Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2014

NP2_korici_


» Болестност при ХОББ и астма
»Остра бронхиална обструкция при остра респираторна вирусна инфекция в ранна детска възраст: диференциална диагноза и терапия
» Болестност от ХОББ и бронхиална астма сред обхванато население от общопрактикуващи лекари в България, 2012
» Срокове за оперативно лечение на вродените белодробни малформации – значение на пренаталната диагностика
» Нов подход при лечението на диария с желатинов танат
» Хомозигот за 2789+5G А мутация в CFTR-гена и неговата клинична изява
» Случай на дете с бронхиална астма и спастичен круп (рецидивиращ). Лечение с Pulmicort суспензия за небулизиране
» Скрининг на новородените и скрининг за носителство на кистична фиброза – алтернативни или допълващи се подходи?
» Новости

Болестност при ХОББ и астма

Автор: Доц. Владимир Максимов
Болница: СБАЛББ „Св. София“

Дихателните заболявания заемат второ място (след сърдечно-съдовите) като причина за смърт и заболяваемост, разпространение и разходи. Според последните изчисления на СЗО за хроничните заболявания на дихателните пътища в момента 300 милиона души в света боледуват от астма, а 210 милиона имат хронична обструктивна белодробна болест. Обратно на общоприетото разбиране, че ХОББ засяга само пациентите в по-напреднала възраст (над 65 г.), заболяването е много по-често и при по-млади хора. Приблизително 50% от пациентите и от двата пола с ХОББ са по-млади от 65 г. и на тях се падат 2/3 от всички посещения при лекар и 43% от хоспитализациите. Бронхиалната астма от своя страна все още се смята за заболяване на по-младите.
Статията – PDF

 

 

 

 

Остра бронхиална обструкция при остра респираторна вирусна инфекция в ранна детска възраст: диференциална диагноза и терапия

Автор: Проф. Юрий Мизерницкий
Болница: Отделение по хронични и алергични заболявания на белите дробове, Научно-изследователски клиничен институт по педиатрия „Н. И. Пирогов“, Москва, Русия

Резюме
Статията разглежда острата бронхиална обструкция при деца в ранна възраст – проблем, изключително актуален за практикуващите педиатри. Въз основа на резултатите от лонгитудинални клинични проучвания и собствени наблюдения, авторът предлага алгоритъм за диференциална диагноза на острата бронхиална обструкция на фона на остра респираторна инфекция при деца в ранна възраст и представя основни терапевтични принципи. Ключови думи: деца до 5 години, остра бронхиална обструкция, бронхиална астма, диференциална диагноза, диференциална терапия

Acute Bronchial Obstructionat ORVI At Children Of Early Age: Differential Diagnostics And The Principles Of The Differentiated Therapy
Yuri Mizernitski
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

Abstract
In article problem of acute bronchial obstruction extremely actual for practicing pediatricians at children at early age is discussed. On the basis of long-term clinical trials and the observation in catamnesis by the author is offered algorithm of the differential diagnosis of acute bronchial obstruction against LRTI at children of early age and the basic principles of therapy are given.
Key words: children under 5, acute bronchial obstruction, bronchial asthma, differential diagnostics, differentiated therapy
Статията – PDF
 

 

 

Болестност от ХОББ и бронхиална астма сред обхванато население от общопрактикуващи лекари в България, 2012

Автор: Доц. Любомир Киров
Болница: Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България;
Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Резюме
Бронхиалната астма и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) са значим проблем за общественото здраве поради тяхната висока и повишаваща се степен на разпространение, както и свързаната смъртност, коморбидност, временна и трайна нетрудоспособност. Очаква се в близките 10 години броят на починалите в резултат на ХОББ да се увеличи с 30%, което я определя като трета водеща причина за смъртност. Епидемиологичните проучвания за разпространението на ХОББ не са достатъчно в световен мащаб, тъй като са трудни за изпълнение и скъпи (WHO). В България липсва официална статистика за заболеваемостта от бронхообструктивни заболявания, тъй като не са провеждани големи епидемиологични проучвания за разпространението на астма и ХОББ. Това даде основание Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) да организира и проведе скринингова програма.
Цел: Да установи болестността от астма и ХОББ сред населението над 18-, респективно 40-годишна възраст. Бяха включени 13 922 (5.9%) от общо 236 041 лица на възраст над 18 години в пациентските листи на 180 ОПЛ в 27 области в страната. От тях 7485 (53%) са жени и 6507 (47%) – мъже в съотношение 1.15/1.0. В проучването участваха и 49 специалисти по пневмология и фтизиатрия.
Резултати: Установената болестност от ХОББ в изследваната група е 25%, което съответства на дефиницията за ХОББ като „често срещано, предотвратимо и лечимо заболяване…“ (GOLD 2013), а за астма –
11.5%, което съответства на разпространението на заболяването в световен мащаб.
Ключови думи: бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест, скринингова програма

Prevalence Of Asthma And Copd Among Bulgarians In Gps’ Patient Lists, 2012
Lyubomir Kirov
National association of general practitioners in Bulgaria (NAGPB); Faculty of medicine, Sofia university „St. Kl. Ohridski“

Abstract
Asthma and COPD is a significant problem for social health, because of their high and steadily growing prevalence and related mortality, comorbidity, temporary and permanent disablement.
It is expected the number of deaths due to COPD in the next 10 years to grow with 30%, which defines COPD as the third leading cause of death. Large and comprehensive epidemiological studies on COPD are not enough worldwide, because of their high cost and difficult execution (WHO). There is no official data about the prevalence of bronchobstructive diseases from large epidemiological studies on Asthma and COPD prevalence in Bulgaria. This was the grounds of the NAGPB to organize and conduct a screening.
Goal: To establish the prevalence of Asthma and COPD among population above 18 years of age and above 40, respectively. The respondents included were 13 922 (5.9%) of the 236 041 persons above 18 years of age from the patient lists of 180 GPs from 27 of total 28 districts in the country. From patients investigated 7 485 (53%) were female and 6 507 (47%) – male, 1.15/1.0. 49 pulmologists and allergologists also took part in the research.
Results: Estimated COPD prevalence among screened population was 25%, which corresponds with the COPD viagra tablets cost definition as „common, preventable and treatable disease“ (GOLD 2013). Estimated Asthma prevalence in our study is 11.5%, which is commensurable with its prevalence worldwide.
Key words: Asthma, COPD, screening
Статията – PDF
 

 

 

Срокове за оперативно лечение на вродените белодробни малформации – значение на пренаталната диагностика

Автор: Проф. Огнян Бранков1, доц. Христо Шивачев2, д-р Теодора Панайотова2, доц. Маргарита Каменова3
Болница: 1Първа хирургична клиника, МБАЛ „Токуда болница София“, София
2Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Отделение по патоморфология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Резюме
Въведение: Интраутеринни нарушения в развитието на белия дроб може да предизвикат появата на разнообразни аномалии, обединени в групата на кистичните белодробни малформации (КБМ). Диагнозата може да бъде поставена пренатално или в периода на новороденото, но често аномалиите се проявяват клинично в по-късни периоди.
Цел на това проучване е да анализираме диагнозата, клиничната картина и сроковете за оперативно лечение при КБМ, както и ролята на пренаталната ехографска диагноза.
Клиничен материал и методика: Направен е ретроспективен анализ на 60 деца с КБМ, оперирани в Клиниката по детска хирургия в периода 2001 до март 2013 г. От тях с кистична аденоматоидна малформация (КАМ) са 24 деца (40%), с бронхогенни кисти (БК) – 21 деца (35%), с лобарен емфизем (ЛЕ) – 11 (18.3%), и с белодробна секвестрация (БС) – 4 (6.7%). При 6 от децата (10%) аномалията е била диагностицирана пренатално.
Резултати: Всички деца с вродени аномалии са оперирани в различни периоди след раждането – до 1 година 26 деца (43.3%), между 1 и 5 години 20 деца (33.3%) и между 6 и 18 години 14 деца (23.4%). В 6 случая с пренатално установена аномалия (КАМ и БК) децата са проследявани след раждането и са оперирани планово в срокове до 7-месечна възраст. Други 27 деца са оперирани в по-късна възраст, в етап на белодробни усложнения. При останалите 7 деца аномалията е открита като случайна находка. Преживяемостта при оперираните деца е 100%.
Обсъждане: Определянето на срока за оперативно лечение на вродените кистични белодробни аномалии при деца до 1-годишна възраст е обект на дискусии. Усложнения като ОРДС, инфекции или потенциалния риск от малигнизация налагат активен хирургичен подход. Активната хирургична намеса в ранния постнатален период предотвратява развитието на усложнения и позволява извършването на максимално щадяща операция.
Изводи: С развитието на пренаталната диагностика става ясно, че ранната диагноза е от решаващо значение за по-нататъшното развитие и изхода при пациенти с ВБМ. Тя позволява адекватни постнатални грижи и проследяване, извършване на щадящи операции при добро състояние на пациентите, с което се предотвратява рискът от следоперативни усложнения.
Ключови думи: кистични белодробни малформации, пренатална диагностика

Surgery For Congenital Lung Malformations: The Role Of The Antenatal Diagnosis
Ognyan Brankov1, Christo Shivatchev2, Teodora Panajotova2, Margarita Kamenova3
1Department of Surgery, Tokuda Hospital, Sofia
2Department of Pediatric surgery, Hospital „Pirogov“, Sofia
3Department of Pediatric pathomorphology, Hospital „Pirogov“, Sofia

Abstarct
Background: Disturbances in fetal lung growth may give rise to a group of structural lesions, classified as cystic pulmonary malformations (CPM), which include congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM), bronchogenic cyst (BC), lobar emphysema (LE) and pulmonary sequestration (PS). These malformations are usually diagnosed antenatally or within the newborn period, but some of them are clinically manifested in infancy or even in late childhood.
Aim: To analyze the diagnosis, clinical presentation and indications for surgical treatment in children with CPAM and to evaluate the role of the prenatal sonographic diagnosis
Material and methods: We conducted a retrospective analysis of the medical records of 60 children with CPAM treated between 2001 and March 2013 at the Department of Pediatric Surgery – Sofia. Of them 24 children (40%) were with CCAM, 21 (35%) with BC, 11 (18.3%) with LE and 4 (6.7%) with BS. In 6 children (10%) the diagnosis was done prenatally.
Results: All the children with CPAM undergo surgical resection at different terms after delivery – 26 children (43.3%) up to 1 year of age, 20 (33,3%) between 1 and 5 years and the remaining 14 children (23.4%) between 6 and 18 years. The survival rate was 100%. Five children with prenatally diagnosed CCAM and BC are closely observed by chest radiography and underwent elective surgery up to 7 month. The majority of the children became progressively symptomatic and presented with pulmonary complications thus requiring urgent surgical treatment. In 7 children CPM was presented as incidentally finding.
Discussion: The timing of surgery for congenital cystic lung masses is controversial. Complications such as respiratory distress, infection, and the potential risk of malignancy necessitate early surgical excision. Early postnatal surgical resection of congenital lung malformation is recommended in order to reduce morbidity and to maximizes compensatory lung growth.
Conclusion: With the development of prenatal diagnosis it becomes clearer that early diagnosis is crucial for the outcome of patients with CPM. It can provide the needed postnatal care and help avoiding postoperative complications.
Key words: cystic adenomatoid malformation, antenatal diagnosis
Статията – PDF
 

 

 

Нов подход при лечението на диария с желатинов танат

Автор: Д-р Свилен Досев
Болница: Отделение по педиатрия, МБАЛ – Русе

Резюме
Желатиновият танат е одобрен в Европа за контрол и намаляване на симптомите, свързани с остра диария, и възстановяване на физиологичната функция на чревната стена.
Механизъм на действие: желатиновият танат действа локално на чревната стена чрез образуване на филм на базата на протеин, като по този начин се получава защита на червата от раздразнения с чревни секрети, отговорни за чревната токсемия.
Танините са добре известни с техните стягащи свойства, които позволяват утаяването на провъзпали­телните мукопротеини от чревната слуз, отговорни за локалното възпаление и елиминиране чрез фекалиите.
Ключови думи: диария, инфекции, желатин танат, патогенни бактерии, чревна бариера

New Treatment Of Diarrhoea With Gelatin Tannate
Svilen Dosev
Department of Pediatrics, General Hospital, Rousse

Abstract
Gelatin tannate has been approved in Europe for the control and reduction of symptoms associated with acute diarrhea and recovery of physiologic function of the intestinal wall.
Mechanism of action: gelatin tannate is act locally on the intestinal wall by forming a film on the basis of the protein, and thus to afford protection from irritation of the gut intestinal secretions responsible for intestinal toxemia .
Tannins are well known for their astringent properties that allow precipitation of proinflammatory mucoproteins of intestinal mucus responsible for local inflammation and their elimination with faeces.
Key words: diarrhea, infections, gelatin tannate, pathogenic bacteria, intestinal barrier
Статията – PDF
 

 

 

Хомозигот за 2789+5G→А мутация в CFTR-гена и неговата клинична изява

Автор: Проф. Георги Петков1, д-р Светослава Маджункова2, 3, доц. Ваня Цонева4, д-р Иван Чакъров1
Болница: 1Клиника по педиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
2ЦГИИБТ „Акад. Г. Ефремов“ на МАНУ, Скопие, Р Македония
3Болница за болни деца, отдел за клинична фармакология, токсикология и генетика, Торонто, Канада
4Централна клинична лаборатория, МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора

Резюме
Муковисцидозата е най-честото автозомно-рецесивно унаследяващо се заболяване при бялата раса. Независимо че е моногенна, тя се проявява много хетерогенно. От времето, когато бе клониран CFTR-генът през 1989 г., досега са открити над 1900 мутации в този ген. При един наш пациент установихме мутацията 2789+5G→A в CFTR-гена в хомозиготно състояние за първи път в България. Клинически се прояви с белодробно увреждане, благоприятно протекло. Пациентът понастоящем е в добро състояние и е под медицинско наблюдение с оглед проследяване на по-нататъшното развитие на заболяването. Ключови думи: муковисцидоза, цистична фиброза, ген, мутация

Homozygote For 2789+5g→A Mutation In The CFTR Gene And Its Clinical Manifestation
Georgi Petkov1, Svejoslava Madjunkova2, 3, Vanya Tsoneva4, Ivan Chakarov1
1Pediatric Clinic, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora
2RCGEB „Akad. G. Efremov“ , MASA, Skopje, Macedonia
3The Hospital for Sick Children, Division for Clinical Pharmacology, toxicology and genetics, Toronto, Canada
4Central Clinical Laboratory, MHAT „Dr. Stoyan Kirkovich“, Stara Zagora

Abstract
Cystic fibrosis (also known as mucoviscidosis) is the most common autosomal recessive genetic disease among Caucasians. Although a single gene disorder caused by mutations in the CFTR gene, the disease manifestations are very heterogeneous. Since the cloning of CFTR gene in 1989, more than 1900 mutations have been identified.
We have diagnosed one of our patients to be a homozygote for 2789+5G→A mutation in the CFTR gene, being the first one described in Bulgaria. Clinically the condition manifested with a pulmonary disease with favorable outcome.
At present the patient is stable and in good health. Regular clinical follow up is maintained to observe and control the disease progress.
Key words: mucoviscidosis, cystic fibrosis, gene, mutation
Статията – PDF
 

 

 

Случай на дете с бронхиална астма и спастичен круп (рецидивиращ). Лечение с Pulmicort суспензия за небулизиране

Автор: Д-р Дафина Тачова
Болница: Клиника за специализирани медицински грижи по детски болести и детска пневмология и фтизиатрия, Благоевград

Резюме
Представя се случай на дете с бронхиална астма и спастичен круп (рецидивиращ).
Цел: Целта на представянето е да се покаже предимството на лечението на БА с Pulmicort 0.25 mg/mL, nebulizer suspension (0.25 mg budesonide/mL) пред другите ИКС, когато детето страда и от спастичен круп (рецидивиращ), чрез съчетаното използване на ефекта на дишането на овлажнен въздух с лечебния ефект на ИКС.
Клиничен случай: Касае се за момче на 3 г. и 9 м., фамилно необременено за респираторни и алергични заболявания. На двегодишна възраст по повод на чести пристъпи на кашлица и затруднено дишане, повлияващи се от бронходилататори и Мethylprednisolone, е поставена диагноза астма бронхиале и е започнато лечение с Flixotide 50 (Fluticasone propionate 50 µg) 2х1 впръскване и салбутамол при нужда. Детето се повлиява добре от инхалаторни кортикостероиди (ИКС), но от 2.9-месечна възраст, откакто посещава детско заведение, започва да боледува често с рецидивиращи епизоди на лаеща кашлица, стридор и дисфония (четири пъти предимно през есенно-зимния сезон), понякога (двукратно) с данни за бронхообструкция в началото на пристъпа. От приблизително 6 месеца в терапевтичния план Flixotide 50 се заменя с Pullmicort sol. 0.25 mg./mL 2 x 2mL. 2 х 2 mL. По време на спастичен круп се преминава на
Инхалации с Pulmicort 1 mg (4mL) 2 respulae х през 30 мин.
Инхалации с NaCl 0.9% на всеки 2 часа
На 12-ия час се възстановява обичайната дозировка Pulmicort сол. 0.5 m./2 ml 2 х 2 ml.
В резултат родителите провеждат самостоятелно лечението без да се налага да търсят лекар през нощта. Детето не е хоспитализирано, нито са използвани системни кортикостероиди при овладяване на острата симптоматика, откакто се прилага терапията с Pulmicort респули.
Заключение: Pulmicort суспензия за небулизиране с помощта на небулизатор е изключително подходящ за лечение на случаи със съчетание на бронхиална астма и спастичен круп (рецидивиращ). Парентералният, оралният и инхалаторният метод на приложение на кортикостероиди имат еквивалентен ефект при круп, стига дозите да са достатъчно високи. Инхалаторният метод на приложение е със значително по-малко странични ефекти от останалите методи. Инхалациите с Pulmicort 0.25 mg/mL съчетават дишането на овлажнен въздух с лечебния ефект на ИКС, което го прави средство на избор при круп синдром. В същото време се осъществява естествен преход към обичайните ежедневни дози за лечение на бронхиална астма.
Ключови думи: бронхиална астма, спастичен круп (рецидивиращ), Pulmicort

Case Study Of A Child Having Bronchial Asthma And Spastic Croup (Recurring). Treatment With Pulmicort Nebulizer Suspension
Dafina Tachova
Clinic for specialized medical care in Pediatrics and Pediatric
Pneumology and Phthisiatrics, Blagoevgrad

Abstract
The presented case is about a child having Bronchial asthma and Spastic croup (recurring)
Objective: The aim of the study is to show the advantage of the treatment of BA with Pulmicort nebulizer suspension (0.5 over other ICS in the case when a child suffers from Spastic croup (recurring) and treatment with breathing humidified air is combined with the healing effect of ICS.
Clinical case: It concerns a boy – 3 years and 9 months old, not family burdened with respiratory or allergic diseases. At the age of 2, the patient was diagnosed with Asthma Bronchial due to frequent attacks of cough and breathing difficulties responding to a treatment with bronchodilators and Methylprednisolone, in result of which a treatment with Flixotide 50 (Fluticasone propionate 50 µg-twice x 50 µg) and Salbutamol when needed was prescribed. The child responds well to inhaled corticosteroids (IKS), but since the age of 2 years and 9 months when he was enrolled in a kindergarten, he started to fall ill more often with recurrent series of barking cough, stridor and dysphonia (four times a year, mostly during the autumn/winter season), sometimes (twice) with data of bronchoobstruction at the beginning of the seizure. For 6 months the therapeutic plan substitutes the Fluticasone propionate with Pullmicort sol. 0.25 mg/mL
2 x 2 mL. During a Spastic croup we start:
Inhalations with Pulmicort 1 mg (4mL) 2 respulae х each 30 min
Inhalations with NaCl 0.9% every 2 hours
At the 12-th hour the usual dasage of Pulmicort sol. 0.5 mg/2 mL 2 х 2 mL is restored.
As a result the parents are able to conduct by themselves the treatment without being forced to fetch for a doctor at night. The child was not hospitalized nor treated with systemic corticosteroids in order to master the acute symptomatology since the therapy with Pulmicort respuli started.
Conclusion: Pulmicort nebulizer suspension with the help of a nebulizator is extraordinarily suitable for the treatment of cases with combined Bronchial asthma and Spastic croup (recurring). The parenteral, the oral and the inhaler method of application of corticosteroids have equivalent effect over the croup as long as the dosage is high enough. The inhaler method has far fewer side effects than the others. Inhalations with Pulmicort 0.25 mg/mL combine the wet air breathing with the therapeutic effect of IKS, which makes them the good choice in case of croup syndrome. At the same time a natural transition to the usual everyday doses for Bronchial asthma treatment can be made.
Key words: Asthma, Spasmodic croup (recurrent), Pulmicort
Статията – PDF
 

 

 

Новости

Реферирал: д-р Мая Живкова

Кистичната фиброза е най-честото животозастрашаващо автозомно-рецесивно заболяване при хора от кавказката раса. То се дължи на мутации в гена на регулатора на трансмембранната проводимост (CFTR). Открити са около 2000 мутации на този ген, от които около 120 са отговорни за преобладаващата част от случаите на кистична фиброза. През последното десетилетие все по-често се прилагат два модела на скрининг на кистичната фиброза – скрининг на новородените и широк скрининг за носителство на болестта. Скрининг на новородените е практика, въведена в преобладаващата част от регионите, в които честотата на кистичната фиброза е висока – Северна Америка, Австралия, някои части на Европа3. Всички новородени в тези страни се изследват за кистична фиброза и диагностицираните деца се подлагат на ранна терапия. Скринингът за носителство се използва по-рядко в САЩ, някои части на Европа и Австралия. Същият в САЩ се препоръчва от Американския колеж по акушерство и гинекология и Американския колеж по медицинска генетика5, 6 и въпреки че не е част от формална програма на общественото здравеопазване, ежегодно се извършват милиони тестове.
Статията – PDF
 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.