Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2011

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 3/2011:


» Увод – Проблемът туберкулоза – актуален днес и утре
» Съвременни аспекти в епидемиологията, диагностиката и лечението на белодробната туберкулоза
» Клинико-диагностична преценка на съдовите усложнения след оперативно лечение на счупвания на бедрената кост
» Кардиопулмонално увреждане при болни с β-таласемия – съвременна диагностика, оценка и поведение – част II
» Клинична характеристика на грип А и В при хоспитализирани деца през зимния сезон 2010/2011
» Възможности за по-ефективна антивирусна терапия и профилактика на ОРВИ. Нови експериментални данни с клетъчни култури
» Емпирична антибиотична терапия при респиратор-асоциирани пневмонии у деца
» Възпалителен псевдотумор на трахеята

Увод – Проблемът туберкулоза – актуален днес и утре

Автор: Доц. Асен Златев
Зам.-главен редактор

Два милиарда души в света са инфектирани с Mycobacterium tuberculosis и са с риск от развитие на заболяването. Повече от 8 милиона души годишно развиват активна туберкулоза и около два милиона умират от това заболяване. Данните са на СЗО. Разработването и прилагането на нови схеми за лечение на туберкулозата с активната дейност на пневмофтизиатричните диспансери и специализирани болници в Република България допринесоха за намаляване на общата аболеваемост през 1990 г. на 25.1/100 000, а на белодробната туберкулоза до 19.3/100 000. След демократичните промени у нас и постепенното оттегляне на грижата на държавата в борбата с туберкулозата, както и с постепенното разпадане на пневмофтизиатричните диспансери, заболеваемостта от туберкулоза достигна през 1998 г. 50%оооо, от белодробна туберкулоза 42%оооо. Естествено, това не е единствена причина за рязкото увеличаване на заболеваемостта от туберкулоза след 1990 г. През последните 20 години настъпиха резки политически, икономически и социални промени в страната ни. Те наложиха своя отпечатък върху здравното състояние на българското население.

PDF-download

Съвременни аспекти в епидемиологията, диагностиката и лечението на белодробната туберкулоза

Автор: Доц. Асен Златев, д-р Атанас Златев
Болница: СБАЛББ „Св. София“, София

Статията разглежда различни аспекти на епидемиологията, диагностиката и лечението на белодробната туберкулоза. Общата заболеваемост от туберкулоза през 1990 г. е била 25.1‰, през 1998 г. нараства на 50‰, а през 2009 г. тя е 33.6‰. Заболеваемостта от белодробна ТБК за същите години 1990, 1998, 2009 г. се изменя съотвено: 19.3‰, 42.9‰, 30.0‰. Най-засегнати области са Видин – 74.2‰, Враца, Кюстендил – 64.1‰. За правилната диагноза на белодробната туберкулоза значение имат рисковите групи, рисковите фактори, насочващите симптоми и белези, както и класическите симптоми – кашлица, температура, загуба на тегло, нощни изпотявания. Проведено е проспективно проучване върху 69 болни с протрахирани белодробни инфекции, установена е честотата на болните с латентна или активна туберкулоза. Съпоставени и разгледани са в сравнителен аспект имунологичните тестове T-SPOT-TB, QFN и KTT.

PDF-download

Клинико-диагностична преценка на съдовите усложнения след оперативно лечение на счупвания на бедрената кост

Автор: Д-р Бисер Бончев,1 доц. Асен Златев,2 д-р Румен Кастелов,3 д-р Атанас Златев2
Болница: 1 Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Св. Анна”, София 2 СБАЛББ „Св. София“, София 3 УПБАЛСМ „Пирогов“

Цел на работата е да се представи възможността за клинико-диагностична преценка на съдовите усложнения, възникнали след оперативното лечение на счупвания на бедрената кост, и възможностите за тяхната профилактика. Венозните тромбози са сериозен медицински проблем, който често води до социално значими последствия. Тук се включват дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбемболия. Рискът от съдови усложнения в ортопедичната травматология е много висок поради редица специфични клинични белези. В Клиниката по ортопедия и травматология в периода 01.01.2008–30.05.2011 г. са лекувани 1085 болни с фрактури на бедрото. Оперативно са лекувани 932 и неоперативно – 153. В КОТ при пациенти със счупване на бедрената кост клинична картина на БТЕ са развили 31 пациенти, като от тях смъртните случаи са 22. При тях е поставена диагноза масивна БТЕ с остра дихателна недостатъчност. Клинична картина на ДВТ развили 35. От оперативно лекуваните пациенти имаме 14 смъртни случая с диагностицирана БТЕ и 28 смъртни случая с ДВТ.

PDF-download

Кардиопулмонално увреждане при болни с β-таласемия – съвременна диагностика, оценка и поведение – част II

Автор: Д-р Иван Чакъров,1 д-р Румен Маринов,2 д-р Георги Тонев,4 доц. Татяна Влайкова,3 доц. Петрана Чакърова,1 доц. Пенка Переновска5
Болница: 1Катедра „Педиатрия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара 3агора 2НЦССЗ – НКБ, София 3Катедра „Химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара 3агора 4Медицински център ПроВита, София 5Клиника по детски болести, УМБАЛ

Сърдечната недостатъчност, получена в резултат на натрупване на желязо в сърцето, отговаря за приблизително 70% от смъртните случаи при регулярно трансфузирани пациенти с β-таласемия. Сърцето има сравнително по-ниска антиоксидантна защита и затова е уязвимо към причинени от желязото пероксидни увреждания. Сърдечната недостатъчност при пациенти с β-таласемия се изразява главно в левокамерна дисфункция. Както пациентите с β-таласемия майор, така и тези с β-таласемия интермедия имат уникален хемодинамичен модел, съвместим с деснокамерна кардиомиопатия и белодробна хипертония, като допълнение на левовентрикулните нарушения. Ендотелната дисфункция е ключът към патогенезата на белодробната артериална хипертония (РАН).

PDF-download

Клинична характеристика на грип А и В при хоспитализирани деца през зимния сезон 2010/2011

Автор: Д-р Абдул Кахтан,1 доц. Атанас Мангъров,1 д-р Надя Найденова,1 д-р Невяна Дървеняшка,1 д-р Даниела Елиева,2 д-р Тома Борисов Томов,1 д-р Светла Алексиева,2 доц. Нели Корсун,3 проф. Татяна Червенякова,1 доц. Майда Тихолова1
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, София 2СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, София 3Национален център по заразни и паразитни болести

Високата заболяемост и смъртност сред определени рискови групи, които грипът ежегодно поставя пред общественото здравеопазване, са причина за нестихващия интерес към проучване на характерните му клинични прояви. Целта ни беше да проследим закономерностите в клиничното протичане на заболяването сред 72 хоспитализирани деца през грипния сезон 2010/2011 г. Eтиологична диагноза беше поставена при 33 (46%) деца чрез полимеразно верижна реакция (RT-PCR), като установихме коциркулация на грипните вируси А(H1N1) и В. Високият фебрилитет при 72 от децата (100%) беше основна проява на заболяването. Катаралният синдром протече с разнообразни прояви, като с най-висока честота установихме ларинготрахеит – 44 (61%). Диспептични прояви се установиха при повечето от децата – 45 (62.5%). Грипът протече с усложнения в преобладаващия брой случаи – 54 (75%). Не установихме значими разлики в тежестта на заболяванията, причинени от грипен вирус А и грипен вирус В. Усложненията са характерни за грип А и грип В, като тези от страна на ЦНС се установяват само при деца с грип В.

PDF-download

Възможности за по-ефективна антивирусна терапия и профилактика на ОРВИ. Нови експериментални данни с клетъчни култури

Автор: М. Ю. Еропкин, Т. С. Брязжикова, Е. М. Еропкина
Болница: Институт по грип, Министерство на здравеопазването, Санкт Петербург, Русия

Острите респираторни вирусни инфекции (ОРВИ) представляват най-масовите заболявания, на тях се падат до 90% от цялата инфекциозна патология. Актуална задача е търсенето на средства, които с минимални сранични ефекти биха облекчили протичането на заболяването и биха съкратили неговата продължителност. Не по-малко актуален проблем представлява бързото възникване и селекцията на устойчиви към етиотропните препарати вирусни щамове. Това е причина да се търсят лекарства, които не действат пряко на самия вирус или на неговото взаимодействие с клетката, но стимулират клетъчната устойчивост, синтезата на интерферони, имунната защита. В тази връзка остава актуално използването на неспецифични лекарства при ОРВИ, включващи растителни и хомеопатични препарати.

PDF-download

Емпирична антибиотична терапия при респиратор-асоциирани пневмонии у деца

Автор: Д-р Иван Янков,1 доц. Тоньо Шмилев,1 д-р Веселина Кирина,2 доц. Иван Иванов,1 доц. Мирослава Бошева1
Болница: 1Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив 2Катедра по микробиология, вирусология и имунология, Медицински университет, Пловдив

Цел на настоящото ретроспективно проучване: анализ на ефективността на създадената в рамките на протокола за профилактика на респиратор-асоциираната пневмония (РАП) система за регистрация на микробиологичните изолати от деца на изкуствена белодробна вентилация, тяхната антибиотична чувствителност и значението им в избора на антибиотик при започването на емпирична антибиотична терапия. Проучването е проведено при деца, понесли апаратна вентилация, на които е извършено микробиологично изследване на трахеален аспират. Резултатите показват преобладаване на Gram-отрицателните микроорганизми. За периода 2004–2007 г. те са изолирани от 27 трахеални аспирата (91.4%). Едва в 3 (8.6%) случая са доказани Gram-положителни микроорганизми. С най-голям относителен дял сред изолатите е P. aeruginosa (20%). Гъби и първаци са изолирани в 22.7% от случаите.

PDF-download

Възпалителен псевдотумор на трахеята

Автор: Д-р Ани Попкостова,1 доц. Асен Златев,1 доц. Димитър Костадинов,1 доц. Янина Славова,1 д-р Атанас Златев,1 д-р Антониос Сотиракис2
Болница: 1 СБАЛББ „Св. София“, София 2 СБАЛДБ-ЕАД, София

Възпалителен псевдотумор (IPT) е термин, използващ се за описание на локализирана колекция от възпалителни и фибробластни клетки. Тези тумори могат да възникнат във всяка възраст – от детска до осма декада от живота, като по-голяма част от пациентите (60%) са на възраст под 40 години. Клиничните и рентгеновите находки са често неспецифични, което прави трудно поставянето на диагнозата, което в някои случаи може да бъде постигнато единствено с оперативна намеса. Ние описваме случай на 40-годишна жена с оплаквания от суха кашлица, прогресиращ задух при минимални физически усилия от около 7 месеца, лекувана за бронхиална астма. Появата на инспираторен стридор наложи провеждането на фибробронхоскопия, при която се визуализира тумор в дисталната една четвърт на трахеята, който беше отстранен.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.