Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2017

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Ролята на пациентските организации в съвременната медицина
» Комплексно поведение при усложнен с бронхо-плеврална фистула парапневмоничен белодробен абсцес
» Съвременна диагноза и лечение на пневмониите, придобити в обществото, в детска възраст (част 2)
» Ултразвуковото изследване – инициален образен метод в диагностичен протокол при деца със съмнение за инвагинация. Нашият 3-годишен опит (2014–2016 г.)
» Квадривалентни противогрипни ваксини – нова възможност за превенция и контрол на грипа
» Изследване на отношението на пациентите към профилактиката и новите методи за ранна диагностика и лечение
» Новости

Редакторски анонс – Ролята на пациентските организации в съвременната медицина

Автор: Доц. Наталия Стоева
Болница: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“

През последното десетилетие настъпиха значителни промени в начините, чрез които предоставяме здравни грижи на хората. Една от най-важните трансформации е начинът, по който пациентите и лицата, които се грижат за тях, участват в решенията за тяхното здраве. Осъзнавеното и приемането на факта, че пациентите, особено тези с хронични заболявания, са експерти в собствената си болест е в основата на тези промени. Все по-често този опит и прозрение на пациентите се използват в здравеопазването, политиката и научните изследвания. Хората се насърчават да се занимават по структуриран и ефективен начин с тяхното здраве, което води до по-бързи и добри резултати.
Европейската агенция по лекарствата определя пациентската организация като „организация с нестопанска цел, която е съсредоточена върху пациентите и при която пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, представляват мнозинство от членовете на управителните органи“.

This content is for members only.

Комплексно поведение при усложнен с бронхо-плеврална фистула парапневмоничен белодробен абсцес

Автор: Доц. Христо Шивачев1, д-р Янко Пъхнев1, д-р Здравка Антонова1, д-р Величка Опаранова1, д-р Никола Картулев1, д-р Ваня Кисимова2, проф. Надежда Гаврилова2, д-р Ваня Страхинова3, д-р Галя Гарванска3
Болница: 1Отделение по детска гръдна хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
2Клиника по детска реанимация и анестезиология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Парапневмоничният белодробен абсцес е социалнозначимо заболяване с нарастваща честота в детската възраст. Според дефиницията на Колесников et al. заболяването представлява остродеструктивен гноен или гнилостен разпад на белодробен паренхим, разположен често в рамките на един сегмент или лоб, с наличието на една или няколко кухини, запълнени с гъста или течна гнойна материя, обкръжена от перифокална възпалителна инфилтрация на белодробния паренхим. Честотата на проява е 4–5.5 на 10 000 души в общата популация, като 7.6–9.9% от придобитите в обществото пневмонии се усложняват с парапневмонично плеврално усложнение, а 3.7% от последните се усложняват с белодробен абсцес или гангрена. Като златен стандарт в лечението все повече се прилага видео-асистираната торакоскопска хирургия с ексцизионна абсцесотомия, санация и дренаж на плевралната кухина. Едно от най-сериозните усложнения в следоперативния период остава образуването на бронхо-плеврална фистула (БПФ). Честотата на поява е 16.3% от всички хоспитализирани с диагноза „Пневмония с белодробен абсцес и емпием“. В детската възраст БПФ се проявяват в болшинството случаи в хода на еволюцията на усложнен белодробен абсцес с плеврален емпием. Поради липсата на общоприет протокол за терапия на белодробния абсцес и емпием, усложнени с БПФ в детската възраст, възниква необходимостта от въвеждането на комплексен подход за лечението му, който да бъде мини-инвазивен, органо­съхраняващ и безопасен.

This content is for members only.

Съвременна диагноза и лечение на пневмониите, придобити в обществото, в детска възраст (част 2)

Автор: Д-р Биляна Георгиева, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Избор на антибиотик при деца, лекувани амбулаторно
– Кърмачета и деца в предучилищна възраст – не се препоръчва рутинно антибиотик при липса на доказателства за бактериална инфекция, защото преобладават вирусните причинители. Средство на първи избор при иначе здрави и имунизирани деца е Amoxicillin, който е с добра ефективност при Str. Pneumoniae.
– Деца в училищна възраст – средство на избор при здрави имунизирани деца е Amoxicillin; при големи деца с клинични данни, насочващи към атипичен причинител, се предпочита включване на макролид6, 13, 26.
Алтернативни антибиотици при алергия към Amoxicillin са втора/трета генерация цефалоспорини, Clindamycin, Levofloxacin. При големи деца с данни за атипична пневмония и алергия към макролиди алтернатива са Doxycycline (над 7-годишна възраст), Levofloxacin, Moxifloxacin26.

This content is for members only.

Ултразвуковото изследване – инициален образен метод в диагностичния протокол при деца със съмнение за инвагинация. Нашият 3-годишен опит (2014–2016 г.)

Автор: Д-р Ваня Страхинова, Методи Михайлов, Антония Иванова, Елза Гиндянова, Христо Галов, Анели Ичова, Румен Киров, Васил Чонков, Иван Нинов, Петър Филибев, Николай Николов, Елена Илиева, Галя Гарванска, доц. Даниела Антонова, Виктория Тасева
Болница: Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И Пирогов“ ЕАД – София

В настоящата статия представяме резултатите от 3-годишното приложение на ултразвуковото изследване като инициален образен метод в диагностичния протокол при деца със съмнение за инвагинация. Същият бе въведен през 2014 г. на базата на постигнат консенсус между клиниките по образна диагностика и детска хирургия в УМБАЛСМ „Пирогов“ през октомври 2013 г. Целта ни е да представим правилната техника на изпълнение при ултразвуково изследване и рентгенологична редукция /пневмоколоскопия (ПКС, PCS) диагностичните критерии, както и да сравним резултатите от постигнатото приложение – 81% намаление на дигностичните ПКС при децата след 2014 г., т.е. сигнификатна редукция на лъчевото натоварване.
Ключови думи: абдоминално ултразвуково изследване, УЗИ, деца, инвагинация, пневмоколоноскопия, редукция на дозата, АЛАРА.

This content is for members only.

Квадривалентни противогрипни ваксини – нова възможност за превенция и контрол на грипа

Автор: Проф. Нели Корсун, гл. ас. Светла Ангелова, Ирина Георгиева, Ивелина Трифонова, Силвия Волева
Болница: Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“, Национален център по заразни и паразитни болести, София

Грипните вируси тип В се разделят на две антигенно различими линии, които ко-циркулират сред хората в различно съотношение от 90-те години на ХХ век. Тривалентните грипни ваксини съдържат един В щам, представител на едната или другата линия. Трудностите в прогнозирането на линията, която ще доминира през следващия грипен сезон, обуславят необходимостта от разработване на 4-валентни грипни ваксини, съдържащи два В щама, представители на двете линии. Статията представя различни аспекти от клиниката, епидемиологията и ваксинопрофилактиката на грипната инфекция и ползата от използването на квадривалентна грипна ваксина за превенция и контрол на сезонен грип.
Ключови думи: грип, квадривалентна грипна ваксина.

This content is for members only.

Изследване на отношението на пациентите към профилактиката и новите методи за ранна диагностика и лечение

Автор: Д-р Калина Пейчева
Болница: Катедра по медицинска етика и право, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

Данните на НЗОК показват, че само малка част от здравноосигурените в страната са посетили личния си лекар, за да си направят задължителния профилактичен преглед. Този факт е доста смущаващ. Цел на изследването е да се изследват етичните измерения на мнението на пациентите за личните лекари, профилактиката и новите методи за ранна диагностика и лечение.
Материал и методи: за реализиране на задачите се проведе анкетно проучване. Използваните методи са социологически – пряка индивидуална анонимна анкета; статистически – дескриптивни, аналитични (хи-квадрат). Отговорите на въпросите на анкетата бяха изследвани и статистически обработени според възраст, пол и образование на анкетираните.
Изводи: 1. Голям процент от анкетираните вярват в профилактиката, но не посещават профилактични прегледи, което е свързано с големия процент недоверие към личния лекар, както и с образованието на пациентите – висшистите вярват и са по-редовни в профилактичните прегледи. 2. Процентът на вярващите в новите методи и средства на лечение е висок – над 80%, като тук не се открива разлика по отношение на образованието на пациентите. 3. По отношение на редовни профилактични прегледи няма разлика в отговорите спрямо пола.
Заключение: Налага се стриктен контрол върху дейността на личните лекари и санкции за нередовните за профилактични прегледи пациенти.

This content is for members only.

Интерстициална белодробна болест, индуцирана от имунни блокери – прогрес и множество предизвикателства

Реферирал: д-р Мая Живкова

Имунотерапията за лечение на злокачествени заболявания е стар подход, при който терапевтици се използват за модулиране на именните клетки вместо директно повлияване на раковите клетки. Наскоро бяха открити антиген, асоцииран с цитотоксичните Т-лимфоцити (CTLA-4), както и протеин, свързан с програмираната клетъчна смърт (PD-1), и неговия лиганд PD-L1, който представлява последният напредък в терапията на рака. Имунните блокери с инхибитори на ключови имунни механизми, които представляват моноклонални антитела, блокиращи CTLA-4
(ipilimumab, tremelimumab), PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) и PD-L1 (atezolizumab, durvalumab, avelumab). Дисбалансът на имунната система, предизвикан от блокадата на ключови имунни механизми, е свързан с токсични ефекти, означавани като имунни нежелани ефекти.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.