятно допринася за развитие на бактериална резистентност.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.