Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2018

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Хронични белодробни заболявания
» Репродуктивно здраве и муковисцидоза (Част 2) Подготовка и рискове, свързани с бременността
» Грешки и неудачи при използването на инхалаторни устройства от деца
» Сепсис – страх и реалност
» Върху някои промени във функционалното изследване на дишането при деца със затлъстяване
» Дълготраен ефект след белодробна резекция при деца – клиничен случай
» Новости

Редакторски анонс – Хронични белодробни заболявания

Автор: Проф. Ваня Недкова
Болница: Катедра по детски болести, Медицински университет, Плевен

Кашлицата е най-честият симптом в детска възраст. При продължителност на кашлицата повече от четири седмици тя се приема за хронична.
Една от най-честите причини за хроничната кашлица е протрахираният бактериален бронхит (ПББ). Той е хронична персистираща бронхиална инфекция на дихателните пътища, при която първоначално се уврежда респираторният епител от вирусна инфекция, нарушава се нормалната повърхностна морфология и цилиарната функция, което води до хронично персистиращо възпаление и образуване на бактериални биофилми.

This content is for members only.

Репродуктивно здраве и муковисцидоза (част 2) Подготовка и рискове, свързани с бременността

Автор: Д-р Кристина Чолакова1, проф. Пенка Переновска2, доц. Гергана Петрова2
Болница: 1Медицински университет, София
2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по педиатрия, Медицински университет, София

С удължаване на продължителността на живота на пациентките с муковисцидоза все по-голяма част от тях са изправени пред сложни решения относно създаване на поколение. За бременните с муковисцидоза, освен доброто познаване и контролиране на заболяването, от изключително значение е и проследяването от мултидисциплинарен екип, запознат в детайли с възможните терапевтични подходи и очакваните усложнения.

This content is for members only.

Грешки и неудачи при използването на инхалаторни устройства от деца

Автор: Д-р Димитринка Митева, проф. Пенка Переновска, доц. Гергана Петрова
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по педиатрия, Медицински университет, София

Клиничните данни, основани на медицината на доказателствата, показват, че макар съвременната инхалаторна терапия (главно инхалаторни кортикостероиди) за бронхиална астма да има потенциала да контролира болестта, при повечето пациенти практически не се постига добър контрол. Сред водещите причини за ниската ефективност от терапията са лошата техника на инхалиране или неправилният избор на инхалаторно устройство. Без значение колко добър е медикаментът, той не може да бъде ефективен, ако не достигне до своята цел – малките дихателни пътища.
Правилното обучение и правилният избор на лекарство и инхалатор са от решаващо значение за поддържане на перфектен контрол на астмата, което е крайната цел за всички специалисти по астма.
Ключови думи: инхалаторно устройство, бронхиална астма, грешки.

This content is for members only.

Сепсис – страх и реалност

Автор: Д-р Павлина Пенева, доц. Камен Янков, доц. Йордан Радков
Болница: Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна

Сепсисът е едно от най-сериозните усложнения на инфекциите. Той може да се развие от всяко възпаление в тялото и диагнозата му налага спешно лечение. Най-честите локализации на инфекции, водещи до сепсис, са тези на белите дробове, уринарния тракт, абдомена и малкия таз. Без своевременно лечение сепсисът води до развитие на мултиорганна недостатъчност и смърт. Това усложнение засяга стотици хиляди пациенти ежегодно, а около 30–40% от тях умират. Ранното разпознаване на болестта е ключов момент за ефективното є лечение. Профилактиката на сепсиса и неговите усложнения може да намали значително цената на болничното лечение, както и бремето върху семействата на болните.

This content is for members only.

Върху някои промени във функционалното изследване на дишането при деца със затлъстяване

Автор: Д-р Ния Кръстева1, доц. Бойко Шентов2
Болница: 1Катедра по детски болести, Медицински университет, Плевен
2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Медицински университет, Плевен

През последните години затлъстяването се превърна в глобален здравен проблем. Установено е, че то е рисков фактор за развитие на артериална хипертония, атеросклероза и захарен диабет тип 2, но негативното му влияние върху респираторната система все още не е напълно изяснено. Настоящият обзор представя предполагаемите механизми, чрез които се осъществява това влияние. Обръща се внимание на механиката на дишане и на промените, настъпващи вследствие на затлъстяване. Дискутират се ефектите на затлъстяването върху спирометричните показатели в детска възраст. Разгледани са и някои съпътстващи заболявания, свързани със затлъстяването и проявяващи се със симптоми от страна на дихателната система.

This content is for members only.

Дълготраен ефект след белодробна резекция при деца – клиничен случай

Автор: Доц. Гергана Петрова1, проф. Пенка Переновска1, д-р Вера Папочиева1, д-р Димитринка Митева1, доц. Христо Шивачев2, д-р Ирен Цочева1,
доц. Мартин Крупев3

Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, Медицински университет, София
2Детско гръдно отделение, Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по образна диагностика, Медицински университет, София

родените аномалии на белия дроб са група редки заболявания, които се описват сред пациентите с рецидивиращи респираторни симптоми в 1.4 до 14% от случаите. Дефинитивното терапевтично поведение при повечето е оперативно. Първата успешна едноетапна пулмонектомия е извършена от Graham и Singer през 1933 г. на пациент с белодробен карцином. От 1940 г. тя става стандартна операция при пациенти с тежки деструктивни заболявания на белите дробове, които не могат да бъдат радикално лекувани с лобектомия.
Представяме клиничен случай на пациент с вродена малформация на дихателните пътища (хистологично класифицирана като CCAM втори тип), при който е извършена пулмонектомия преди 4 години. Сравнени са показателите на белодробната функция на пациента преди и 4 години след интервенцията. Направен е литературен обзор по отношение на дълготрайните последици от пулмонектомията.

This content is for members only.

НОВОСТИ

Реферирал: д-р Мая Живкова

Неутрофилната еластаза е ключов рисков фактор за тежестта на кистичната фиброза. Нови проучвания показаха повишена активност на неутрофилната еластаза в неутрофилите от повърхностните слоеве на въздушните пътища на мишки с подобна на кистичната фиброза белодробна болест и при хора с кистична фиброза. Ролята на повърхностните неутрофили при кистична фиброза обаче не е напълно изяснена.
Активността на неутрофилната еластаза от повърхностния слой на дихателните пътища е измерена чрез неутрофилите в спутума при 35 пациенти с кистична фиброза и 8 здрави контроли и корелира с активността на свободната неутрофилна еластаза, с неутрофилния брой, интерлевкин-8, миелопероксидазата и антипротеазите в спутума, както и с функционалните белодробни параметри.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.