Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2014

NP3_korici_


» От интердисциплинарен подход към медицина на системите
» Респираторните инфекции при грануломатоза на Вегенер – причина или следствие?
» Диагностика и лечение на белодробни екзацербации при деца с муковисцидоза
» Омализумаб: иновационен подход за терапия на неконтролираната тежка бронхиална астма и коморбидните заболявания при деца
» Има ли причинно-следствена връзка между гастроезофагеалната рефлуксна болест и респираторната патология в детската възраст?
» Солитарен пулмонален нодул
» Диагностичен и терапевтичен подход при кръвохрак в детската възраст по повод на един случай
» Добрата профилактика срещу инфекции през всички сезони
» Новости

От интердисциплинарен подход към медицина на системите

Автор: Д-р Наталия Стоева
Болница: МБАЛ „Токуда Болница София“

Съвременните медицински постижения са пряко свързани с развитието на генетиката, клетъчната и молекулярната биология. При човека вече са известни около 25 000 протеин-кодиращи генa, хиляди метаболити, неопределим брой различни протеини, повече от 300 транслационни РНК молекули и множество разнообразни клетъчни компоненти. Въпреки впечатляващите успехи, които бележат тези науки, става ясно, че детайлното опознаване на гените, протеините и метаболитите не е достатътъчно, за да бъде разбрана комплексността на човешкия организъм. Патофенотипът е отражение на патобиологични
процеси, които си взаимодействат и се изявяват комплексно. Тези взаимодействия не са проучени. Навлизаме в „постгеномна ера“, когато потребността да се изследват връзките и взаимодействията между процесите е на дневен ред.
Статията – PDF
 

 

 

Респираторните инфекции при грануломатоза на Вегенер – причина или следствие?

Автор: Д-р Снежина Денчева1, 2, д-р Наталия Стоева1, д-р Недялка Добрева2
Болница: 1Клиника по гастроентерология и пулмология, МБАЛ „Токуда Болница София“
2Клиника по ендокринология и нефрология, МБАЛ „Токуда Болница София“

Грануломатоза с полиангиит (GPA), или Вегенерова грануломатоза, е автоимунно заболяване, характеризиращо се със системен некротизиращ ангиит, грануломатозно възпаление на респираторния тракт и некротизиращ гломерулонефрит. Клиничният старт на заболяването често наподобява септицемия с белодробни лабораторна констелация и рентгенови промени, неотличими от тези при бактериална инфекция. Целта на нашия труд е да се потърсят причините за това сходство и начини за разграничаването им. Съвременни проучвания установяват връзка между редица респираторни инфекции и Вегенеровата грануломатоза. Назалната и белодробната контаминация от Staphylococcus aureus се счита за основен бактериален тригер на заболяването. Подобни ефекти се приписват още на хламидии, рикетсии, микобактерии и др. Смята се, че преплитане между инфекциозната и имунологичната каскада е в основата на това сходство. Продължителното лечение с Ко-тримоксазол намалява рецидивите на заболяването.
Статията – PDF
 

 

 

Диагностика и лечение на белодробни екзацербации при деца с муковисцидоза

Автор: Д-р Валери Исаев, д-р Радост Кабакчиева, проф. Пенка Переновска,
д-р Рада Маркова, д-р Георги Иванов

Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Белодробните екзацербации (БЕ) са ключов фактор за изхода на заболяването и за оценка на грижите при болните с муковисцидоза (М). Те са свързани с качеството на живот, прогресията на болестта и
преживяемостта. Въпреки важността на установяването на БЕ, няма стандартизирана дефиниция и консенсус по нея сред клиницистите. Най-често определението включва влошаване на симптомите от страна
на дихателната система като кашлица, количество на експекторацията, диспнея, а също и поява на нови признаци – фебрилитет, кръвохрак, безапетитие, загуба на тегло. При децата с М и особено при по-малките, под 5-годишна възраст, някои от тези симптоми липсват, не са така демонстративни или са по-трудни за обективизиране, отколкото при възрастните.
Статията – PDF
 

 

 

Омализумаб: иновационен подход за терапия на неконтролираната тежка бронхиална астма и коморбидните заболявания при деца

Автор: Д-р Светлана Ципленкова, проф. Юрий Мизерницкий,
д-р Людмила Соколова, д-р Елена Сорокина

Болница: Научно-изследователски клиничен институт по педиатрия към Руския национален изследователски медицински инстут „Н. И. Пирогов“, Москва, Русия

В статията е представен 5-годишният опит от приложението на омализумаб (Xolair) за лечение на деца с неконтролируема тежка атипична бронхиална астма и съпътстващите я алергични заболявания. Предложени са основни критерии за подбор на пациентите за този вид лечение, тъй като терапията с Xolair има най-изразен ефект при пациенти с ясно изразени атопични патогенетични механизми на болестта.
Статията – PDF
 

 

 

Има ли причинно-следствена връзка между гастроезофагеалната рефлуксна болест и респираторната патология в детската възраст?

Автор: Проф. Огнян Бранков
Болница: Първа хирургична клиника, МБАЛ „Токуда Болница София“

Въведение: Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) е клинично състояние, при което връщането на стомашно съдържимо води до патологични промени в хранопровода, белите дробове и орофаринкса. Рецидивиращата или хронифицираната пулмопатия е често инициален повод за диагностицирането на ГЕРБ.
Цел: Целта на това проучване е да се потърси причинно-следствена връзка между ГЕРБ и респираторните симптоми при малки деца.
Статията – PDF
 

 

 

Солитарен пулмонален нодул

Автор: Д-р Атанас Златев1, д-р Теодора Михалова1, д-р Георги Янков2,
доц. Янина Славова3, доц. Асен Златев1

Болница: 1Трета клиника по неспецифични белодробни болести, СБАЛББ „Света София“, София
2Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Света София“, София
3Отделение по патоморфология, СБАЛББ „Света София“, София

Солитарните пулмонални нодули представляват диагностично и терапевтично предизвикателство в клиничната практика на специалистите в областта на торакалната медицина. Повечето от тях са случайна
находка при образно изследване на белите дробове и се категоризират според степента на вероятност за малигненост. Авторите представят клиничен случай на болен, опериран по повод аденокарцином на папила Фатери. По-късно при същия болен е диагностициран чрез PET/CT солитарен пулмонален нодул, хистологично верифициран като първичен белодробен неопластичен процес. Представя се алгоритъм за диагностично и терапевтично поведение при наличие на солитарен пулмонален нодул.
Статията – PDF
 

 

 

Диагностичен и терапевтичен подход при кръвохрак в детската възраст по повод на един случай

Автор: Д-р Гергана Петрова1, проф. Пенка Переновска1, д-р Вера Папочиева1,
д-р Димитринка Митева1, доц. Христо Шивачев2

Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
2Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Въведение: Кръвохракът е симптом при най-разнообразни заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система, както и страничен ефект от някои медикаменти. Кърваво оцветена течност от синусите или назалната кухина понякога може да се идентифицира погрешно като хемоптиза. Клиничен случай: На рядко боледуващо момче на 15 години по повод на съмнение за кръвохрак е направена рентгенография и е насочено за лечение в Клиниката със съмнение за левостранна пневмония. Установени са кървящи варици на носната преграда без обективни аускултаторни и параклинични данни за пневмония или тежък възпалителен процес. Профилна графия и скенер насочват към диагностично уточняване на налична екинококова киста ретрокардиално, наложила оперативна интервенция.
Статията – PDF
 

 

 

Добрата профилактика срещу инфекции през всички сезони

Автор: Доц. Свилен Досев
Болница: Отделение по педиатрия, МБАЛ – Русе

Имуномодулаторите са добрата профилактика срещу рецидивиращите инфекции на дихателните пътища. Това е стара известна максима, която важи с пълна сила и за всички сезони. Прилагат се особено добре при деца, където незрялостта на детската имунна система е причина за по-голяма предразположеност към инфекции на горния респираторен тракт с по-продължително протичане и с по-чести
усложнения. Имунната резистенция при децата е по-слаба и затова инфекциите на респираторния тракт са по-опасни при тях.
Статията – PDF
 

 

 

Новости

Разстоянието, изминато при 6-минутен тест с ходене, е в асоциация с риска за настъпване на смърт при пациенти с идиопатична белодробна фиброза. Независимата предиктивна стойност на разстоянието, изминато при 6-минутен тест, по отношение на смъртността обаче все още не е изследвана в големи, добре дефинирани популации от пациенти с белодробна фиброза.
Статията – PDF

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.