Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2007

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 3/2007:


» Редакторски анонс
» Остър белодробен тромбоемболизъм – перли за практиката
» Остро и хронично белодробно сърце като резултат на белодробна тромбемболия – гледна точка на кардиолозите
» Острата белодробна тромбемболия през погледа на интервенционалния кардиолог. Диагностични и лечебни алгоритми
» Остър и хроничен белодробен тромбоемболизъм през погледа на рентгенолога
» Хронична тромбоемболична белодробна хипертония
» Белодробна рехабилитация при болни с ХОББ
» Ниво на безнадеждност при пациенти с белодробни болести
» Случай на вродена тромбофилия, протичаща с дълбока венозна тромбоза и белодробна тромбоемболия
» Пулмоетюд за табакохолици Тютюнопушене или рак на белия дроб, изберете сами
» Книжваен наблюдател

Редакторски анонс

Автор: Доц. Коста Костов

Хайде наздраве за изминалото лято, колеги!
Има неща, които никога не се забравят. Като Баташкото клане, онази знойна скандинавка на Бургаския плаж, Гунди и окръглената готвачка в казармата. Затова не трябва да забравяме и учителите си. Нека да се опитаме да си ги кажем наум и ще се убедим за пореден път, че оредяха редиците на мултиинтелигентните, високообразованите, широкоскроените в душата и сърцето Учители на нашего брата. Спомнете си например за проф. Ванко Ничев, последният от изчезвщото племе на ЕРУДИТИТЕ, към когото изпитвах истинско преклонение и обич. На колегите от родния Бургас ще припомня каква личност беше доц. Константин Кънчев. А на тези от Варна им остана последният мохикан на интелекта с голямото бургаско сърце – бати Жоро Чалдъков, приятел по ум, сърце и душа (Brain, Heart and Soul friend). Ако си позволя една парафраза от едно велико стихотворение на Борис Христов („Мария“), бих казал за него: Приятел на всички мъже и жени и на мъртвите даже (виж писмото му на стр. 142)!

PDF-download

Остър белодробен тромбоемболизъм – перли за практиката

Автор: Доц. д-р Владимир Ходжев, д.м.
Болница: Клиника по пулмология, Медицински университет, Пловдив

Диагнозата и лечението на белодробния тромбоемболизъм (БТЕ) затруднява интернистите, както малко други заболявания, поради следните причини: (1) БТЕ се представя с неспецифични признаци и симптоми, които наподобяват други заболявания; (2) смъртността на нелекувани пациенти е доста по-висока в сравнение с лекувани болни; (3) кървенето, като усложнение на лечението, може да доведе до фатален изход; (4) пулмоангиографията, т.нар. златен стандарт в диагностиката, е трудно осъществима през нощта и е свързана с определени рискове. От друга страна, чувствителността на неинвазивните образни изследвания е все още дискутабилна, за да изключи БТЕ при пациенти с висока клинична вероятност.

PDF-download

Остро и хронично белодробно сърце като резултат на белодробна тромбемболия – гледна точка на кардиолозите

Автор: Д-р Станислав Иванов, д-р Ивайло Даскалов, д-р Лилия Демиревска, доц. Добромир Гочев, д.м.
Болница: Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия, София

Представяме най-често срещаните клинични симптоми при пациенти с остро и хронично белодробно сърце като резултат от белодробен тромбоемболизъм. Статията разглежда в детайли промените в обективното състояние и неинвазивни изследвания на сърдечно-съдовата система, диагностичния алгоритъм, терапевтичното поведение и профилактика. Акцент е поставен върху някои нови терапевтични възможности с резултати от наскоро завършили клинични проучвания. Ключови думи: остро и хронично белодробно сърце, пулмонална хипертония, белодробен тромбоемболизъм

PDF-download

Острата белодробна тромбемболия през погледа на интервенционалния кардиолог. Диагностични и лечебни алгоритми

Автор: Д-р Васил Велчев, д-р Христо Цветков
Болница: Клиника по кардиология, УБ „Света Анна”, София

Въпреки че диагнозата „белодробна емболия” е една от най-често обсъжданите във вътрешната медицина, трудностите, свързани с липсата на характерна клинична картина, и липсата на достъпни и надеждни методи за потвърждаване на диагнозата понякога водят до грешки с далечни последици за пациента. Не рядко правилната диагноза се поставя на патоанатомичната маса. Без голямо преувеличение може да се каже, че честотата на неразпознатия фатален белодробен тромбемболизъм (БТЕ) не се е променила за последните 30 години. С увеличаване на средната възраст на хоспитализираните болни морбидността и смъртността, свързани с дълбока венозна тромбоза/БТЕ, вероятно ще се увеличават както в хирургичните, така и във вътрешните отделения.

PDF-download

Остър и хроничен белодробен тромбоемболизъм през погледа на рентгенолога

Автор: Д-р Владимир Николов
Болница: Катедра по образна диагностика, Военномедицинска академия, София

Белодробният тромбоемболизъм (БТЕ) е честа причина за смърт в болнични условия. Проучвания на материали от аутопсии показват както хипердиагностика, така също и хиподиагностика на това потенциално летално състояние, смъртността от което не се е променила чувствително през последните 30 години2. Белодробният тромбоемболизъм е причина за 10% от болничната смъртност и е съпътстващо заболяване в други 10% от смъртните случаи в болнични условия. Ранната терапевтична намеса може да повиши преживяемостта шесткратно в сравнение с тази при нелекувани случаи. Въпреки това много от пациентите с патологоанатомично доказана белодробна БТЕ не са имали диагноза приживе.

PDF-download

Хронична тромбоемболична белодробна хипертония

Автор: Д-р Диана Петкова
Болница: Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

Белодробната артериална хипертония (БАХ) е заболяване с прогресивен ход. Тя ограничава значително физическия капацитет и продължителността на живот и до този момент липсва каузално лечение. Познанията за генетиката, патогенезата, патофизиологията и лечението на хроничната белодробна хипертония напоследък се увеличиха. Това бе документирано по време на двете световни конференции, касаещи въпросите на белодробната хипертония в Евиан през 1998 г. и Венеция през 2003 г. В днешно време се апробират ефективни медикаменти, като мястото на тяхното приложение при различните форми на заболяването се оценява различно.

PDF-download

Белодробна рехабилитация при болни с ХОББ

Автор: Д-р Пламен Павлов, гл. асистент
Болница: Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет, Плевен

Всяка програма за пулмонална рехабилитация (ПР) при болните с ХОББ трябва да отговаря на следните изисквания:
1. ПР е мултидисциплинарна индивидуализирана програма от грижи, която има за цел подобряване на здравния статус на болните с ХОББ.
2. Тази програма се основава на измерено клинично подобрение на диспнеята, физическата поносимост, качеството на живот и усвояването на здравните ресурси.
3. ПР се прилага при болни с ХОББ, които имат диспнея и други респираторни симптоми, намален физически толеранс, ограничена активност поради заболяването, влошен здравен статус.
4. Няма специфични включващи критерии, показващи необходимостта от ПР.
5. ПР включва следните елементи: физически упражнения, обучение, хранене, поддържане на дълготрайните ефекти.

PDF-download

Ниво на безнадеждност при пациенти с белодробни болести

Автор: Д-р Ани Рашева, доц. Коста Костов, д.м.
Болница: Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

Безнадеждността заема централно място при определени форми на поведение – самоубийство, социопатни реакции или преживяване на физически болести. Цел. Да се проучи нивото на преживяване на безнадеждност и връзката му с психичните състояния на депресия и тревожност при болни с белодробни болести. Материал и методи. Изследвани са 110 болни (възраст между 19 и 78 години) с различни белодробни болести (пневмония, ХОББ, бронхиална астма, белодробен рак, бронхиектазии, декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност) от Клиниката по белодробни болести, Военномедицинска академия – София.

PDF-download

Случай на вродена тромбофилия, протичаща с дълбока венозна тромбоза и белодробна тромбоемболия

Автор: Д-р Атанас Янев, доц. Коста Костов, д.м., д-р Милена Енчева, д-р Владимир Николов, д-р Мирослав Лилов, д-р Добромир Данчев
Болница: Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

Съвременният поглед върху две взаимно свързани, етиологично и патогенетично, болестни едниници, каквито са дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и белодробната тромбоемболия (БТЕ), доведоха до дефинирането на термина венозна тромбоемболична болест (ВТБ), характеризиращ всестранно процеса на тромбоза на периферна вена и тромбоза и емболизация на белодробна артерия. Статистически при проучвания на аутопсионен материал се установява пропуск в диагнозата при 70% на тежките БТЕ,
а трудно може да се определи честотата на пропуските при по-леките, немасивни и субмасивни форми.

PDF-download

Пулмоетюд за табакохолици Тютюнопушене или рак на белия дроб, изберете сами

Автор: Д-р Георги Чалдъков, д.м.
Болница: Сектор по клетъчна биология и Център по нутригеномика, Медицински университет, Варна

Избрах “табакохолици” по аналогия с алкохолици и сексохолици. Тогава защо не и Tabacoholics Anonymous (TA), като другите известни терапевтични общества –Alcoholics Anonymous (AA) и Sexaholics Anonymous (SA). Но всъщност българският пулмо-еквивалент на „The Great Book”, както е наричана книгата „Alcoholics Anonymous”1, е вече публикуван.2 А авторът на етюда преди повече от 20 години написа: „Тютюнопушене или полова сила, изберете сами”, публикувана в списание „Здраве”. Мото на статията е една мисъл на мъдреца Радой Ралин: „Тутюнопушенето е стаж за импотентност”. Нещо като анти-виагра, ако използваме днешния сленг.

PDF-download

Книжовен наблюдател

Натриуретичните пептиди се считат за надеждни индикатори за левостранна сърдечна недостатъчност и са полезни при диференциална диагноза на диспнея. Проведено е проучване за оценка на клиничното значение на N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) при болни с хиперкапнична хронична дихателна недостатъчност (ХДН). При 60 пациенти е определена плазмената концентрация на NT-proBNP в началото и след лечение, включващо неинвазивна вентилация (НИВ). Връзката на NT-proBNP с тежестта на болестта и неговата предсказваща стойност за преживяемост са оценявани в продължение на 4 години. Нивата на NT-proBNP са сигнификантно повишени при пациенти с хиперкапнична ХДН (546.4 ± 4.9 pg/mL) в сравнение със здрави контроли (49.0 (2.2) pg/mL).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.